دانلود کتاب آموزش سریع و راحت اکسل

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

این کتاب تالیف آقای ﺟﻮزف روﺑﻴﻦ میباشد که با ترجمه روان و مفید آقای ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﯾﺎن همراه گردیده است.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مترجم میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

و به عنوان قدردانی قسمتی از ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر مترجم را با هم مرور میکنیم :   

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Excel ﺑﺮاﯼ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎرﯼ هستند ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند اﮐﺴﻞ را ﯾﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎدوﯾﯽ هستند. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯼ از ﮐﺘﺎب Learn Excel Fast & Easy ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ همین اﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ دارﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﯽ‬ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ هاﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ رﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.‬ ‫اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ در ﯾﺎدﮔﻴﺮﯼ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ... 

فهرست کتاب


  •  
  • جدول محتویات
   فصل ١
   زمان ، ثروت است به ماوس تان استراحت دهيد …………………………………………… ٢٣
   سلول،سلول ها ،حرکت و انتخاب ………………………………………………………. ٢٣
   حرکت به آخرین سلول محدوده………………………………………………………. ٢٤
   انتخاب ناحيه افقی یا عمودی از سلولهای همجوار ……………………………….. ٢٥
   انتخاب یک ناحيه از سلولهای غير همجوار………………………………………….. ٢٦
   انتخاب ناحيه فعلی ……………………………………………………………………. ٢٧
   حرکت سلول فعال در داخل ناحيه انتخابی…………………………………………. ٢٨
   انتخاب اولين سلول در کاربرگ ……………………………………………………….. ٢٨
   انتخاب آخرین سلول در ناحيه بکار رفته……………………………………………… ٢٩
   کاهش ناحيه بکار رفته در کاربرگ……………………………………………………. ٢٩
   سطرها و ستونها …………………………………………………………………………. ٣١
   انتخاب یک ستون یا ستونها ………………………………………………………….. ٣١
   انتخاب سطر یا سطرها ……………………………………………………………….. ٣١
   اضافه کردن یک سلول ، یک سطر ، یک ستون…………………………………….. ٣١
   حذف یک سلول ، یک سطر ، یک ستون……………………………………………. ٣١
   مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند ستون ……………………………………… ٣٢
   مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند سطر ………………………………………. ٣٢
   داده های بيشتری را در کاربرگ ببينيد …………………………………………………. ٣٢
   حرکت بين برگه ها در یک کارپوشه …………………………………………………….. ٣٤
   استفاده از ميانبرهای صفحه کليد برای حرکت بين برگه ها ……………………… ٣٤
   انتخاب یک برگه توسط منو……………………………………………………………. ٣٤
   پرش سریع بين سلولهای کارپوشه …………………………………………………….. ٣٥
   استفاده از جعبه نام …………………………………………………………………… ٣٥
   انتخاب ناحيه بزرگی از سلولها……………………………………………………………………………. ٣٥
   رونوشت،برش و چسباندن ………………………………………………………………. ٣٦
   ميانبرهای صفحه کليد ………………………………………………………………… ٣٦
   چسباندن بيش از یک بار موارد کپی شده ………………………………………….. ٣٦
   کپی کردن و چسباندن با استفاده از کشيدن و رها کردن………………………… ٣٦
   برش و چسباندن با استفاده از کشيدن و رها کردن……………………………….. ٣٧
   کپی یک سلول با متن یا فرمول به هزاران سلول………………………………….. ٣٧
   کپی یک سلول با دوبل کليک………………………………………………………… ٣٧
   حرکت بين کارپوشه های باز …………………………………………………………….. ٣٨
   کپی یا انتقال یک برگه……………………………………………………………………. ٣٨
   کپی سلولها از برگه………………………………………………………………………………………….. ٣٨
   کپی یک برگه …………………………………………………………………………………………………… ٣٨
   فصل ٢
   متن………………………………………………………………………………………………. ۴١
   متن و نوار ابزار ها …………………………………………………………………………. ٤٢
   وارد کردن متن به سلولها ………………………………………………………………… ٤٢
   استفاده از پر کردن خودکار……………………………………………………………. ٤٢
   http://amar80.blogfa.com
   ٨
   انتخاب از فهرست ورودیهای قبلی…………………………………………………… ٤٣
   ارزیابی اطلاعات………………………………………………………………………… ٤٣
   حرکت سلول فعال بعد از اینتر………………………………………………………… ٤٣
   انتخاب یک ناحيه……………………………………………………………………….. ٤٤
   استفاده از اصلاح خودکار ……………………………………………………………… ٤٥
   ٤٦ ………………………………………………………..(Validation Data) ارزیابی اطلاعات
   ليست…………………………………………………………………………………… ٤٧
   جلوگيری از ورود داده های تکراری…………………………………………………… ٤٨
   ارزیابی متن های ورودی………………………………………………………………. ٤٩
   کپی ارزیابی ……………………………………………………………………………. ٤٩
   حذف شرط ارزیابی…………………………………………………………………….. ٥٠
   پيچيدن متن………………………………………………………………………………… ٥٠
   روشهای پيچيدن متن …………………………………………………………………. ٥٠
   پيچيدن متن به صورت خودکار …………………………………………………………………………….. ٥١
   لغو پيچيدن متن به صورت خودکار ……………………………………………………………………….. ٥١
   پيچيدن متن به طور دستی………………………………………………………………………………… ٥١
   لغو پيچيدن متن به طور دستی………………………………………………………………………….. ٥٢
   پيچيدن متن فراتر از محدوده داده ها …………………………………………………………………… ٥٢
   اضافه کردن یک ميانبر برای متن پيچيده…………………………………………….. ٥٣
   تغيير تو رفتگی در سلول …………………………………………………………………. ٥٤
   تقسيم یک عنوان در سلول ……………………………………………………………… ٥٥
   ترانهاده داده ها……………………………………………………………………………. ٥٥
   تغيير عناوین عددی به متن………………………………………………………………. ٥٦
   انتخاب سلولهایی که فقط متن دارند …………………………………………………… ٥٦
   یافتن و تعویض کردن………………………………………………………………………. ٥٧
