بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی بزرگسالان کلید واژه ها:بررسی منظم و متاآنالیز رزونانس مغناطیسی مغز فعالیت اجتماعی فعالیت شناختی سالخورده تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مورفومتری مبتنی بر وکسل منطقه مورد نظر ماده خاکستری ماده سفید پیری جمعیتی علاقه فراوانی به شناسایی عوامل قابل تغییر است که می تواند به حفاظت کمک کند مغز و عملکرد آن. به طور خلاصه، مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که فعالیت های اوقات فراغت با روانی بالا و خواسته های اجتماعی با شناخت بهتر در سن و سال مرتبط است. میزان فعالیت های اجتماعی و فکری ارتباط با ساختار مغز، با این حال، هنوز به طور کامل درک نشده است. این بررسی سیستماتیک و متا آنالیز خلاصه مطالعات تصویربرداری رزونانس مغناطیسی که بررسی فعالیت های شناختی و اجتماعی را بررسی کرده اند با اندازه گیری حجم خاکستری و سفید، ریز ساختار ماده سفید و ماده سفید همبستگی دارد ضایعات در مجموع هجده مطالعه شامل (مجموع…    اطلاعات بیشتر