دانلود کتاب آموزش سریع و راحت اکسل

دانلود کتاب آموزش سریع و راحت اکسل

تعداد صفحه :۴۰۸

فرمت :pdf


این کتاب تالیف آقای ﺟﻮزف روﺑﻴﻦ میباشد که با ترجمه روان و مفید آقای ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﯾﺎن همراه گردیده است.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مترجم میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

و به عنوان قدردانی قسمتی از ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر مترجم را با هم مرور میکنیم :   

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Excel ﺑﺮاﯼ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎرﯼ هستند ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند اﮐﺴﻞ را ﯾﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎدوﯾﯽ هستند. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯼ از ﮐﺘﺎب Learn Excel Fast & Easy ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ همین اﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ دارﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﯽ‬ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ هاﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ رﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.‬ ‫اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ در ﯾﺎدﮔﻴﺮﯼ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ... 

فهرست کتاب


  •  
  • جدول محتویات
   فصل ١
   زمان ، ثروت است به ماوس تان استراحت دهید …………………………………………… ٢٣
   سلول،سلول ها ،حرکت و انتخاب ………………………………………………………. ٢٣
   حرکت به آخرین سلول محدوده………………………………………………………. ٢۴
   انتخاب ناحیه افقی یا عمودی از سلولهای همجوار ……………………………….. ٢۵
   انتخاب یک ناحیه از سلولهای غیر همجوار………………………………………….. ٢۶
   انتخاب ناحیه فعلی ……………………………………………………………………. ٢٧
   حرکت سلول فعال در داخل ناحیه انتخابی…………………………………………. ٢٨
   انتخاب اولین سلول در کاربرگ ……………………………………………………….. ٢٨
   انتخاب آخرین سلول در ناحیه بکار رفته……………………………………………… ٢٩
   کاهش ناحیه بکار رفته در کاربرگ……………………………………………………. ٢٩
   سطرها و ستونها …………………………………………………………………………. ٣١
   انتخاب یک ستون یا ستونها ………………………………………………………….. ٣١
   انتخاب سطر یا سطرها ……………………………………………………………….. ٣١
   اضافه کردن یک سلول ، یک سطر ، یک ستون…………………………………….. ٣١
   حذف یک سلول ، یک سطر ، یک ستون……………………………………………. ٣١
   مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند ستون ……………………………………… ٣٢
   مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند سطر ………………………………………. ٣٢
   داده های بیشتری را در کاربرگ ببینید …………………………………………………. ٣٢
   حرکت بین برگه ها در یک کارپوشه …………………………………………………….. ٣۴
   استفاده از میانبرهای صفحه کلید برای حرکت بین برگه ها ……………………… ٣۴
   انتخاب یک برگه توسط منو……………………………………………………………. ٣۴
   پرش سریع بین سلولهای کارپوشه …………………………………………………….. ٣۵
   استفاده از جعبه نام …………………………………………………………………… ٣۵
   انتخاب ناحیه بزرگی از سلولها……………………………………………………………………………. ٣۵
   رونوشت،برش و چسباندن ………………………………………………………………. ٣۶
   میانبرهای صفحه کلید ………………………………………………………………… ٣۶
   چسباندن بیش از یک بار موارد کپی شده ………………………………………….. ٣۶
   کپی کردن و چسباندن با استفاده از کشیدن و رها کردن………………………… ٣۶
   برش و چسباندن با استفاده از کشیدن و رها کردن……………………………….. ٣٧
   کپی یک سلول با متن یا فرمول به هزاران سلول………………………………….. ٣٧
   کپی یک سلول با دوبل کلیک………………………………………………………… ٣٧
   حرکت بین کارپوشه های باز …………………………………………………………….. ٣٨
   کپی یا انتقال یک برگه……………………………………………………………………. ٣٨
   کپی سلولها از برگه………………………………………………………………………………………….. ٣٨
   کپی یک برگه …………………………………………………………………………………………………… ٣٨
   فصل ٢
   متن………………………………………………………………………………………………. ۴١
   متن و نوار ابزار ها …………………………………………………………………………. ۴٢
   وارد کردن متن به سلولها ………………………………………………………………… ۴٢
   استفاده از پر کردن خودکار……………………………………………………………. ۴٢
   http://amar80.blogfa.com
   ٨
   انتخاب از فهرست ورودیهای قبلی…………………………………………………… ۴٣
   ارزیابی اطلاعات………………………………………………………………………… ۴٣
   حرکت سلول فعال بعد از اینتر………………………………………………………… ۴٣
   انتخاب یک ناحیه……………………………………………………………………….. ۴۴
   استفاده از اصلاح خودکار ……………………………………………………………… ۴۵
   ۴۶ ………………………………………………………..(Validation Data) ارزیابی اطلاعات
   لیست…………………………………………………………………………………… ۴٧
   جلوگیری از ورود داده های تکراری…………………………………………………… ۴٨
   ارزیابی متن های ورودی………………………………………………………………. ۴٩
   کپی ارزیابی ……………………………………………………………………………. ۴٩
   حذف شرط ارزیابی…………………………………………………………………….. ۵٠
   پیچیدن متن………………………………………………………………………………… ۵٠
   روشهای پیچیدن متن …………………………………………………………………. ۵٠
   پیچیدن متن به صورت خودکار …………………………………………………………………………….. ۵١
   لغو پیچیدن متن به صورت خودکار ……………………………………………………………………….. ۵١
   پیچیدن متن به طور دستی………………………………………………………………………………… ۵١
   لغو پیچیدن متن به طور دستی………………………………………………………………………….. ۵٢
   پیچیدن متن فراتر از محدوده داده ها …………………………………………………………………… ۵٢
   اضافه کردن یک میانبر برای متن پیچیده…………………………………………….. ۵٣
   تغییر تو رفتگی در سلول …………………………………………………………………. ۵۴
   تقسیم یک عنوان در سلول ……………………………………………………………… ۵۵
   ترانهاده داده ها……………………………………………………………………………. ۵۵
   تغییر عناوین عددی به متن………………………………………………………………. ۵۶
   انتخاب سلولهایی که فقط متن دارند …………………………………………………… ۵۶
   یافتن و تعویض کردن………………………………………………………………………. ۵٧