   جستجوی همه برگه های کارپوشه…………………………………………………….. ٥٨
   استفاده از فرمولهای متن………………………………………………………………… ٥٩
   ترکيب متن…………………………………………………………………………………. ٥٩
   ترکيب متن با استفاده از ميانبرهای کيبورد…………………………………………. ٥٩
   ترکيب متن با استفاده از فرمولهای دستی…………………………………………. ٦٠
   ٦٠ ………………………………….CONCATENATE ترکيب متن با استفاده از فرمول
   ترکيب متن با استفاده از اعداد پيوند یافته………………………………………….. ٦١
   استخراج حروف از متن……………………………………………………………………. ٦٢
   استخراج حروف از متن با استفاده از فرمول………………………………………… ٦٢
   استخراج حروف از متن بدون استفاده از فرمول…………………………………….. ٦٣
   جداسازی نام و نام خانوادگی………………………………………………………… ٦٣
   فرمولهایی برای جداسازی نام و نام خانوادگی…………………………………….. ٦٣
   جداسازی نام و نام خانوادگی بدون استفاده از فرمول ……………………………. ٦٤
   فصل ٣
   شکلبندی اعداد ………………………………………………………………………………… ۶۵
   شکلبندی های سفارشی در کجا ذخيره می شوند …………………………………. ٦٦
   علایم به کار رفته در اکسل جهت شکلبندی اعداد …………………………………… ٦٦
   شکلبندی مخصوص ،گرد کردن اعداد به هزار ،نمایش در حالت هزارتایی،نمایش متن و عدد … ٦٨
   چهار مرحله شکلبندی……………………………………………………………………. ٦٨
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ٩
   دش)………………………….. ٦٨ ) Dash شکلبندی عدد منفی با پرانتز ،تعویض 0 با
   شکلبندی مخصوص – مثالها …………………………………………………………. ٧٠
   اضافه کردن علایم مخصوص به شکلبندی اعداد …………………………………… ٧٠
   نمایش همه علایم مخصوص با اعداد ………………………………………………………………….. ٧١
   شکلبندی اعداد بر اساس شرطی خاص………………………………………………. ٧١
   استفاده از شکلبندی سفارشی برای عدد با شرط……………………………….. ٧١
   شکلبدی شرطی………………………………………………………………………. ٧٢
   جمعبندی اعداد گرد شده ……………………………………………………………….. ٧٣
   اکسل محاسبات را چگونه انجام می دهد………………………………………….. ٧٣
   راه حل ابدی (راه برگشتی نيست) …………………………………………………………………….. ٧٣
   راه حل انعطاف پذیر ، فرمول آرایه ای ………………………………………………………………….. ٧٤
   فصل ۴
   تاریخ و زمان……………………………………………………………………………………… ٧۵
   اکسل تاریخ و زمان را چگونه محاسبه می کند ……………………………………….. ٧٥
   ورود داده ها به سلول ……………………………………………………………………. ٧٥
   ورود آسان داده ها به سلول …………………………………………………………. ٧٦
   ميانبرهایی برای ورود زمان و تاریخ فعلی…………………………………………… ٧٧
   تایپ سریع تاریخ در سلولها…………………………………………………………… ٧٧
   تاریخ و زمان – نمایش عدد در پس شکلبندی ……………………………………… ٧٧
   ورود خودکار تاریخ و زمان ……………………………………………………………… ٧٨
   ٧٨ ………………………………..series ورود یک سری از تاریخ ها با کادر محاوره ای
   ورود یک سری از تاریخ ها با منوی ميانبر……………………………………………. ٧٩
   ورود خودکار داده های زمان ……………………………………………………………… ٧٩
   ورود یک سری زمانی با فاصله یک دقيقه…………………………………………… ٧٩
   ورود یک سری زمانی با فاصله یک ساعت…………………………………………. ٧٩
   تاریخ های سفارشی…………………………………………………………………….. ٨٠
   سفارشی کردن تاریخ …………………………………………………………………. ٨٠
   جدول شکلبندی تاریخ…………………………………………………………………. ٨٠
   تاریخ – فرمول ها و محاسبات……………………………………………………………. ٨١
   محاسبه اختلاف بين تاریخ ها ………………………………………………………… ٨١
   محاسبه تعداد هفته ها……………………………………………………………….. ٨٢
   محاسبه تعداد فصل ها ……………………………………………………………….. ٨٢
   ٨٣ …………………………….. VBA درج فرمولی برای محاسبه شماره یک فصل در
   شکلبندی سفارشی برای زمان ………………………………………………………… ٨٣
   مقادیر زمان بيشتر از ٢۴ ساعت…………………………………………………….. ٨٣
   جدول شکلبندی زمان…………………………………………………………………. ٨٤
   زمان – فرمول ها و محاسبات……………………………………………………………. ٨٤
   تبدیل ساعتها به اعشار ………………………………………………………………. ٨٥
   محاسبه اختلاف بين ساعتها ………………………………………………………… ٨٥
   گرد کردن ساعتها به بالا………………………………………………………………. ٨٦
   تبدیل یک عدد به مقدار زمان…………………………………………………………. ٨٦
   محاسبه اختلاف زمانی بين ساعتهای نقاط مختلف جهان ……………………….. ٨٦
   فصل ۵
   سبک ها…………………………………………………………………………………………. ٨٧
   http://amar80.blogfa.com
   ١٠
   کپی کردن شکلبندی………………………………………………………………….. ٨٨
   کپی کردن شکلبندی با شکلبندی نقاش…………………………………………… ٨٨
   نقاشی مکرر یک شکلبندی ………………………………………………………….. ٨٨
   برای کپی شکلبندی به نواحی پيوسته و غير پيوسته…………… ٨٨ F استفاده از 4
   استفاده از جایگذاری مورد خاص برای کپی شکلبندی……………………………. ٨٩
   تغيير سبک پيش فرض کارپوشه……………………………………………………… ٨٩
   ٩٠ ………………………………………………………………….. جلوگيری از نمایش 0
   ساخت و ذخيره سبک های سفارشی……………………………………………… ٩٠
   کپی (ادغام) سبک ها از یک کارپوشه به دیگری………………………………….. ٩١
   اعمال یک سبک به یک سلول یا چند سلول در کارپوشه…………………………. ٩٢
   نمایش جملاتی که به هزارتایی گرد شده اند ……………………………………… ٩٣
   فصل ۶
   اسم ……………………………………………………………………………………………… ٩۵
   اسم یعنی چه؟ …………………………………………………………………………… ٩٥
   چرا اسم را تعریف می کنيم؟ ……………………………………………………………. ٩٥
   ترکيب اسم …………………………………………………………………………….. ٩٦
   تعریف یک اسم ……………………………………………………………………………. ٩٦
   ذخيره اسم ها …………………………………………………………………………. ٩٧
   حذف اسم ها ………………………………………………………………………….. ٩٧
   تغيير یک مرجع …………………………………………………………………………. ٩٧
   مرور اسم ها……………………………………………………………………………. ٩٧
   تعریف خودکار اسامی بر حسب متن موجود در سطر بالا و ستون چپ…………. ٩٨
   وارد کردن یک اسم و جایگذاری آن در فرمول ………………………………………….. ٩٨
   ورود خودکار یک اسم به فرمول………………………………………………………. ٩٩
   جایگذاری یک اسم در فرمول…………………………………………………………. ٩٩
   جایگذاری اسامی در فيلد متغير فرمول ………………………………………………. ١٠٠
   تعویض یک مرجع در فرمول با یک اسم تازه تعریف شده،بعد از ورود فرمول به سلول ….. ١٠٢
