دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش

طرح درس فیزیولوژی گوارش

نام درس : فیزیولوژی گوارش پزشکی                        

زمان تشکیل کلاس : شنبه : (۱۲-۸)

تعداد ساعت : ۱۲ ساعت  ( ۲ گروه)         کلاس                فراگیران : دانشجویان پزشکی      پیش نیاز : آناتومی دستگاه گوارش                                           

****************************************************

مقدمه :

در این بخش از فیزیولوژی وظائف و فعالیتهای دستگاه گوارش شامل :

فعالیتـهای حرکتی، فعالیتهای ترشحی، هضم و جذب مواد در دستگاه گوارش و کنترل درونی ( اینتریسیک)  و بـرونی ( اکسترینسیک) اعمال دستگاه گوارش مورد بحث قرار گیرد.

 

جلسه اول :

هدف کلی (GIO) :

            دانشجو با اجزاء تشکیل دهنده دستگاه گوارش و فعالیتهای کلی لوله های گوارشی آشنا شود.

اهداف ویژه :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            ۱-قسمتهای مختلف تشکیل دهنده دستگاه گوارش را نام ببرد.

            ۲- ساختمان جدار لوله گوارش را توصیف کند.

            ۳- فعالیت الکتریکی عضله صاف لوله گوارش و ویژگیهای آن را شرح دهد.

            ۴- سیستم عصبی انتریک و نحوه ارتباط آن با سیستم عصب خودمختار را توضیح دهد.

            ۵- اصول کلی حرکات لوله گوارش و مکانیسم ایجاد آنها را بیان کند.

            ۶- انواع روشهای کنترل رفلکسی اعمال دستگاه گوارش را با یکدیگر مقایسه کند.

            ۷- اصول کلی ترشحات لوله گوارش را توضیح دهد.

            ۸- نحوه خونرسانی لوله گوارش و چگونگی تنظیم جریان خون روده ای را توضیح دهد.

****************************************************

جلسه دوم :

هدف کلی (GIO) ) :

دانشجو با فرآیندهای گوارشی دهان، حلق و مری آشنا میشود.

اهداف ویژه :

در انتهای  این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            ۱- حرکت گوارشی دهان ( عمل جویدن ) و مکانیسم آن را شرح دهد.

            ۲- انواع غدد بزاقی و نوع و میزان ترشح آنها را توضیح دهد.

            ۳- درباره اجزای تشکیل دهنده بزاق و نقش آنها بحث کند.

            ۴- نحوه تنظیم ترشح بزاق و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد.

            ۵- مراحل مختلف بلع را نام برده و تفاوت آنها را از نظر مکانیسم توضیح دهد.

            ۶- مراحل مختلف بلع حلقی را شرح دهد.

            ۷- ساختمان مری را از نظر بافت شناسی شرح دهد.

            ۸- اعمال حرکتی و ترشحی مری را توضیح دهد.

**دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس فیزیولوژی گوارش آناتومی و فیزیولوژی دانلود طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس آناتومی دستگاه گوارش**************************************************

جلسه سوم :

هدف کلی (GIO) :

دانشجو با فرآیندهای گوارشی معده آشنا میشود.

اهداف ویژه :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو :

            ۱- چهار بخش تشریحی معده را نام برده و درباره غدد و سلولهای مترشحه موجود در هر بخش بحث کند.

            ۲- سه نوع عمل حرکتی معده را شرح داده و نقش آنها را در تخلیه معده بیان کند.

            ۳- انواع غدد ترشحی معده و سلولهای آنها را نام ببرد.

            ۴- مکانیسم ترشح اسید معده را توضیح دهد.

            ۵- سد مخاطی معده را توصیف کرده و عوامل تضیف کننده و تقویت کننده آن را نام ببرد.

            ۶- عوامل موثر بر ترشح اسید معده و راههای کنترل آن را شرح دهد.

            ۷- آنزیمهای مخختلف مترشحه از معده را نام برده و عمل فیزیولوژیک هریک را توضیح دهد.

            ۸- فازهای مختلف کنترل حرکات و ترشحات معده را توضیح دهد.

****************************************************

دانلود رایگان طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس فیزیولوژی گوارش آناتومی و فیزیولوژی دانلود طرح درس آناتومی دستگاه گوارش طرح درس آناتومی دستگاه گوارش

جلسه چهارم

هدف کلی (GIO) :

دانشجو با ساختمان و عمل غدد ضمیمه گوارش آشنا میشود.

اهداف ویژه (SOB) :

در انتهای این جلسه انتظار میرود که دانشجو

            ۱- بخشهای ساختمانی لوزالمعده و عملکرد کلی هریک را توضیح دهد.

            ۲- اجزای تشکیل دهنده شیره لوزالمعده را نام ببرد.

            ۳- عوامل موثر بر ترشح آنزیمها و آب و الکترولیتهای شیره لوزالمعده را شرح دهد.

            ۴- اعمال هضمی آنزیمهای مختلف شیره لوزالمعده را شرح دهد.

            ۵- نقش کبد در تولید صفرا را توضیح داده و اثر عوامل مختلف بر تولید و تخلیه صفرا را شرح دهد.

            ۶- اجزای تشکیل دهنده صفرا را نام ببرد.

            ۷- انواع یرقان را از لحاظ مکانیسم ایجاد شرح دهد.

            ۸- در مورد نقش صفرا در گوار ش مواد غذایی بحث کند.

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0