   جستجوی همه برگه های کارپوشه…………………………………………………….. ۵٨
   استفاده از فرمولهای متن………………………………………………………………… ۵٩
   ترکیب متن…………………………………………………………………………………. ۵٩
   ترکیب متن با استفاده از میانبرهای کیبورد…………………………………………. ۵٩
   ترکیب متن با استفاده از فرمولهای دستی…………………………………………. ۶٠
   ۶٠ ………………………………….CONCATENATE ترکیب متن با استفاده از فرمول
   ترکیب متن با استفاده از اعداد پیوند یافته………………………………………….. ۶١
   استخراج حروف از متن……………………………………………………………………. ۶٢
   استخراج حروف از متن با استفاده از فرمول………………………………………… ۶٢
   استخراج حروف از متن بدون استفاده از فرمول…………………………………….. ۶٣
   جداسازی نام و نام خانوادگی………………………………………………………… ۶٣
   فرمولهایی برای جداسازی نام و نام خانوادگی…………………………………….. ۶٣
   جداسازی نام و نام خانوادگی بدون استفاده از فرمول ……………………………. ۶۴
   فصل ٣
   شکلبندی اعداد ………………………………………………………………………………… ۶۵
   شکلبندی های سفارشی در کجا ذخیره می شوند …………………………………. ۶۶
   علایم به کار رفته در اکسل جهت شکلبندی اعداد …………………………………… ۶۶
   شکلبندی مخصوص ،گرد کردن اعداد به هزار ،نمایش در حالت هزارتایی،نمایش متن و عدد … ۶٨
   چهار مرحله شکلبندی……………………………………………………………………. ۶٨
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ٩
   دش)………………………….. ۶٨ ) Dash شکلبندی عدد منفی با پرانتز ،تعویض ۰ با
   شکلبندی مخصوص – مثالها …………………………………………………………. ٧٠
   اضافه کردن علایم مخصوص به شکلبندی اعداد …………………………………… ٧٠
   نمایش همه علایم مخصوص با اعداد ………………………………………………………………….. ٧١
   شکلبندی اعداد بر اساس شرطی خاص………………………………………………. ٧١
   استفاده از شکلبندی سفارشی برای عدد با شرط……………………………….. ٧١
   شکلبدی شرطی………………………………………………………………………. ٧٢
   جمعبندی اعداد گرد شده ……………………………………………………………….. ٧٣
   اکسل محاسبات را چگونه انجام می دهد………………………………………….. ٧٣
   راه حل ابدی (راه برگشتی نیست) …………………………………………………………………….. ٧٣
   راه حل انعطاف پذیر ، فرمول آرایه ای ………………………………………………………………….. ٧۴
   فصل ۴
   تاریخ و زمان……………………………………………………………………………………… ٧۵
   اکسل تاریخ و زمان را چگونه محاسبه می کند ……………………………………….. ٧۵
   ورود داده ها به سلول ……………………………………………………………………. ٧۵
   ورود آسان داده ها به سلول …………………………………………………………. ٧۶
   میانبرهایی برای ورود زمان و تاریخ فعلی…………………………………………… ٧٧
   تایپ سریع تاریخ در سلولها…………………………………………………………… ٧٧
   تاریخ و زمان – نمایش عدد در پس شکلبندی ……………………………………… ٧٧
   ورود خودکار تاریخ و زمان ……………………………………………………………… ٧٨
   ٧٨ ………………………………..series ورود یک سری از تاریخ ها با کادر محاوره ای
   ورود یک سری از تاریخ ها با منوی میانبر……………………………………………. ٧٩
   ورود خودکار داده های زمان ……………………………………………………………… ٧٩
   ورود یک سری زمانی با فاصله یک دقیقه…………………………………………… ٧٩
   ورود یک سری زمانی با فاصله یک ساعت…………………………………………. ٧٩
   تاریخ های سفارشی…………………………………………………………………….. ٨٠
   سفارشی کردن تاریخ …………………………………………………………………. ٨٠
   جدول شکلبندی تاریخ…………………………………………………………………. ٨٠
   تاریخ – فرمول ها و محاسبات……………………………………………………………. ٨١
   محاسبه اختلاف بین تاریخ ها ………………………………………………………… ٨١
   محاسبه تعداد هفته ها……………………………………………………………….. ٨٢
   محاسبه تعداد فصل ها ……………………………………………………………….. ٨٢
   ٨٣ …………………………….. VBA درج فرمولی برای محاسبه شماره یک فصل در
   شکلبندی سفارشی برای زمان ………………………………………………………… ٨٣
   مقادیر زمان بیشتر از ٢۴ ساعت…………………………………………………….. ٨٣
   جدول شکلبندی زمان…………………………………………………………………. ٨۴
   زمان – فرمول ها و محاسبات……………………………………………………………. ٨۴
   تبدیل ساعتها به اعشار ………………………………………………………………. ٨۵
   محاسبه اختلاف بین ساعتها ………………………………………………………… ٨۵
   گرد کردن ساعتها به بالا………………………………………………………………. ٨۶
   تبدیل یک عدد به مقدار زمان…………………………………………………………. ٨۶
   محاسبه اختلاف زمانی بین ساعتهای نقاط مختلف جهان ……………………….. ٨۶
   فصل ۵
   سبک ها…………………………………………………………………………………………. ٨٧
   http://amar80.blogfa.com
   ١٠
   کپی کردن شکلبندی………………………………………………………………….. ٨٨
   کپی کردن شکلبندی با شکلبندی نقاش…………………………………………… ٨٨
   نقاشی مکرر یک شکلبندی ………………………………………………………….. ٨٨
   برای کپی شکلبندی به نواحی پیوسته و غیر پیوسته…………… ٨٨ F استفاده از ۴
   استفاده از جایگذاری مورد خاص برای کپی شکلبندی……………………………. ٨٩
   تغییر سبک پیش فرض کارپوشه……………………………………………………… ٨٩
   ٩٠ ………………………………………………………………….. جلوگیری از نمایش ۰
   ساخت و ذخیره سبک های سفارشی……………………………………………… ٩٠
   کپی (ادغام) سبک ها از یک کارپوشه به دیگری………………………………….. ٩١
   اعمال یک سبک به یک سلول یا چند سلول در کارپوشه…………………………. ٩٢
   نمایش جملاتی که به هزارتایی گرد شده اند ……………………………………… ٩٣
   فصل ۶
   اسم ……………………………………………………………………………………………… ٩۵
   اسم یعنی چه؟ …………………………………………………………………………… ٩۵
   چرا اسم را تعریف می کنیم؟ ……………………………………………………………. ٩۵
   ترکیب اسم …………………………………………………………………………….. ٩۶
   تعریف یک اسم ……………………………………………………………………………. ٩۶
   ذخیره اسم ها …………………………………………………………………………. ٩٧
   حذف اسم ها ………………………………………………………………………….. ٩٧
   تغییر یک مرجع …………………………………………………………………………. ٩٧
   مرور اسم ها……………………………………………………………………………. ٩٧
   تعریف خودکار اسامی بر حسب متن موجود در سطر بالا و ستون چپ…………. ٩٨
   وارد کردن یک اسم و جایگذاری آن در فرمول ………………………………………….. ٩٨
   ورود خودکار یک اسم به فرمول………………………………………………………. ٩٩
   جایگذاری یک اسم در فرمول…………………………………………………………. ٩٩
   جایگذاری اسامی در فیلد متغیر فرمول ………………………………………………. ١٠٠
   تعویض یک مرجع در فرمول با یک اسم تازه تعریف شده،بعد از ورود فرمول به سلول ….. ١٠٢