   ذخيره یک فرمول یا مقدار عددی برای استفاده دوباره در جعبه اسم………….. ١٠٢
   ١٠٣ …………………………………..Define Name ذخيره مقادیر در کادر محاوره ای
   به روز رسانی خودکار مرجع اسم……………………………………………………… ١٠٤
   فرمولی برای به روز رسانی خودکار مرجع ، در ناحيه عمودی از سلولها ……… ١٠٥
   فرمولی برای به روز رسانی خودکار مرجع ، برای اسم ناحيه فعلی ( جدول داده)….. ١٠٥
   تعریف یک اسم و به روز رسانی ناحيه مرجع با ماکرو ………………………………. ١٠٦
   فصل ٧
   فرمول ها ………………………………………………………………………………………. ١٠٧
   درج یک فرمول در سلول………………………………………………………………… ١٠٧
   کپی یک فرمول ،مرجع مطلق و نسبی………………………………………………. ١٠٨
   مرجع نسبی………………………………………………………………………….. ١٠٨
   مرجع مطلق…………………………………………………………………………… ١٠٩
   ١٠٩ …………………………………………………………………………………F کليد 4
   نگه داشتن مرجع نسبی هنگام جایگذاری فرمول ……………………………….. ١١٠
   فرمول های تو در تو……………………………………………………………………… ١١١
   کپی و جایگذاری فرمول درون فرمول ………………………………………………. ١١٢
   افزودن فرمولهای آماری…………………………………………………………………. ١١٣
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١١
   ١١٣ ……………………………………Analysis ToolPak , Analysis ToolPak – VBA
   فرمول آرایه ای…………………………………………………………………………… ١١٤
   بخش فنی فرمول های آرایه ای……………………………………………………. ١١٥
   کاربرد فرمول های آرایه ای در ساخت سلول های پيوندی با تغيير جهت……… ١١٥
   ایجاد پيوند بين سلولها در کارپوشه………………………………………………… ١١٦
   بازرسی…………………………………………………………………………………… ١١٧
   نوار ابزار بازرسی فرمول …………………………………………………………….. ١١٧
   حرکت به سلول مقدم \ حرکت به سلول وابست………………………………. ١١٨
   حرکت به سلول مقدم……………………………………………………………………………………… ١١٨
   حرکت به سلول وابسته ………………………………………………………………………………….. ١١٨
   حرکت بين سلولهای پيوندی در برگه…………………………………………………………………. ١١٨
   قدم گذاشتن به درون فرمول…………………………………………………………… ١١٩
   بررسی خطاها…………………………………………………………………………… ١١٩
   علامت گذاری سلولهای حاوی خطا…………………………………………………… ١٢١
   ردیابی خطاها ………………………………………………………………………………………………… ١٢١
   مراجع چرخنده …………………………………………………………………………… ١٢٢
   تکرار……………………………………………………………………………………. ١٢٣
   پيوندهای بين کارپوشه ها……………………………………………………………… ١٢٥
   ایجاد پيوند بين کاربرگهای کارپوشه………………………………………………… ١٢٥
   باطل کردن پيغام به روز رسانی پيوندها هنگام باز کردن کارپوشه……………… ١٢٦
   کادر محاوره ای ویرایش پيوندها…………………………………………………….. ١٢٦
   پيام ورودی……………………………………………………………………………………………………… ١٢٧
   شکستن پيوندها…………………………………………………………………………………………….. ١٢٧
   تغيير منبع………………………………………………………………………………………………………. ١٢٧
   تغيير پيوندها و حذف پيوندهای ناخواسته ………………………………………………………….. ١٢٨
   حذف فرمولها ، ذخيره نتایج محاسبه …………………………………………………. ١٢٩
   حذف فرمولها ، نگهداشتن مقادیر محاسبه شده ………………………………… ١٢٩
   کپی مقادیر فرمولها با استفاده از راست کليک هنگام کشيدن و رها کردن ….. ١٣٠
   حذف فرمولها و جایگذاری مقادیر با استفاده از یک خط کد و یک کليد ميانبر …. ١٣٠
   انتخاب سلولهای حاوی فرمول…………………………………………………………. ١٣١
   تشخيص و شکلبندی سلولهای حاوی فرمول……………………………………….. ١٣١
   و شکلبندی شرطی برای شکلبندی سلول حاوی فرمول …… ١٣٢ Get.cell ترکيب فرمول
   محافظت فرمولها در سلولها……………………………………………………………. ١٣٣
   قفل کردن ، اولين شرط……………………………………………………………… ١٣٣
   حفاظت برگه ، دومين شرط ………………………………………………………… ١٣٣
   حفاظت فرمولها ………………………………………………………………………. ١٣٣
   نمایش فرمول در سلول و چاپ فرمول ………………………………………………… ١٣٤
   نمایش ترکيب فرمول ………………………………………………………………… ١٣٤
   چاپ ترکيب فرمول……………………………………………………………………. ١٣٥
   ١٣٥ ………….. Function Wizard برای ساخت و اضافه کردن یک تابع به VBA استفاده از
   توابع سفارشی ،مثال و توضيحات………………………………………………….. ١٣٦
   استفاده از توابع سفارشی برای محاسبه ماليات درآمد از حقوق ناخالص……. ١٣٧
   فصل ٨
   جمع کردن و شمارش………………………………………………………………………… ١٣٩
   جمع ساده داده ها ……………………………………………………………………… ١٣٩
   http://amar80.blogfa.com
   ١٢
   جمع مقادیر در ناحيه عمودی……………………………………………………….. ١٤٠
   جمع مقادیر در ناحيه عمودی و افقی……………………………………………… ١٤٠
   جمع داده ها با انتخاب سلولها……………………………………………………… ١٤٠
   جمع زیر مجموع ها…………………………………………………………………… ١٤١
   ١٤٢ …………………………………………. SUM گسترش محدوده جمع برای فرمول
   جمع خودکار ،توابع اضافی…………………………………………………………… ١٤٢
   افزودن ، تفریق ، ضرب و تقسيم بدون استفاده از فرمولها ……………………… ١٤٣
   جمع داده ها در محل تقاطع دو ناحيه……………………………………………… ١٤٤
   جمع داده های یک سلول در چند برگه ……………………………………………. ١٤٤
   ١٤٤ ……………………………………………………SUMIF جمع بر اساس شرط ،فرمول
   متغيرها…………………………………………………………….. ١٤٥ ، SUMIF فرمول
   ١٤٦ ………………………………………………… SUMIF استفاده از دو متغير فرمول
   استفاده از عملگرهای برابری (< >) به عنوان شرط……………………………. ١٤٦
   ١٤٦ ………………………. SUMIF جمع دو ناحيه بر طبق شرط با استفاده از فرمول
   جمع کردن با حروف متنی به عنوان شرط ………………………………………… ١٤٧
   ١٤٧ ……………………………………………………………………………. COUNT فرمول
   شمارش اعداد سلولهای یک ناحيه با داده های عددی…………………………. ١٤٨
   شمارش اعداد سلولهای یک ناحيه دارای متن…………………………………… ١٤٨
   شمارش سلولهای دارای داده بر طبق شرط……………………………………… ١٤٩
   ١٤٩ …………………………………………………………………………………………………… AND فرمول
   ١٥٠ ……………………………………………………………………………………………………… OR فرمول
   ١٥٠ …………………………………….. COUNTIF مقایسه و ترکيب فهرست ها ، فرمول
   فصل ٩
   امنيت و حفاظت………………………………………………………………………………. ١۵٣
   امنيت…………………………………………………………………………………………………………… ١٥٣
