دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

طرح درس فیزیولوژی گوارش

نام درس : فیزیولوژی گوارش پزشکی                        

زمان تشکیل کلاس : شنبه : (12-8)

تعداد ساعت : 12 ساعت  ( 2 گروه)         کلاس                فراگیران : دانشجویان پزشکی      پیش نیاز : آناتومی دستگاه گوارش                                           

****************************************************

مقدمه :

در این بخش از فیزیولوژی وظائف و فعالیتهای دستگاه گوارش شامل :

فعالیتـهای حرکتی، فعالیتهای ترشحی، هضم و جذب مواد در دستگاه گوارش و کنترل درونی ( اینتریسیک)  و بـرونی ( اکسترینسیک) اعمال دستگاه گوارش مورد بحث قرار گیرد.

 

جلسه اول :

هدف كلي (GIO) :

            دانشجو با اجزاء تشکیل دهنده دستگاه گوارش و فعالیتهای کلی لوله های گوارشی آشنا شود.

اهداف ویژه :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            1-قسمتهای مختلف تشکیل دهنده دستگاه گوارش را نام ببرد.

            2- ساختمان جدار لوله گوارش را توصیف کند.

            3- فعالیت الکتریکی عضله صاف لوله گوارش و ویژگیهای آن را شرح دهد.

            4- سیستم عصبی انتریک و نحوه ارتباط آن با سیستم عصب خودمختار را توضیح دهد.

            5- اصول کلی حرکات لوله گوارش و مکانیسم ایجاد آنها را بیان کند.

            6- انواع روشهای کنترل رفلکسی اعمال دستگاه گوارش را با یکدیگر مقایسه کند.

            7- اصول کلی ترشحات لوله گوارش را توضیح دهد.

            8- نحوه خونرسانی لوله گوارش و چگونگی تنظیم جریان خون روده ای را توضیح دهد.

****************************************************

جلسه دوم :

هدف كلي (GIO) ) :

دانشجو با فرآیندهای گوارشی دهان، حلق و مری آشنا میشود.

اهداف ویژه :

در انتهای  این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            1- حرکت گوارشی دهان ( عمل جویدن ) و مکانیسم آن را شرح دهد.

            2- انواع غدد بزاقی و نوع و میزان ترشح آنها را توضیح دهد.

            3- درباره اجزای تشکیل دهنده بزاق و نقش آنها بحث کند.

            4- نحوه تنظیم ترشح بزاق و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد.

            5- مراحل مختلف بلع را نام برده و تفاوت آنها را از نظر مکانیسم توضیح دهد.

            6- مراحل مختلف بلع حلقی را شرح دهد.

            7- ساختمان مری را از نظر بافت شناسی شرح دهد.

            8- اعمال حرکتی و ترشحی مری را توضیح دهد.

**دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس فیزیولوژی گوارش آناتومی و فیزیولوژی دانلود طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس آناتومی دستگاه گوارش**************************************************

جلسه سوم :

هدف كلي (GIO) :

دانشجو با فرآیندهای گوارشي معده آشنا میشود.

اهداف ویژه :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            1- چهار بخش تشریحی معده را نام برده و درباره غدد و سلولهای مترشحه موجود در هر بخش بحث کند.

            2- سه نوع عمل حرکتی معده را شرح داده و نقش آنها را در تخلیه معده بیان کند.

            3- انواع غدد ترشحی معده و سلولهای آنها را نام ببرد.

            4- مکانیسم ترشح اسید معده را توضیح دهد.

            5- سد مخاطی معده را توصیف کرده و عوامل تضیف کننده و تقویت کننده آن را نام ببرد.

            6- عوامل موثر بر ترشح اسید معده و راههای کنترل آن را شرح دهد.

            7- آنزیمهای مخختلف مترشحه از معده را نام برده و عمل فیزیولوژیک هریک را توضیح دهد.

            8- فازهای مختلف کنترل حرکات و ترشحات معده را توضیح دهد.

****************************************************

دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس فیزیولوژی گوارش آناتومی و فیزیولوژی دانلود طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس آناتومی دستگاه گوارش

جلسه چهارم

هدف كلي (GIO) :

دانشجو با ساختمان و عمل غدد ضمیمه گوارش آشنا میشود.

اهداف ویژه (SOB) :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو

            1- بخشهای ساختمانی لوزالمعده و عملکرد کلی هریک را توضیح دهد.

            2- اجزای تشکیل دهنده شیره لوزالمعده را نام ببرد.

            3- عوامل موثر بر ترشح آنزیمها و آب و الکترولیتهای شیره لوزالمعده را شرح دهد.

            4- اعمال هضمی آنزیمهای مختلف شیره لوزالمعده را شرح دهد.

            5- نقش کبد در تولید صفرا را توضیح داده و اثر عوامل مختلف بر تولید و تخلیه صفرا را شرح دهد.

            6- اجزای تشکیل دهنده صفرا را نام ببرد.

            7- انواع یرقان را از لحاظ مکانیسم ایجاد شرح دهد.

            8- در مورد نقش صفرا در گوار ش مواد غذایی بحث کند.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.