   ذخیره یک فرمول یا مقدار عددی برای استفاده دوباره در جعبه اسم………….. ١٠٢
   ١٠٣ …………………………………..Define Name ذخیره مقادیر در کادر محاوره ای
   به روز رسانی خودکار مرجع اسم……………………………………………………… ١٠۴
   فرمولی برای به روز رسانی خودکار مرجع ، در ناحیه عمودی از سلولها ……… ١٠۵
   فرمولی برای به روز رسانی خودکار مرجع ، برای اسم ناحیه فعلی ( جدول داده)….. ١٠۵
   تعریف یک اسم و به روز رسانی ناحیه مرجع با ماکرو ………………………………. ١٠۶
   فصل ٧
   فرمول ها ………………………………………………………………………………………. ١٠٧
   درج یک فرمول در سلول………………………………………………………………… ١٠٧
   کپی یک فرمول ،مرجع مطلق و نسبی………………………………………………. ١٠٨
   مرجع نسبی………………………………………………………………………….. ١٠٨
   مرجع مطلق…………………………………………………………………………… ١٠٩
   ١٠٩ …………………………………………………………………………………F کلید ۴
   نگه داشتن مرجع نسبی هنگام جایگذاری فرمول ……………………………….. ١١٠
   فرمول های تو در تو……………………………………………………………………… ١١١
   کپی و جایگذاری فرمول درون فرمول ………………………………………………. ١١٢
   افزودن فرمولهای آماری…………………………………………………………………. ١١٣
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١١
   ١١٣ ……………………………………Analysis ToolPak , Analysis ToolPak – VBA
   فرمول آرایه ای…………………………………………………………………………… ١١۴
   بخش فنی فرمول های آرایه ای……………………………………………………. ١١۵
   کاربرد فرمول های آرایه ای در ساخت سلول های پیوندی با تغییر جهت……… ١١۵
   ایجاد پیوند بین سلولها در کارپوشه………………………………………………… ١١۶
   بازرسی…………………………………………………………………………………… ١١٧
   نوار ابزار بازرسی فرمول …………………………………………………………….. ١١٧
   حرکت به سلول مقدم \ حرکت به سلول وابست………………………………. ١١٨
   حرکت به سلول مقدم……………………………………………………………………………………… ١١٨
   حرکت به سلول وابسته ………………………………………………………………………………….. ١١٨
   حرکت بین سلولهای پیوندی در برگه…………………………………………………………………. ١١٨
   قدم گذاشتن به درون فرمول…………………………………………………………… ١١٩
   بررسی خطاها…………………………………………………………………………… ١١٩
   علامت گذاری سلولهای حاوی خطا…………………………………………………… ١٢١
   ردیابی خطاها ………………………………………………………………………………………………… ١٢١
   مراجع چرخنده …………………………………………………………………………… ١٢٢
   تکرار……………………………………………………………………………………. ١٢٣
   پیوندهای بین کارپوشه ها……………………………………………………………… ١٢۵
   ایجاد پیوند بین کاربرگهای کارپوشه………………………………………………… ١٢۵
   باطل کردن پیغام به روز رسانی پیوندها هنگام باز کردن کارپوشه……………… ١٢۶
   کادر محاوره ای ویرایش پیوندها…………………………………………………….. ١٢۶
   پیام ورودی……………………………………………………………………………………………………… ١٢٧
   شکستن پیوندها…………………………………………………………………………………………….. ١٢٧
   تغییر منبع………………………………………………………………………………………………………. ١٢٧
   تغییر پیوندها و حذف پیوندهای ناخواسته ………………………………………………………….. ١٢٨
   حذف فرمولها ، ذخیره نتایج محاسبه …………………………………………………. ١٢٩
   حذف فرمولها ، نگهداشتن مقادیر محاسبه شده ………………………………… ١٢٩
   کپی مقادیر فرمولها با استفاده از راست کلیک هنگام کشیدن و رها کردن ….. ١٣٠
   حذف فرمولها و جایگذاری مقادیر با استفاده از یک خط کد و یک کلید میانبر …. ١٣٠
   انتخاب سلولهای حاوی فرمول…………………………………………………………. ١٣١
   تشخیص و شکلبندی سلولهای حاوی فرمول……………………………………….. ١٣١
   و شکلبندی شرطی برای شکلبندی سلول حاوی فرمول …… ١٣٢ Get.cell ترکیب فرمول
   محافظت فرمولها در سلولها……………………………………………………………. ١٣٣
   قفل کردن ، اولین شرط……………………………………………………………… ١٣٣
   حفاظت برگه ، دومین شرط ………………………………………………………… ١٣٣
   حفاظت فرمولها ………………………………………………………………………. ١٣٣
   نمایش فرمول در سلول و چاپ فرمول ………………………………………………… ١٣۴
   نمایش ترکیب فرمول ………………………………………………………………… ١٣۴
   چاپ ترکیب فرمول……………………………………………………………………. ١٣۵
   ١٣۵ ………….. Function Wizard برای ساخت و اضافه کردن یک تابع به VBA استفاده از
   توابع سفارشی ،مثال و توضیحات………………………………………………….. ١٣۶
   استفاده از توابع سفارشی برای محاسبه مالیات درآمد از حقوق ناخالص……. ١٣٧
   فصل ٨
   جمع کردن و شمارش………………………………………………………………………… ١٣٩
   جمع ساده داده ها ……………………………………………………………………… ١٣٩
   http://amar80.blogfa.com
   ١٢
   جمع مقادیر در ناحیه عمودی……………………………………………………….. ١۴٠
   جمع مقادیر در ناحیه عمودی و افقی……………………………………………… ١۴٠
   جمع داده ها با انتخاب سلولها……………………………………………………… ١۴٠
   جمع زیر مجموع ها…………………………………………………………………… ١۴١
   ١۴٢ …………………………………………. SUM گسترش محدوده جمع برای فرمول
   جمع خودکار ،توابع اضافی…………………………………………………………… ١۴٢
   افزودن ، تفریق ، ضرب و تقسیم بدون استفاده از فرمولها ……………………… ١۴٣
   جمع داده ها در محل تقاطع دو ناحیه……………………………………………… ١۴۴
   جمع داده های یک سلول در چند برگه ……………………………………………. ١۴۴
   ١۴۴ ……………………………………………………SUMIF جمع بر اساس شرط ،فرمول
   متغیرها…………………………………………………………….. ١۴۵ ، SUMIF فرمول
   ١۴۶ ………………………………………………… SUMIF استفاده از دو متغیر فرمول
   استفاده از عملگرهای برابری (< >) به عنوان شرط……………………………. ١۴۶
   ١۴۶ ………………………. SUMIF جمع دو ناحیه بر طبق شرط با استفاده از فرمول
   جمع کردن با حروف متنی به عنوان شرط ………………………………………… ١۴٧
   ١۴٧ ……………………………………………………………………………. COUNT فرمول
   شمارش اعداد سلولهای یک ناحیه با داده های عددی…………………………. ١۴٨
   شمارش اعداد سلولهای یک ناحیه دارای متن…………………………………… ١۴٨
   شمارش سلولهای دارای داده بر طبق شرط……………………………………… ١۴٩
   ١۴٩ …………………………………………………………………………………………………… AND فرمول
   ١۵٠ ……………………………………………………………………………………………………… OR فرمول
   ١۵٠ …………………………………….. COUNTIF مقایسه و ترکیب فهرست ها ، فرمول
   فصل ٩
   امنیت و حفاظت………………………………………………………………………………. ١۵٣
   امنیت…………………………………………………………………………………………………………… ١۵٣
   گزینه های سربرگ امنیت ……………………………………………………………… ١۵۴