   گزینه های سربرگ امنيت ……………………………………………………………… ١٥٤
   کلمه عبور برای گشودن…………………………………………………………….. ١٥٤
   پيشرفته ………………………………………………………………………………. ١٥٤
   امضای دیجيتالی……………………………………………………………………… ١٥٤
   امنيت ماکرو …………………………………………………………………………… ١٥٤
   ممانعت از باز کردن یک کارپوشه بوسيله کلمه عبور…………………………….. ١٥٤
   حفاظت از کارپوشه ها………………………………………………………………….. ١٥٥
   کارپوشه های حفاظت نشده ………………………………………………………. ١٥٥
   پنهان نمودن برگه ها…………………………………………………………………. ١٥٥
   آشکار نمودن برگه ها………………………………………………………………… ١٥٥
   حفاظت برگه ها \ سلوله ……………………………………………………………… ١٥٥
   شرایطی برای حفاظت سلولها …………………………………………………….. ١٥٦
   شرایطی برای پنهان کردن متن \ فرمول در نوار فرمول………………………….. ١٥٦
   حفاظت یک برگه……………………………………………………………………… ١٥٦
   حرکت بين سلولهای حفاظت نشده در یک برگه حفاظت شده……………….. ١٥٧
   حفاظت داده ها با پنهان نمودن سطرها و ستون ها ……………………………….. ١٥٧
   آشکار نمودن سطرها و ستون ها………………………………………………….. ١٥٨
   جلوگيری از حرکت در نواحی حفاظت شده ………………………………………….. ١٥٨
   ١٥٨ …………………………………… Properties تغيير ویژگی ها در کادر محاوره ای
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١٣
   ١٥٩ ……………………………………………… VBA استفاده از دستورهای ماکروی
   حفاظت سلولهای دارای فرمول یا متن……………………………………………….. ١٦٠
   اجازه دادن به چندین کاربر برای ویرایش نواحی……………………………………… ١٦٠
   فراموش کردن کلمه عبور ؟راه حلی هست………………………………………….. ١٦٠
   فصل ١٠
   اطلالاعات………………………………………………………………………………………… ١۶١
   مشاهده اسم کاربرگ ،اسم کارپوشه و مسير…………………………………… ١٦١
   ١٦١ ……………………………………………………..CELL استفاده از تابع کاربرگی
   اضافه کردن مسير به نوار عنوان یا به نوار وضعيت……………………………….. ١٦٢
   مشاهده داده ها و اطلاعات سلولها ………………………………………………. ١٦٣
   پنجره مراقبت…………………………………………………………………………. ١٦٣
   عکس………………………………………………………………………………….. ١٦٣
   ایجاد پيوند برای مشاهده از طریق عکس…………………………………………. ١٦٣
   اضافه کردن آیکون دوربين به نوار ابزار ……………………………………………… ١٦٤
   پيوند سلولها به جعبه متن یا شی………………………………………………… ١٦٤
   برای نمایش اطلاعات درون سلولها ……………………….. ١٦٥ MsgBox استفاده از
   اضافه کردن یادداشت ها به فرمول ………………………………………………… ١٦٦
   ذخيره اطلاعات در یادداشت ها…………………………………………………….. ١٦٦
   اضافه کردن یادداشت ها ……………………………………………………………. ١٦٦
   تغيير نام نویسنده یادداشت………………………………………………………… ١٦٧
   تغيير شکلبندی پيش فرض یادداشت……………………………………………… ١٦٧
   مشاهده یادداشت ها……………………………………………………………….. ١٦٨
   نمایش یک یادداشت تنها …………………………………………………………… ١٦٨
   کپی یادداشت ها به سلولهای دیگر ………………………………………………. ١٦٩
   حذف یادداشت ها……………………………………………………………………. ١٦٩
   حذف همه یادداشت های برگه…………………………………………………….. ١٦٩
   چاپ یادداشت ها…………………………………………………………………….. ١٦٩
   اضافه کردن عکس ها به یادداشت ها …………………………………………….. ١٧٠
   فرستادن اطلاعات به یادداشت ها…………………………………………………. ١٧١
   وارد کردن و نوسازی اطلاعات از اینترنت…………………………………………… ١٧١
   ١٧٢ ……………………………………………………………………………….Excel 97
   ١٧٣ …………………………………………………………………………… Excel 2000
   ١٧٣ …………………………………………………………………………… Excel 2002
   نوسازی داده های اینترنتی…………………………………………………………. ١٧٤
   نوسازی خودکار داده های اینترنتی………………………………………………… ١٧٥
   اجرای یک جستجوی ذخيره شده………………………………………………….. ١٧٥
   فصل ١١
   چاپ…………………………………………………………………………………………….. ١٧٧
   اضافه کردن آیکون چاپ به نوار ابزار……………………………………………………. ١٧٧
   تغيير و سفارشی کردن تنظيمات پيش فرض کارپوشه……………………………… ١٧٨
   تغيير تنظيمات پيش فرض برای همه برگه ها …………………………………….. ١٧٩
   اضافه کردن اطلاعات به سربرگ و ته برگ در تمامی صفحات چاپی……………………… ١٨٠
   استفاده از ماکرو برای اضافه کردن داده های اطلاعاتی به هر برگه ی چاپی از کارپوشه ١٨٠
   چاپ سياه و سفيد………………………………………………………………………………………….. ١٨٢
   http://amar80.blogfa.com
   ١٤
   عدد اولين صفحه…………………………………………………………………………………………….. ١٨٢
   مقياس بندی………………………………………………………………………………………………….. ١٨٢
   تکنيکهای مهم چاپ …………………………………………………………………….. ١٨٣
   چاپ شماره صفحه و اجرای شماره صفحه……………………………………….. ١٨٣
   انتخاب ناحيه چاپی ………………………………………………………………….. ١٨٣
   تعریف یک ناحيه پيوسته چاپی…………………………………………………………………………. ١٨٣
   تعریف یک ناحيه ناپيوسته چاپی……………………………………………………………………….. ١٨٣
   ١٨٤ …………………… (Sheet تکرار سطرها و ستونها در بالای هر صفحه (سربرگ
   ١٨٥ ……………………………………………….. (Sheet سر سطر و ستون (سربرگ
   ١٨٥ …………………………………………………(Sheet چاپ یادداشت ها (سربرگ
   پنهان کردن داده ها قبل از چاپ ……………………………………………………. ١٨٥
   پنهان کردن خطاها در فرمول ها قبل از چاپ ……………………………………… ١٨٥
   پنهان کردن خطاهای سلول هنگام چاپ ………………………………………….. ١٨٦
   مقياس بندی………………………………………………………………………….. ١٨٦
   شماره گذاری پيوسته صفحه ها ، عدد اولين صفحه ……………………………. ١٨٧
   کپی تنظيمات صفحه به برگه های دیگر…………………………………………… ١٨٨
   چاپ شماره های صفحه در گزارشی دارای دو نوع طرح افقی و عمودی …….. ١٨٩
   وقفه صفحه …………………………………………………………………………… ١٩١
   حذف یا تغيير یک وقفه صفحه…………………………………………………………………………… ١٩٣
   حذف وقفه های صفحه از برگه…………………………………………………………………………. ١٩٣
   پشت متن……………………………………………………. ١٩٣ Watermark درج یک
   ١٩٤ ………………………………………………………………………………………….Watermark درج یک
   چاپ اشيا……………………………………………………………………………… ١٩٤
   انتخاب گزینه های چاپ……………………………………………………………… ١٩٥
   نماهای سفارشی…………………………………………………………………… ١٩٦
   اضافه کردن یک نمای سفارشی………………………………………………………………………. ١٩٦
