Loading
0 ریال

زرد رنگی است با توان پرتو افکنی زیاد، که بیشتر پرتوهای دریافتی را بازتاب می کند. زرد رنگی که ژرفا و عمق ندارد. بُرد آن نسبت به رنگهای دیگر زیادتر است و از بسیاری از ویژگی های سفید برخوردار است. رنگ ترش است و نمودار ترشی های متفاوت. صدای زیر ویولن « زرد » است. آواز بلبل و قناری زرد است. رنگ زرد وقتی یکدست باشد، شادی آفرین و هنگامی که با تغییرات زمینه های رنگی همراه باشد ایجاد هیجان و ناراحتی تا حد اضطراب می کند. زرد رنگ بی خوابی، بیداری، بیماری، نا امیدی، هیجان، اضطراب و تلاطم فکری است. همچنین رنگ آغاز بهار، رسیدگی کشت، نمودار نیروی فزون نهفته در دانه است.

20,000 ریال

سیستم حسابداری دولتی شناسایی رویدادها ثبت ،تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات سازمانهای دولتی براساس قوانین جاری کشور میباشد براساس حسابداری دولتی سیستم حساب و گزارشگری سازمان های دولتی را مورد بررسی قرار می دهند.سارمانهای دولتی واحدهای سازمانی و تشکلات مشخصی هستند که قسمتی از وظایف دولت را طبق برنامه های مصوب انجام میدهند بر این اساس سازمانهای دولتی را مطابق فعالیتهای که ارائه می نمایند میتوانند دسته بندی نمود.

پشتیبانی