   کلمه عبور برای گشودن…………………………………………………………….. ١۵۴
   پیشرفته ………………………………………………………………………………. ١۵۴
   امضای دیجیتالی……………………………………………………………………… ١۵۴
   امنیت ماکرو …………………………………………………………………………… ١۵۴
   ممانعت از باز کردن یک کارپوشه بوسیله کلمه عبور…………………………….. ١۵۴
   حفاظت از کارپوشه ها………………………………………………………………….. ١۵۵
   کارپوشه های حفاظت نشده ………………………………………………………. ١۵۵
   پنهان نمودن برگه ها…………………………………………………………………. ١۵۵
   آشکار نمودن برگه ها………………………………………………………………… ١۵۵
   حفاظت برگه ها \ سلوله ……………………………………………………………… ١۵۵
   شرایطی برای حفاظت سلولها …………………………………………………….. ١۵۶
   شرایطی برای پنهان کردن متن \ فرمول در نوار فرمول………………………….. ١۵۶
   حفاظت یک برگه……………………………………………………………………… ١۵۶
   حرکت بین سلولهای حفاظت نشده در یک برگه حفاظت شده……………….. ١۵٧
   حفاظت داده ها با پنهان نمودن سطرها و ستون ها ……………………………….. ١۵٧
   آشکار نمودن سطرها و ستون ها………………………………………………….. ١۵٨
   جلوگیری از حرکت در نواحی حفاظت شده ………………………………………….. ١۵٨
   ١۵٨ …………………………………… Properties تغییر ویژگی ها در کادر محاوره ای
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١٣
   ١۵٩ ……………………………………………… VBA استفاده از دستورهای ماکروی
   حفاظت سلولهای دارای فرمول یا متن……………………………………………….. ١۶٠
   اجازه دادن به چندین کاربر برای ویرایش نواحی……………………………………… ١۶٠
   فراموش کردن کلمه عبور ؟راه حلی هست………………………………………….. ١۶٠
   فصل ١٠
   اطلالاعات………………………………………………………………………………………… ١۶١
   مشاهده اسم کاربرگ ،اسم کارپوشه و مسیر…………………………………… ١۶١
   ١۶١ ……………………………………………………..CELL استفاده از تابع کاربرگی
   اضافه کردن مسیر به نوار عنوان یا به نوار وضعیت……………………………….. ١۶٢
   مشاهده داده ها و اطلاعات سلولها ………………………………………………. ١۶٣
   پنجره مراقبت…………………………………………………………………………. ١۶٣
   عکس………………………………………………………………………………….. ١۶٣
   ایجاد پیوند برای مشاهده از طریق عکس…………………………………………. ١۶٣
   اضافه کردن آیکون دوربین به نوار ابزار ……………………………………………… ١۶۴
   پیوند سلولها به جعبه متن یا شی………………………………………………… ١۶۴
   برای نمایش اطلاعات درون سلولها ……………………….. ١۶۵ MsgBox استفاده از
   اضافه کردن یادداشت ها به فرمول ………………………………………………… ١۶۶
   ذخیره اطلاعات در یادداشت ها…………………………………………………….. ١۶۶
   اضافه کردن یادداشت ها ……………………………………………………………. ١۶۶
   تغییر نام نویسنده یادداشت………………………………………………………… ١۶٧
   تغییر شکلبندی پیش فرض یادداشت……………………………………………… ١۶٧
   مشاهده یادداشت ها……………………………………………………………….. ١۶٨
   نمایش یک یادداشت تنها …………………………………………………………… ١۶٨
   کپی یادداشت ها به سلولهای دیگر ………………………………………………. ١۶٩
   حذف یادداشت ها……………………………………………………………………. ١۶٩
   حذف همه یادداشت های برگه…………………………………………………….. ١۶٩
   چاپ یادداشت ها…………………………………………………………………….. ١۶٩
   اضافه کردن عکس ها به یادداشت ها …………………………………………….. ١٧٠
   فرستادن اطلاعات به یادداشت ها…………………………………………………. ١٧١
   وارد کردن و نوسازی اطلاعات از اینترنت…………………………………………… ١٧١
   ١٧٢ ……………………………………………………………………………….Excel 97
   ١٧٣ …………………………………………………………………………… Excel 2000
   ١٧٣ …………………………………………………………………………… Excel 2002
   نوسازی داده های اینترنتی…………………………………………………………. ١٧۴
   نوسازی خودکار داده های اینترنتی………………………………………………… ١٧۵
   اجرای یک جستجوی ذخیره شده………………………………………………….. ١٧۵
   فصل ١١
   چاپ…………………………………………………………………………………………….. ١٧٧
   اضافه کردن آیکون چاپ به نوار ابزار……………………………………………………. ١٧٧
   تغییر و سفارشی کردن تنظیمات پیش فرض کارپوشه……………………………… ١٧٨
   تغییر تنظیمات پیش فرض برای همه برگه ها …………………………………….. ١٧٩
   اضافه کردن اطلاعات به سربرگ و ته برگ در تمامی صفحات چاپی……………………… ١٨٠
   استفاده از ماکرو برای اضافه کردن داده های اطلاعاتی به هر برگه ی چاپی از کارپوشه ١٨٠
   چاپ سیاه و سفید………………………………………………………………………………………….. ١٨٢
   http://amar80.blogfa.com
   ١۴
   عدد اولین صفحه…………………………………………………………………………………………….. ١٨٢
   مقیاس بندی………………………………………………………………………………………………….. ١٨٢
   تکنیکهای مهم چاپ …………………………………………………………………….. ١٨٣
   چاپ شماره صفحه و اجرای شماره صفحه……………………………………….. ١٨٣
   انتخاب ناحیه چاپی ………………………………………………………………….. ١٨٣
   تعریف یک ناحیه پیوسته چاپی…………………………………………………………………………. ١٨٣
   تعریف یک ناحیه ناپیوسته چاپی……………………………………………………………………….. ١٨٣
   ١٨۴ …………………… (Sheet تکرار سطرها و ستونها در بالای هر صفحه (سربرگ
   ١٨۵ ……………………………………………….. (Sheet سر سطر و ستون (سربرگ
   ١٨۵ …………………………………………………(Sheet چاپ یادداشت ها (سربرگ
   پنهان کردن داده ها قبل از چاپ ……………………………………………………. ١٨۵
   پنهان کردن خطاها در فرمول ها قبل از چاپ ……………………………………… ١٨۵
   پنهان کردن خطاهای سلول هنگام چاپ ………………………………………….. ١٨۶
   مقیاس بندی………………………………………………………………………….. ١٨۶
   شماره گذاری پیوسته صفحه ها ، عدد اولین صفحه ……………………………. ١٨٧
   کپی تنظیمات صفحه به برگه های دیگر…………………………………………… ١٨٨
   چاپ شماره های صفحه در گزارشی دارای دو نوع طرح افقی و عمودی …….. ١٨٩
   وقفه صفحه …………………………………………………………………………… ١٩١
   حذف یا تغییر یک وقفه صفحه…………………………………………………………………………… ١٩٣
   حذف وقفه های صفحه از برگه…………………………………………………………………………. ١٩٣
   پشت متن……………………………………………………. ١٩٣ Watermark درج یک
   ١٩۴ ………………………………………………………………………………………….Watermark درج یک
   چاپ اشیا……………………………………………………………………………… ١٩۴
   انتخاب گزینه های چاپ……………………………………………………………… ١٩۵
   نماهای سفارشی…………………………………………………………………… ١٩۶
   اضافه کردن یک نمای سفارشی………………………………………………………………………. ١٩۶
   چاپ یک نمای سفارشی………………………………………………………………………………… ١٩٧