   چاپ یک نمای سفارشی………………………………………………………………………………… ١٩٧
   اضافه کردن آیکون نمای سفارشی…………………………………………………………………… ١٩٧
   اضافه کردن سریع یک نمای سفارشی……………………………………………………………… ١٩٧
   حذف یک نمای سفارشی……………………………………………………………………………….. ١٩٧
   نمای سفارشی بر اساس سطح کارپوشه ذخيره می شود ………………………………… ١٩٧
   ١٩٨ ……………………………………………………………………. Report Manager
   ١٩٨ ………………………………………………………………………….Report Manager add-in نصب
   ١٩٩ …………………………………………….Report Manager اضافه کردن یک گزارش و ذخيره در
   اضافه کردن صفحه ها به گزارش با استفاده از نماهای سفارشی………………………. ٢٠٠
   چاپ ، ویرایش یا حذف یک گزارش…………………………………………………………………….. ٢٠٠
   ٢٠٠ ……………… VBA سفارشی با نوشتن یک برنامه کوتاه در Report Manager ایجاد یک
   فصل ١٢
   نمودارها ……………………………………………………………………………………….. ٢٠٣
   ٢٠٣ …………………………………………………………………. F ساخت نمودارها با 11
   ساخت سریع نمودارها با استفاده از نوار ابزار نمودار……………………………….. ٢٠٤
   اندازه کردن نمودارها با پنجره ………………………………………………………….. ٢٠٥
   تعيين نوع نمودار پيش فرض……………………………………………………………. ٢٠٥
   چاپ یک نمودار ………………………………………………………………………….. ٢٠٦
   ذخيره تنظيمات چاپ نمودار بصورت جدا از داده ها……………………………….. ٢٠٦
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١٥
   جلوگيری از چاپ نمودارها …………………………………………………………… ٢٠٦
   استفاده از صفحه کليد برای انتخاب عناصر نمودار ………………………………….. ٢٠٧
   تغيير طرح نمودار از سطرها به ستونها و برعکس…………………………………… ٢٠٧
   استفاده از ابزار شکلبندی……………………………………………………………… ٢٠٨
   جابجایی نمودار به محل دیگری در برگه………………………………………………. ٢٠٨
   اضافه کردن یک تصویر پيوندی به نمودار………………………………………………. ٢٠٨
   ایجاد تصویری از سلولها که به داده های اصلی پيوند شده است……………… ٢٠٨
   خطوط راهنما برای کار با تصاویر پيوندی…………………………………………… ٢٠٩
   به روز رسانی نمودارها با کشيدن و رها کردن ………………………………………. ٢١٠
   به روز رسانی خودکار نمودارها با داده های جدید…………………………………… ٢١١
   نمایش اعداد بصورت هزارتایی در نمودار ……………………………………………… ٢١٣
   ٢١٤ ………………………………………ComboBox نمایش داده های دیگر با استفاده از
   اضافه کردن یک جدول داده به نمودار پيوند یافته…………………………………. ٢١٤
   اضافه کردن دکمه های گزینه به نمودار ………………………………………………. ٢١٦
   برگه داده ها ………………………………………………………………………….. ٢١٦
   اضافه کردن دکمه های گزینه به کارپوشه ………………………………………… ٢١٧
   اضافه کردن یک نمودار دایره در دایره………………………………………………….. ٢١٨
   تعویض برچسب های داده ها با عکس………………………………………………. ٢٢٠
   فصل ١٣
   سفارشی سازی اکسل …………………………………………………………………….. ٢٢١
   تغيير پنجره نما …………………………………………………………………………… ٢٢١
   ٢٢٢ ………………………………………………………………….Options کادر محاوره ای
   ٢٢٣ ……………………………………………… ( View نمایش مقادیر صفر ( سربرگ
   ٢٢٣ …………………………………………….( View نمایش خطوط راهنما ( سربرگ
   ٢٢٣ ………………….( General فهرست پرونده های اخير استفاده شده ( سربرگ
   ٢٢٣ ………………………(General تنظيم تعداد برگه ها در کارپوشه جدید (سربرگ
   ٢٢٣ ………………………………………………….. (General خط استاندارد (سربرگ
   ٢٢٤ ………………………………………..(General محل پيش فرض پرونده (سربرگ
   ٢٢٤ ………………………………………………………… (General نام کاربر (سربرگ
   ليستهای سفارشی ( سربرگ ليستهای سفارشی ) ………………………….. ٢٢٤
   اضافه کردن یک ليست به ليستهای سفارشی………………………………………………….. ٢٢٥
   ٢٢٥ ………………………………………..( International سربرگ ) A4/Letter تغيير اندازه کاغذ به
   ٢٢٥ ………………………………………………………………………………(Save ذخيره کردن (سربرگ
   ٢٢٥ ……………………………………………………………. ( Error checking بررسی خطا ( سربرگ
   ٢٢٥ ……………………………………………………………………… ( Spelling بررسی املا ( سربرگ
   ٢٢٦ ………………………………………………………………………………. ( Security امنيت ( سربرگ
   سفارشی کردن نوار ابزارها ……………………………………………………………. ٢٢٦
   اضافه کردن آیکون به نوار ابزارها……………………………………………………. ٢٢٦
   حذف آیکون ها از نوار ابزارها………………………………………………………… ٢٢٧
   اضافه کردن آیکون به نوار منو……………………………………………………….. ٢٢٨
   جلوگيری از ناپدید شدن آیکون ها ………………………………………………….. ٢٢٨
   اضافه کردن یک نوار ابزار سفارشی……………………………………………….. ٢٢٩
   ذخيره کردن نوار ابزار شما در کارپوشه ……………………………………………. ٢٢٩
   حذف تغييرات سفارشی از نوار ابزارها…………………………………………….. ٢٣٠
   http://amar80.blogfa.com
   ١٦
   نمایش یک منو ……………………………………………………………………….. ٢٣٠
   سفارشی کردن یک آیکون ………………………………………………………….. ٢٣١
   اضافه کردن آیکون ها به یک منوی اکسل………………………………………… ٢٣٢
   ذخيره تغييرات نوار ابزارها و منو…………………………………………………….. ٢٣٢
   الگو ………………………………………………………………………………………. ٢٣٣
   ذخيره یک کارپوشه سفارشی بصورت الگو ……………………………………….. ٢٣٣
   باز کردن یک الگو……………………………………………………………………… ٢٣٤
   باز کردن خودکار یک پرونده الگو موقع شروع اکسل……………………………… ٢٣٥
   درج یک برگه الگو به کارپوشه………………………………………………………. ٢٣٦
   به روز رسانی یک کارپوشه الگو ……………………………………………………. ٢٣٧
   فصل ١۴
   باز ، بسته و ذخيره کردن
   کارپوشه ها ……………………………………………………………………………………. ٢٣٩
   باز کردن یک کارپوشه جدید ……………………………………………………………. ٢٣٩
   باز کردن یک کارپوشه ذخيره شده اخير ………………………………………………. ٢٣٩
   باز کردن یک کارپوشه از فهرست پرونده های استفاده شده اخير …………….. ٢٤٠
   باز کردن کارپوشه های پيوندی…………………………………………………………………………. ٢٤٠
   ذخيره کردن یک کارپوشه ………………………………………………………………. ٢٤٠
   ٢٤١ ………………………………….Save as ذخيره کردن یک کارپوشه با استفاده از
   درج مسير پرونده برای کارپوشه در نوار عنوان یا در نوار وضعيت……………….. ٢٤١
   ذخيره کارپوشه در یک فضای کاری سفارشی………………………………………. ٢٤٣
   باز کردن کارپوشه های ذخيره شده در فضای کاری……………………………… ٢٤٣
   ذخيره ميانبرها در پرونده ها \ پوشه ها در علاقمندیها (اکسل ٢٠٠٠ و بعد از آن .. ٢٤٤
   اضافه کردن یک ميانبر به پوشه علاقمندیها………………………………………………………… ٢٤٥
   باز کردن کارپوشه ها از یک فهرست فرا پيوندها…………………………………….. ٢٤٥
   درج یک فرا پيوند……………………………………………………………………………………………… ٢٤٦
   بستن یک کارپوشه \ کارپوشه ها و اکس……………………………………………. ٢٤٦
   فصل ١۵
   داده ها…………………………………………………………………………………………. ٢۴٧
   نکاتی برای سازماندهی داده ها در اکسل ………………………………………….. ٢٤٧
   آماده سازی ليست برای مرتب کردن ، پالایش و درج زیر مجموع ها ……………… ٢٤٩
   استفاده از شکلبندی برای تنظيم قسمت سطر ستون عناوین………………… ٢٤٩
   انجماد عناوین ستونها……………………………………………………………….. ٢٥٠
   ورود داده ها به ليست………………………………………………………………….. ٢٥٠
   استفاده از فرم ها برای ورود داده ها………………………………………………. ٢٥٠
   اعمال رنگ به داده ها بر اساس شرط ……………………………………………….. ٢٥١
   استفاده از شکلبندی شرطی برای رنگ آميزی داده ها ………………………… ٢٥١
   اعمال رنگ به مقادیر ماکزیمم و مينيمم…………………………………………… ٢٥٣
   فصل ١۶
   درج پرونده های متنی……………………………………………………………………….. ٢۵۵
   ایجاد یک پرونده متنی …………………………………………………………………. ٢٥٥
   درج پرونده های متنی اسکی…………………………………………………………. ٢٥٥
   ٢٥٦ ……………………………………………………………………. معجزه گر درج متن – مرحله ١ از ٣
   ٢٥٦ ……………………………………………………………………. معجزه گر درج متن – مرحله ٢ از ٣
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١٧
   ٢٥٦ ……………………………………………………………………. معجزه گر درج متن – مرحله ٣ از ٣
   عيب یابی مشکلات هنگام ورود متن…………………………………………………. ٢٥٨
   علامت منها در سمت راست عدد ظاهر می شود ………………………………. ٢٥٨
   داده ها به صورت عدد یا تاریخ شکلبندی نمی شوند……………………………. ٢٥٩
   کاراکترهای غير ضروری را پاک کنيد ……………………………………………….. ٢٥٩
   ایجاد و اضافه کردن یک تابع برای معکوس کردن حروف متن……………………. ٢٦٠
   فصل ١٧
   مرتب سازی…………………………………………………………………………………… ٢۶١
   انجام یک مرتب سازی ساده…………………………………………………………… ٢٦٢
   راهنمایی برای مرتب سازی داده ها………………………………………………….. ٢٦٣
   مرتب سازی تعداد زیادی از فيلدها ……………………………………………………. ٢٦٣
   مرتب سازی بر اساس ستون …………………………………………………………. ٢٦٤
   مرتب سازی بر اساس ليست سفارشی……………………………………………. ٢٦٥
   مرحله ١ – ذخيره کردن ليست سفارشی …………………………………………… ٢٦٥
   مرحله ٢ – مرتب سازی بر اساس ليست سفارشی………………………………. ٢٦٦
   درج یک خط بين گروه داده ها بعد از مرتب سازی…………………………………… ٢٦٦
   انتقال خط بين گروه مشتریان………………………………………………………….. ٢٦٧
   فصل ١٨
   فيلتر کردن……………………………………………………………………………………… ٢۶٩
   اکسل دو گزینه برای فيلتر کردن پيشنهاد می کند …………………………………. ٢٦٩
   اضافه کردن آیکون ها به نوار ابزار ……………………………………………………… ٢٦٩
   فيلتر خودکار)………………………………………………………………… ٢٧٠ ) AutoFilter
   چاپ داده ها پس از فيلتر خودکار ……………………………………………………… ٢٧١
   ذخيره شرط فيلتر خودکار به وسيله نماهای سفارشی……………………………. ٢٧١
   ذخيره یک نمای سفارشی…………………………………………………………….. ٢٧١
   حذف یک نمای سفارشی……………………………………………………………… ٢٧٢
   فيلتر خودکار سفارشی…………………………………………………………………. ٢٧٢
   فيلتر کردن با استفاده از حروف متنی عمومی………………………………………. ٢٧٣
   فيلتر کردن با استفاده از فيلد تاریخ……………………………………………………. ٢٧٣
   فيلتر کردن بر اساس تاریخ با تغيير شکلبندی ……………………………………….. ٢٧٤
   رنگی کردن سطر ها بر اساس شرط…………………………………………………. ٢٧٥
   جمع داده های فيلتر شده……………………………………………………………… ٢٧٦
   فيلتر پيشرفته……………………………………………………………………………. ٢٧٧
   استفاده از فيلتر پيشرفته………………………………………………………………. ٢٧٧
   لغو فيلتر پيشرفته……………………………………………………………………….. ٢٧٨
   کپی نتایج فيلتر پيشرفته به محل دیگری…………………………………………….. ٢٧٩
   استفاده از توابع پایگاه داده برای جمع شرطی داده ها…………………………….. ٢٧٩
   معایب استفاده از توابع پایگاه داده ……………………………………………………. ٢٨٠
   رکوردهای منحصر بفرد………………………………………………………………….. ٢٨٠
   فيلتر کردن یک رکورد به یک رکورد منحصر بفرد………………………………………. ٢٨١
   برای فيلتر کردن یک رکورد به یک رکورد منحصر بفرد ….. ٢٨٢ COUNTIF استفاده از تابع
   رنگ آميزی یک رکورد منحصر بفرد …………………………………………………….. ٢٨٣
   فصل ١٩
   جمع های جزئی ……………………………………………………………………………… ٢٨۵
   http://amar80.blogfa.com
   ١٨
   اضافه کردن آیکون جمع جزئی به نوار ابزار……………………………………………. ٢٨٥
   اضافه کردن جمع جزئی………………………………………………………………… ٢٨٥
   حذف جمع جزئی از یک ليست…………………………………………………….. ٢٨٧
   اضافه کردن جمع های جزئی بر اساس دو فيلد………………………………….. ٢٨٨
   اضافه کردن جمع های جزئی اضافی و استفاده از توابع دیگر ………………….. ٢٨٩
   اضافه کردن جمع های جزئی به فيلد تاریخ……………………………………….. ٢٨٩
   چاپ کردن …………………………………………………………………………….. ٢٩٠
   کپی کردن یک جمع از جمع های جزئی…………………………………………… ٢٩٠
   اعمال رنگ به سطر جمع جزئی……………………………………………………. ٢٩١
   اعمال رنگ به سطر جمع جزئی……………………………………………………………………….. ٢٩١
   اعمال رنگ به سطر جمع جزئی بر اساس سطح جمع جزئی …………………. ٢٩١
   شکلبندی شرطی………………………………………………………………………. ٢٩٢
   ٢٩٣ ……………………………………………………………….Total تعویض / حذف کلمه
   فصل ٢٠
   گروه بندی و برون نمایی…………………………………………………………………….. ٢٩۵
   راهنمای گروه بندی و برون نمایی…………………………………………………….. ٢٩٦
   اضافه کردن آیکون ها به نوار ابزارها …………………………………………………… ٢٩٦
   اضافه کردن دستی برون نما …………………………………………………………… ٢٩٧
   پاک کردن برون نما………………………………………………………………………. ٢٩٨
   ترکيب دستی و خودکار برون نمایی ………………………………………………….. ٢٩٨
   کپی کردن یا اعمال رنگ به گزارشهای ایجاد شده توسط گروه بندی و برون نمایی
   ٢٩٨ …………………………………………………………………………………………….