   اضافه کردن آیکون نمای سفارشی…………………………………………………………………… ١٩٧
   اضافه کردن سریع یک نمای سفارشی……………………………………………………………… ١٩٧
   حذف یک نمای سفارشی……………………………………………………………………………….. ١٩٧
   نمای سفارشی بر اساس سطح کارپوشه ذخیره می شود ………………………………… ١٩٧
   ١٩٨ ……………………………………………………………………. Report Manager
   ١٩٨ ………………………………………………………………………….Report Manager add-in نصب
   ١٩٩ …………………………………………….Report Manager اضافه کردن یک گزارش و ذخیره در
   اضافه کردن صفحه ها به گزارش با استفاده از نماهای سفارشی………………………. ٢٠٠
   چاپ ، ویرایش یا حذف یک گزارش…………………………………………………………………….. ٢٠٠
   ٢٠٠ ……………… VBA سفارشی با نوشتن یک برنامه کوتاه در Report Manager ایجاد یک
   فصل ١٢
   نمودارها ……………………………………………………………………………………….. ٢٠٣
   ٢٠٣ …………………………………………………………………. F ساخت نمودارها با ۱۱
   ساخت سریع نمودارها با استفاده از نوار ابزار نمودار……………………………….. ٢٠۴
   اندازه کردن نمودارها با پنجره ………………………………………………………….. ٢٠۵
   تعیین نوع نمودار پیش فرض……………………………………………………………. ٢٠۵
   چاپ یک نمودار ………………………………………………………………………….. ٢٠۶
   ذخیره تنظیمات چاپ نمودار بصورت جدا از داده ها……………………………….. ٢٠۶
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١۵
   جلوگیری از چاپ نمودارها …………………………………………………………… ٢٠۶
   استفاده از صفحه کلید برای انتخاب عناصر نمودار ………………………………….. ٢٠٧
   تغییر طرح نمودار از سطرها به ستونها و برعکس…………………………………… ٢٠٧
   استفاده از ابزار شکلبندی……………………………………………………………… ٢٠٨
   جابجایی نمودار به محل دیگری در برگه………………………………………………. ٢٠٨
   اضافه کردن یک تصویر پیوندی به نمودار………………………………………………. ٢٠٨
   ایجاد تصویری از سلولها که به داده های اصلی پیوند شده است……………… ٢٠٨
   خطوط راهنما برای کار با تصاویر پیوندی…………………………………………… ٢٠٩
   به روز رسانی نمودارها با کشیدن و رها کردن ………………………………………. ٢١٠
   به روز رسانی خودکار نمودارها با داده های جدید…………………………………… ٢١١
   نمایش اعداد بصورت هزارتایی در نمودار ……………………………………………… ٢١٣
   ٢١۴ ………………………………………ComboBox نمایش داده های دیگر با استفاده از
   اضافه کردن یک جدول داده به نمودار پیوند یافته…………………………………. ٢١۴
   اضافه کردن دکمه های گزینه به نمودار ………………………………………………. ٢١۶
   برگه داده ها ………………………………………………………………………….. ٢١۶
   اضافه کردن دکمه های گزینه به کارپوشه ………………………………………… ٢١٧
   اضافه کردن یک نمودار دایره در دایره………………………………………………….. ٢١٨
   تعویض برچسب های داده ها با عکس………………………………………………. ٢٢٠
   فصل ١٣
   سفارشی سازی اکسل …………………………………………………………………….. ٢٢١
   تغییر پنجره نما …………………………………………………………………………… ٢٢١
   ٢٢٢ ………………………………………………………………….Options کادر محاوره ای
   ٢٢٣ ……………………………………………… ( View نمایش مقادیر صفر ( سربرگ
   ٢٢٣ …………………………………………….( View نمایش خطوط راهنما ( سربرگ
   ٢٢٣ ………………….( General فهرست پرونده های اخیر استفاده شده ( سربرگ
   ٢٢٣ ………………………(General تنظیم تعداد برگه ها در کارپوشه جدید (سربرگ
   ٢٢٣ ………………………………………………….. (General خط استاندارد (سربرگ
   ٢٢۴ ………………………………………..(General محل پیش فرض پرونده (سربرگ
   ٢٢۴ ………………………………………………………… (General نام کاربر (سربرگ
   لیستهای سفارشی ( سربرگ لیستهای سفارشی ) ………………………….. ٢٢۴
   اضافه کردن یک لیست به لیستهای سفارشی………………………………………………….. ٢٢۵
   ٢٢۵ ………………………………………..( International سربرگ ) A4/Letter تغییر اندازه کاغذ به
   ٢٢۵ ………………………………………………………………………………(Save ذخیره کردن (سربرگ
   ٢٢۵ ……………………………………………………………. ( Error checking بررسی خطا ( سربرگ
   ٢٢۵ ……………………………………………………………………… ( Spelling بررسی املا ( سربرگ
   ٢٢۶ ………………………………………………………………………………. ( Security امنیت ( سربرگ
   سفارشی کردن نوار ابزارها ……………………………………………………………. ٢٢۶
   اضافه کردن آیکون به نوار ابزارها……………………………………………………. ٢٢۶
   حذف آیکون ها از نوار ابزارها………………………………………………………… ٢٢٧
   اضافه کردن آیکون به نوار منو……………………………………………………….. ٢٢٨
   جلوگیری از ناپدید شدن آیکون ها ………………………………………………….. ٢٢٨
   اضافه کردن یک نوار ابزار سفارشی……………………………………………….. ٢٢٩
   ذخیره کردن نوار ابزار شما در کارپوشه ……………………………………………. ٢٢٩
   حذف تغییرات سفارشی از نوار ابزارها…………………………………………….. ٢٣٠
   http://amar80.blogfa.com
   ١۶
   نمایش یک منو ……………………………………………………………………….. ٢٣٠
   سفارشی کردن یک آیکون ………………………………………………………….. ٢٣١
   اضافه کردن آیکون ها به یک منوی اکسل………………………………………… ٢٣٢
   ذخیره تغییرات نوار ابزارها و منو…………………………………………………….. ٢٣٢
   الگو ………………………………………………………………………………………. ٢٣٣
   ذخیره یک کارپوشه سفارشی بصورت الگو ……………………………………….. ٢٣٣
   باز کردن یک الگو……………………………………………………………………… ٢٣۴
   باز کردن خودکار یک پرونده الگو موقع شروع اکسل……………………………… ٢٣۵
   درج یک برگه الگو به کارپوشه………………………………………………………. ٢٣۶
   به روز رسانی یک کارپوشه الگو ……………………………………………………. ٢٣٧
   فصل ١۴
   باز ، بسته و ذخیره کردن
   کارپوشه ها ……………………………………………………………………………………. ٢٣٩
   باز کردن یک کارپوشه جدید ……………………………………………………………. ٢٣٩
   باز کردن یک کارپوشه ذخیره شده اخیر ………………………………………………. ٢٣٩
   باز کردن یک کارپوشه از فهرست پرونده های استفاده شده اخیر …………….. ٢۴٠
   باز کردن کارپوشه های پیوندی…………………………………………………………………………. ٢۴٠
   ذخیره کردن یک کارپوشه ………………………………………………………………. ٢۴٠
   ٢۴١ ………………………………….Save as ذخیره کردن یک کارپوشه با استفاده از
   درج مسیر پرونده برای کارپوشه در نوار عنوان یا در نوار وضعیت……………….. ٢۴١
   ذخیره کارپوشه در یک فضای کاری سفارشی………………………………………. ٢۴٣
   باز کردن کارپوشه های ذخیره شده در فضای کاری……………………………… ٢۴٣