   فصل ٢١
   ترکيب داده ها…………………………………………………………………………………. ٢٩٩
   ترکيب کردن جدول داده ها …………………………………………………………….. ٢٩٩
   ترکيب با فرمولها اگر عناوین سطر و ستون همه کاربرگ ها یکسان باشد……. ٢٩٩
   ترکيب با کپی و چسباندن اگر ستونهای کاربرگ ها یکسان بوده اما سطرها
   رکوردهای متفاوتی دارا باشند ……………………………………………………… ٣٠١
   اضافه کردن یک ستون نام سازمان به هر جدول …………………………………. ٣٠١
   ترکيب کردن جدول ها ……………………………………………………………………………………… ٣٠٢
   ترکيب کردن………………………………………………………………………………. ٣٠٣
   قوانينی برای ترکيب کردن داده ها با تکنيک ترکيب………………………………. ٣٠٣
   گزینه های ترکيب کردن……………………………………………………………… ٣٠٤
   ترکيب کردن بدون پيوندها ………………………………………………………………………………… ٣٠٤
   ترکيب کردن با پيوندها …………………………………………………………………………………….. ٣٠٩
   مقایسه ليستها …………………………………………………………………………. ٣١٢
   مقایسه سه یا چند ليست…………………………………………………………. ٣١٣
   ترکيب کردن جدول داده ها به وسيله جدول محوری ، نواحی ترکيبی چندگانه …. ٣١٣
   فصل ٢٢
   جدول محوری………………………………………………………………………………….. ٣١٩
   مفاهيم کلی : اصطلاحات متداول در جداول محوری………………………………… ٣١٩
   ایجاد یک جدول محوری…………………………………………………………………. ٣٢٠
   قوانينی برای سازماندهی داده ها برای ایجاد جدول محوری…………………… ٣٢٠
   تعریف یک اسم برای جدول داده ها ……………………………………………….. ٣٢١
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١٩
   ٣٢١ ………………………………………………………………………….. مراحل ١ و ٢
   جدول داده ها در کارپوشه ای دیگر ، باز یا بسته ………………………………………………… ٣٢٢
   جدول داده ها در کارپوشه باز …………………………………………………………………………… ٣٢٢
   جدول داده ها در کارپوشه بسته ………………………………………………………………………. ٣٢٢
   ٣٢٢ ……………………………………………………………………………….. مرحله ٣
   شکلبندی فيلدهای داده در جدول محوری…………………………………………………………. ٣٢٣
   نوار ابزار جدول محوری نمایش داده نمی شود …………………………………………………… ٣٢٤
   کار منظم با جدول محوری……………………………………………………………… ٣٢٥
   فيلتر کردن و درج یک پرس و جو به یک جدول محوری…………………………… ٣٢٥
   درج یک پرس و جوی پيچيده………………………………………………………… ٣٢٥
   درج جمع های جزئی………………………………………………………………… ٣٢٦
   جمع جزئی خودکار …………………………………………………………………… ٣٢٦
   پنهان کردن آیتم ها…………………………………………………………………… ٣٢٧
   لغو ” پنهان کردن آیتم ها “……………………………………………………………………………….. ٣٢٨
   مرتب سازی آیتم ها …………………………………………………………………. ٣٢٨
   ٣٢٨ ………………………………………………… AutoShow نمایش ١٠ رکورد بالا با
   نوسازی داده ها ……………………………………………………………………… ٣٣٠
   درج یک زیر جزء به عنوان یک آیتم………………………………………………….. ٣٣١
   فرستادن جزئيات تمرینی به یک برگه جدید ………………………………………. ٣٣١
   ٣٣٢ ……………………………………………………………………… PivotTable فيلدهای
   درج یک فيلد ………………………………………………………………………….. ٣٣٢
   حذف یک فيلد ………………………………………………………………………… ٣٣٣
   گروه بندی آیتم ها و درج یک فيلد جدید …………………………………………… ٣٣٣
   گروه بندی یک فيلد با آیتم های عددی یا تاریخی ……………………………….. ٣٣٤
   گروه بندی یک فيلد تاریخی……………………………………………………………………………… ٣٣٥
   درج یک فيلد محاسباتی…………………………………………………………….. ٣٣٨
   شکلبندی یک فيلد محاسباتی…………………………………………………………………………. ٣٣٩
   به روز رسانی یک فيلد محاسباتی / حذف یک فرمول …………………………………………. ٣٣٩
   اضافه کردن یک فيلد داده و تغيير روش محاسبه…………………………………. ٣٤٠
   تغيير تابع محاسباتی و شکلبندی فيلد………………………………………………………………. ٣٤٠
   اضافه کردن یک ستون اجرای متعادل………………………………………………………………… ٣٤٢
   تغيير نمایش ضرب فيلدهای داده در جدول محوری………………………………. ٣٤٤
   شکلبندی یک جدول محوری ……………………………………………………….. ٣٤٥
   چاپ یک جدول محوری………………………………………………………………. ٣٤٦
   ٣٤٦ ……………………………………………………………..Options کادر محاوره ای
   درج جدول محوری اضافی تنها از یک جدول داده …………………………………. ٣٤٧
   ساخت سریع چندین جدول محوری از یک جدول محوری……………………………………… ٣٤٨
   بازیابی داده ها از یک جدول محوری……………………………………………….. ٣٤٩
   ٣٥١ ……………………………………………………………………………..MATCH و INDEX فرمولهای
   ٣٥١ …………………………………………………………………………….OFFSET و SUMIF فرمولهای
   ٣٥١ …………………………………………………………………………………… GETPIVOTDAT فرمول
   درج یک نمودار از داده های جدول محوری ………………………………………… ٣٥٢
   ایجاد یک جدول محوری با یکی کردن چندین محدوده داده ……………………… ٣٥٣
   فصل ٢٣
   استفاده از توابع و اشيا برای استخراج داده……………………………………………….. ٣۵۵
   http://amar80.blogfa.com
   ٢٠
   اختصاص اسامی به جدول داده ها و اضافه کردن یک ستون با اعداد متوالی……. ٣٥٦
   اختصاص اسامی…………………………………………………………………….. ٣٥٦
   اضافه کردن اولين فيلد با شماره سطرهای متوالی صعودی……………………. ٣٥٧
   ٣٥٨ ……………………………………………………………………….. LOOKUP گروه تابع
   ٣٥٩ ………………………………………………………………………….LOOKUP تابع
   بازگرداندن یک مقدار از یک ناحيه داده ها …………………………………………………………… ٣٥٩
   ٣٦٠ ……………………………………………………………………………LOOKUP روش محاسبه تابع
   متغيرهای تابع …………………………………………………………………………. ٣٦٠ .LOOKUP تابع
   استخراج یک مقدار از یک محدوده موازی……………………………………. ٣٦١ :LOOKUP تابع
   ٣٦٣ ………………………………………………………………………..VLOOKUP تابع
   را وارد کنيد…………………………………………………………………………….. ٣٦٤ VLOOKUP تابع
   ٣٦٦ ………………………………………………………………………….. MATCH تابع
   را وارد کنيد ………………………………………………………………………………… ٣٦٦ MATCH تابع
   ٣٦٧ …………………………………………………………………………….INDEX تابع
   تقویت کردن محاسبات : ترکيب توابع …………………………………………………. ٣٦٨
   ٣٦٨ …………………………………………………. MATCH و VLOOKUP ترکيب توابع
   ٣٧٠ ………………………………………………………MATCH و INDEX ترکيب توابع
   ٣٧١ ……………………………………………………………………………….. Combo Box
   را از کجا پيدا کنم؟ ……………………………………………………. ٣٧٢ Combo Box
   ٣٧٢ …………………………………………………………………….Combo Box کار با
   ٣٧٣ ………………………………………………………..Combo Box اضافه کردن یک
   ٣٧٤ ………………………………………………………………….Combo Box مزایای کار با اسامی در
   ٣٧٤ ………………………………………………………………………………………Combo Box حذف یک
   حذف همه اشيا موجود در کاربرگ…………………………………………………………………….. ٣٧٤
   با سلولها…………………………………………………………………… ٣٧٤ Combo Box تنظيم اندازه
   ٣٧٥ ………………………………………………………………………………..Combo Box تنظيم خودکار
   ٣٧٥ ……………………………………………………..Combo Box و VLOOKUP ترکيب تابع
   پيوند شده اند …. ٣٧٧ Combo Box تنظيم تعداد ستونهای جدول داده ها با تعدادی که به
   ٣٧٧ …………………………………………….. Combo Box ارزیابی و ، INDEX ترکيب تابع
   یک ارزیابی اضافه کنيد………………………………………………………………….. ٣٧٨
   جمع بندی داده ها بر اساس شرطی از جدول داده ها …………………………….. ٣٧٩
   فصل ٢۴
   وام ها ………………………………………………………………………………………….. ٣٨٣
   ترکيب توابع محاسبه وام……………………………………………………………….. ٣٨٤
   ٣٨٤ …………………………………………………………PMT (Rate, Nper, -Loan Amount)
   ٣٨٤ ………………………………………. PPMT (Rate, Which Period, Nper, -Loan Amount)
   ٣٨٥ ……………………………………… IPPMT (Rate, Which Period, Nper, -Loan Amount)
   ٣٨٥ ……………………………………………………….. NPER (Rate, Pmt, -Loan Amount)
   ٣٨٥ ……………………………………………………….. RATE (Nper, Pmt, -Loan Amount)
   ٣٨٥ …………………………………………………………………….. PV (Rate, Nper, Pmt)
   ایجاد یک برنامه استهلاک ……………………………………………………………… ٣٨٦
   برنامه استهلاک ساده ………………………………………………………………. ٣٨٦
   برنامه استهلاک با یک دوره مهلت…………………………………………………. ٣٨٧
   برنامه استهلاک برای پرداخت تصادفی……………………………………………. ٣٨٨
   جدولی برای محاسبه قسط ها با دو متغير ………………………………………….. ٣٨٨
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ٢١
   چگونه جدولی با دو متغير ایجاد کنيم ؟……………………………………………. ٣٩٠
   فصل ٢۵
   What – if
   ( چه – اگر ) …………………………………………………………………………………… ٣٩١
   آناليز حساس (جدول داده ها )………………………………………………………… ٣٩١
   ایجاد یک جدول داده ها ……………………………………………………………… ٣٩٢
   ٣٩٣ ………………………………………Break – Even Point اضافه کردن یک نمودار
   ٣٩٤ ………………………………… Goal Seeking پيدا کردن یک جواب با استفاده از
   محاسبه ميزان فروش مورد نياز برای رسيدن به سود دلخواه…………………… ٣٩٤
   ٣٩٥ …………………………. در اکسل ٩٧ و ٢٠٠٠ Solver مربوط به Add – In نصب
   ٣٩٥ ………………………………………………………………………………………………. در اکسل ٢٠٠٢
   ٣٩٥ …………………………………………………………….Solver تکنيک های کار با
   ٣٩٧ ………………………………………………………………………………………Solver ایجاد گزارش با
   ٣٩٨ ……………………………………………………………………………………………….Solver تنظيمات
   در اینترنت……………………………………………………………………………………………. ٣٩٩ Solver
   سناریوها …………………………………………………………………………………. ٣٩٩
   اضافه کردن سناریوهای مختلف……………………………………………………. ٤٠٠
   مرحله ١ : تعریف اسامی…………………………………………………………………………………. ٤٠٠
   مرحله ٢ : ایجاد سناریوها………………………………………………………………………………… ٤٠١
   درج مقادیری که از فرمولهای موقت استفاده می کنند………………………………………… ٤٠٣
   به روز رسانی داده ها در سناریو ………………………………………………………………………. ٤٠٣
   نمایش سناریو در کاربرگ…………………………………………………………………………………. ٤٠٣
   اضافه کردن یک آیکون سناریو به نوار ابزار…………………………………………………………… ٤٠٤
   گزارش ها ………………………………………………………………………………………………………. ٤٠٤
   چاپ کردن سناریوها………………………………………………………………………………………… ٤٠٥

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.