   ذخیره میانبرها در پرونده ها \ پوشه ها در علاقمندیها (اکسل ٢٠٠٠ و بعد از آن .. ٢۴۴
   اضافه کردن یک میانبر به پوشه علاقمندیها………………………………………………………… ٢۴۵
   باز کردن کارپوشه ها از یک فهرست فرا پیوندها…………………………………….. ٢۴۵
   درج یک فرا پیوند……………………………………………………………………………………………… ٢۴۶
   بستن یک کارپوشه \ کارپوشه ها و اکس……………………………………………. ٢۴۶
   فصل ١۵
   داده ها…………………………………………………………………………………………. ٢۴٧
   نکاتی برای سازماندهی داده ها در اکسل ………………………………………….. ٢۴٧
   آماده سازی لیست برای مرتب کردن ، پالایش و درج زیر مجموع ها ……………… ٢۴٩
   استفاده از شکلبندی برای تنظیم قسمت سطر ستون عناوین………………… ٢۴٩
   انجماد عناوین ستونها……………………………………………………………….. ٢۵٠
   ورود داده ها به لیست………………………………………………………………….. ٢۵٠
   استفاده از فرم ها برای ورود داده ها………………………………………………. ٢۵٠
   اعمال رنگ به داده ها بر اساس شرط ……………………………………………….. ٢۵١
   استفاده از شکلبندی شرطی برای رنگ آمیزی داده ها ………………………… ٢۵١
   اعمال رنگ به مقادیر ماکزیمم و مینیمم…………………………………………… ٢۵٣
   فصل ١۶
   درج پرونده های متنی……………………………………………………………………….. ٢۵۵
   ایجاد یک پرونده متنی …………………………………………………………………. ٢۵۵
   درج پرونده های متنی اسکی…………………………………………………………. ٢۵۵
   ٢۵۶ ……………………………………………………………………. معجزه گر درج متن – مرحله ١ از ٣
   ٢۵۶ ……………………………………………………………………. معجزه گر درج متن – مرحله ٢ از ٣
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١٧
   ٢۵۶ ……………………………………………………………………. معجزه گر درج متن – مرحله ٣ از ٣
   عیب یابی مشکلات هنگام ورود متن…………………………………………………. ٢۵٨
   علامت منها در سمت راست عدد ظاهر می شود ………………………………. ٢۵٨
   داده ها به صورت عدد یا تاریخ شکلبندی نمی شوند……………………………. ٢۵٩
   کاراکترهای غیر ضروری را پاک کنید ……………………………………………….. ٢۵٩
   ایجاد و اضافه کردن یک تابع برای معکوس کردن حروف متن……………………. ٢۶٠
   فصل ١٧
   مرتب سازی…………………………………………………………………………………… ٢۶١
   انجام یک مرتب سازی ساده…………………………………………………………… ٢۶٢
   راهنمایی برای مرتب سازی داده ها………………………………………………….. ٢۶٣
   مرتب سازی تعداد زیادی از فیلدها ……………………………………………………. ٢۶٣
   مرتب سازی بر اساس ستون …………………………………………………………. ٢۶۴
   مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی……………………………………………. ٢۶۵
   مرحله ١ – ذخیره کردن لیست سفارشی …………………………………………… ٢۶۵
   مرحله ٢ – مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی………………………………. ٢۶۶
   درج یک خط بین گروه داده ها بعد از مرتب سازی…………………………………… ٢۶۶
   انتقال خط بین گروه مشتریان………………………………………………………….. ٢۶٧
   فصل ١٨
   فیلتر کردن……………………………………………………………………………………… ٢۶٩
   اکسل دو گزینه برای فیلتر کردن پیشنهاد می کند …………………………………. ٢۶٩
   اضافه کردن آیکون ها به نوار ابزار ……………………………………………………… ٢۶٩
   فیلتر خودکار)………………………………………………………………… ٢٧٠ ) AutoFilter
   چاپ داده ها پس از فیلتر خودکار ……………………………………………………… ٢٧١
   ذخیره شرط فیلتر خودکار به وسیله نماهای سفارشی……………………………. ٢٧١
   ذخیره یک نمای سفارشی…………………………………………………………….. ٢٧١
   حذف یک نمای سفارشی……………………………………………………………… ٢٧٢
   فیلتر خودکار سفارشی…………………………………………………………………. ٢٧٢
   فیلتر کردن با استفاده از حروف متنی عمومی………………………………………. ٢٧٣
   فیلتر کردن با استفاده از فیلد تاریخ……………………………………………………. ٢٧٣
   فیلتر کردن بر اساس تاریخ با تغییر شکلبندی ……………………………………….. ٢٧۴
   رنگی کردن سطر ها بر اساس شرط…………………………………………………. ٢٧۵
   جمع داده های فیلتر شده……………………………………………………………… ٢٧۶
   فیلتر پیشرفته……………………………………………………………………………. ٢٧٧
   استفاده از فیلتر پیشرفته………………………………………………………………. ٢٧٧
   لغو فیلتر پیشرفته……………………………………………………………………….. ٢٧٨
   کپی نتایج فیلتر پیشرفته به محل دیگری…………………………………………….. ٢٧٩
   استفاده از توابع پایگاه داده برای جمع شرطی داده ها…………………………….. ٢٧٩
   معایب استفاده از توابع پایگاه داده ……………………………………………………. ٢٨٠
   رکوردهای منحصر بفرد………………………………………………………………….. ٢٨٠
   فیلتر کردن یک رکورد به یک رکورد منحصر بفرد………………………………………. ٢٨١
   برای فیلتر کردن یک رکورد به یک رکورد منحصر بفرد ….. ٢٨٢ COUNTIF استفاده از تابع
   رنگ آمیزی یک رکورد منحصر بفرد …………………………………………………….. ٢٨٣
   فصل ١٩
   جمع های جزئی ……………………………………………………………………………… ٢٨۵
   http://amar80.blogfa.com
   ١٨
   اضافه کردن آیکون جمع جزئی به نوار ابزار……………………………………………. ٢٨۵
   اضافه کردن جمع جزئی………………………………………………………………… ٢٨۵
   حذف جمع جزئی از یک لیست…………………………………………………….. ٢٨٧
   اضافه کردن جمع های جزئی بر اساس دو فیلد………………………………….. ٢٨٨
   اضافه کردن جمع های جزئی اضافی و استفاده از توابع دیگر ………………….. ٢٨٩
   اضافه کردن جمع های جزئی به فیلد تاریخ……………………………………….. ٢٨٩
   چاپ کردن …………………………………………………………………………….. ٢٩٠
   کپی کردن یک جمع از جمع های جزئی…………………………………………… ٢٩٠
   اعمال رنگ به سطر جمع جزئی……………………………………………………. ٢٩١
   اعمال رنگ به سطر جمع جزئی……………………………………………………………………….. ٢٩١
   اعمال رنگ به سطر جمع جزئی بر اساس سطح جمع جزئی …………………. ٢٩١
   شکلبندی شرطی………………………………………………………………………. ٢٩٢
   ٢٩٣ ……………………………………………………………….Total تعویض / حذف کلمه
   فصل ٢٠
   گروه بندی و برون نمایی…………………………………………………………………….. ٢٩۵
   راهنمای گروه بندی و برون نمایی…………………………………………………….. ٢٩۶
   اضافه کردن آیکون ها به نوار ابزارها …………………………………………………… ٢٩۶
   اضافه کردن دستی برون نما …………………………………………………………… ٢٩٧
   پاک کردن برون نما………………………………………………………………………. ٢٩٨
   ترکیب دستی و خودکار برون نمایی ………………………………………………….. ٢٩٨
   کپی کردن یا اعمال رنگ به گزارشهای ایجاد شده توسط گروه بندی و برون نمایی
   ٢٩٨ …………………………………………………………………………………………….
   فصل ٢١
   ترکیب داده ها…………………………………………………………………………………. ٢٩٩
   ترکیب کردن جدول داده ها …………………………………………………………….. ٢٩٩
   ترکیب با فرمولها اگر عناوین سطر و ستون همه کاربرگ ها یکسان باشد……. ٢٩٩
   ترکیب با کپی و چسباندن اگر ستونهای کاربرگ ها یکسان بوده اما سطرها
   رکوردهای متفاوتی دارا باشند ……………………………………………………… ٣٠١
   اضافه کردن یک ستون نام سازمان به هر جدول …………………………………. ٣٠١
   ترکیب کردن جدول ها ……………………………………………………………………………………… ٣٠٢
   ترکیب کردن………………………………………………………………………………. ٣٠٣
   قوانینی برای ترکیب کردن داده ها با تکنیک ترکیب………………………………. ٣٠٣
   گزینه های ترکیب کردن……………………………………………………………… ٣٠۴
   ترکیب کردن بدون پیوندها ………………………………………………………………………………… ٣٠۴
   ترکیب کردن با پیوندها …………………………………………………………………………………….. ٣٠٩
   مقایسه لیستها …………………………………………………………………………. ٣١٢
   مقایسه سه یا چند لیست…………………………………………………………. ٣١٣
   ترکیب کردن جدول داده ها به وسیله جدول محوری ، نواحی ترکیبی چندگانه …. ٣١٣
   فصل ٢٢
   جدول محوری………………………………………………………………………………….. ٣١٩
   مفاهیم کلی : اصطلاحات متداول در جداول محوری………………………………… ٣١٩
   ایجاد یک جدول محوری…………………………………………………………………. ٣٢٠
   قوانینی برای سازماندهی داده ها برای ایجاد جدول محوری…………………… ٣٢٠
   تعریف یک اسم برای جدول داده ها ……………………………………………….. ٣٢١
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ١٩
   ٣٢١ ………………………………………………………………………….. مراحل ١ و ٢
   جدول داده ها در کارپوشه ای دیگر ، باز یا بسته ………………………………………………… ٣٢٢
   جدول داده ها در کارپوشه باز …………………………………………………………………………… ٣٢٢
   جدول داده ها در کارپوشه بسته ………………………………………………………………………. ٣٢٢
   ٣٢٢ ……………………………………………………………………………….. مرحله ٣
   شکلبندی فیلدهای داده در جدول محوری…………………………………………………………. ٣٢٣
   نوار ابزار جدول محوری نمایش داده نمی شود …………………………………………………… ٣٢۴
   کار منظم با جدول محوری……………………………………………………………… ٣٢۵
   فیلتر کردن و درج یک پرس و جو به یک جدول محوری…………………………… ٣٢۵
   درج یک پرس و جوی پیچیده………………………………………………………… ٣٢۵
   درج جمع های جزئی………………………………………………………………… ٣٢۶
   جمع جزئی خودکار …………………………………………………………………… ٣٢۶
   پنهان کردن آیتم ها…………………………………………………………………… ٣٢٧
   لغو ” پنهان کردن آیتم ها “……………………………………………………………………………….. ٣٢٨
   مرتب سازی آیتم ها …………………………………………………………………. ٣٢٨
   ٣٢٨ ………………………………………………… AutoShow نمایش ١٠ رکورد بالا با
   نوسازی داده ها ……………………………………………………………………… ٣٣٠
   درج یک زیر جزء به عنوان یک آیتم………………………………………………….. ٣٣١
   فرستادن جزئیات تمرینی به یک برگه جدید ………………………………………. ٣٣١
   ٣٣٢ ……………………………………………………………………… PivotTable فیلدهای
   درج یک فیلد ………………………………………………………………………….. ٣٣٢
   حذف یک فیلد ………………………………………………………………………… ٣٣٣
   گروه بندی آیتم ها و درج یک فیلد جدید …………………………………………… ٣٣٣
   گروه بندی یک فیلد با آیتم های عددی یا تاریخی ……………………………….. ٣٣۴
   گروه بندی یک فیلد تاریخی……………………………………………………………………………… ٣٣۵
   درج یک فیلد محاسباتی…………………………………………………………….. ٣٣٨
   شکلبندی یک فیلد محاسباتی…………………………………………………………………………. ٣٣٩
   به روز رسانی یک فیلد محاسباتی / حذف یک فرمول …………………………………………. ٣٣٩
   اضافه کردن یک فیلد داده و تغییر روش محاسبه…………………………………. ٣۴٠
   تغییر تابع محاسباتی و شکلبندی فیلد………………………………………………………………. ٣۴٠
   اضافه کردن یک ستون اجرای متعادل………………………………………………………………… ٣۴٢
   تغییر نمایش ضرب فیلدهای داده در جدول محوری………………………………. ٣۴۴
   شکلبندی یک جدول محوری ……………………………………………………….. ٣۴۵
   چاپ یک جدول محوری………………………………………………………………. ٣۴۶
   ٣۴۶ ……………………………………………………………..Options کادر محاوره ای
   درج جدول محوری اضافی تنها از یک جدول داده …………………………………. ٣۴٧
   ساخت سریع چندین جدول محوری از یک جدول محوری……………………………………… ٣۴٨
   بازیابی داده ها از یک جدول محوری……………………………………………….. ٣۴٩
   ٣۵١ ……………………………………………………………………………..MATCH و INDEX فرمولهای
   ٣۵١ …………………………………………………………………………….OFFSET و SUMIF فرمولهای
   ٣۵١ …………………………………………………………………………………… GETPIVOTDAT فرمول
   درج یک نمودار از داده های جدول محوری ………………………………………… ٣۵٢
   ایجاد یک جدول محوری با یکی کردن چندین محدوده داده ……………………… ٣۵٣
   فصل ٢٣
   استفاده از توابع و اشیا برای استخراج داده……………………………………………….. ٣۵۵
   http://amar80.blogfa.com
   ٢٠
   اختصاص اسامی به جدول داده ها و اضافه کردن یک ستون با اعداد متوالی……. ٣۵۶
   اختصاص اسامی…………………………………………………………………….. ٣۵۶
   اضافه کردن اولین فیلد با شماره سطرهای متوالی صعودی……………………. ٣۵٧
   ٣۵٨ ……………………………………………………………………….. LOOKUP گروه تابع
   ٣۵٩ ………………………………………………………………………….LOOKUP تابع
   بازگرداندن یک مقدار از یک ناحیه داده ها …………………………………………………………… ٣۵٩
   ٣۶٠ ……………………………………………………………………………LOOKUP روش محاسبه تابع
   متغیرهای تابع …………………………………………………………………………. ٣۶٠ .LOOKUP تابع
   استخراج یک مقدار از یک محدوده موازی……………………………………. ٣۶١ :LOOKUP تابع
   ٣۶٣ ………………………………………………………………………..VLOOKUP تابع
   را وارد کنید…………………………………………………………………………….. ٣۶۴ VLOOKUP تابع
   ٣۶۶ ………………………………………………………………………….. MATCH تابع
   را وارد کنید ………………………………………………………………………………… ٣۶۶ MATCH تابع
   ٣۶٧ …………………………………………………………………………….INDEX تابع
   تقویت کردن محاسبات : ترکیب توابع …………………………………………………. ٣۶٨
   ٣۶٨ …………………………………………………. MATCH و VLOOKUP ترکیب توابع
   ٣٧٠ ………………………………………………………MATCH و INDEX ترکیب توابع
   ٣٧١ ……………………………………………………………………………….. Combo Box
   را از کجا پیدا کنم؟ ……………………………………………………. ٣٧٢ Combo Box
   ٣٧٢ …………………………………………………………………….Combo Box کار با
   ٣٧٣ ………………………………………………………..Combo Box اضافه کردن یک
   ٣٧۴ ………………………………………………………………….Combo Box مزایای کار با اسامی در
   ٣٧۴ ………………………………………………………………………………………Combo Box حذف یک
   حذف همه اشیا موجود در کاربرگ…………………………………………………………………….. ٣٧۴
   با سلولها…………………………………………………………………… ٣٧۴ Combo Box تنظیم اندازه
   ٣٧۵ ………………………………………………………………………………..Combo Box تنظیم خودکار
   ٣٧۵ ……………………………………………………..Combo Box و VLOOKUP ترکیب تابع
   پیوند شده اند …. ٣٧٧ Combo Box تنظیم تعداد ستونهای جدول داده ها با تعدادی که به
   ٣٧٧ …………………………………………….. Combo Box ارزیابی و ، INDEX ترکیب تابع
   یک ارزیابی اضافه کنید………………………………………………………………….. ٣٧٨
   جمع بندی داده ها بر اساس شرطی از جدول داده ها …………………………….. ٣٧٩
   فصل ٢۴
   وام ها ………………………………………………………………………………………….. ٣٨٣
   ترکیب توابع محاسبه وام……………………………………………………………….. ٣٨۴
   ٣٨۴ …………………………………………………………PMT (Rate, Nper, -Loan Amount)
   ٣٨۴ ………………………………………. PPMT (Rate, Which Period, Nper, -Loan Amount)
   ٣٨۵ ……………………………………… IPPMT (Rate, Which Period, Nper, -Loan Amount)
   ٣٨۵ ……………………………………………………….. NPER (Rate, Pmt, -Loan Amount)
   ٣٨۵ ……………………………………………………….. RATE (Nper, Pmt, -Loan Amount)
   ٣٨۵ …………………………………………………………………….. PV (Rate, Nper, Pmt)
   ایجاد یک برنامه استهلاک ……………………………………………………………… ٣٨۶
   برنامه استهلاک ساده ………………………………………………………………. ٣٨۶
   برنامه استهلاک با یک دوره مهلت…………………………………………………. ٣٨٧
   برنامه استهلاک برای پرداخت تصادفی……………………………………………. ٣٨٨
   جدولی برای محاسبه قسط ها با دو متغیر ………………………………………….. ٣٨٨
   آموزش اکسل سریع و راحت
   ٢١
   چگونه جدولی با دو متغیر ایجاد کنیم ؟……………………………………………. ٣٩٠
   فصل ٢۵
   What – if
   ( چه – اگر ) …………………………………………………………………………………… ٣٩١
   آنالیز حساس (جدول داده ها )………………………………………………………… ٣٩١
   ایجاد یک جدول داده ها ……………………………………………………………… ٣٩٢
   ٣٩٣ ………………………………………Break – Even Point اضافه کردن یک نمودار
   ٣٩۴ ………………………………… Goal Seeking پیدا کردن یک جواب با استفاده از
   محاسبه میزان فروش مورد نیاز برای رسیدن به سود دلخواه…………………… ٣٩۴
   ٣٩۵ …………………………. در اکسل ٩٧ و ٢٠٠٠ Solver مربوط به Add – In نصب
   ٣٩۵ ………………………………………………………………………………………………. در اکسل ٢٠٠٢
   ٣٩۵ …………………………………………………………….Solver تکنیک های کار با
   ٣٩٧ ………………………………………………………………………………………Solver ایجاد گزارش با
   ٣٩٨ ……………………………………………………………………………………………….Solver تنظیمات
   در اینترنت……………………………………………………………………………………………. ٣٩٩ Solver
   سناریوها …………………………………………………………………………………. ٣٩٩
   اضافه کردن سناریوهای مختلف……………………………………………………. ۴٠٠
   مرحله ١ : تعریف اسامی…………………………………………………………………………………. ۴٠٠
   مرحله ٢ : ایجاد سناریوها………………………………………………………………………………… ۴٠١
   درج مقادیری که از فرمولهای موقت استفاده می کنند………………………………………… ۴٠٣
   به روز رسانی داده ها در سناریو ………………………………………………………………………. ۴٠٣
   نمایش سناریو در کاربرگ…………………………………………………………………………………. ۴٠٣
   اضافه کردن یک آیکون سناریو به نوار ابزار…………………………………………………………… ۴٠۴
   گزارش ها ………………………………………………………………………………………………………. ۴٠۴
   چاپ کردن سناریوها………………………………………………………………………………………… ۴٠۵
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0