دانلود پاورپوینت آماده در مورد روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی – دانلود پاورپوینت آماده

 

 

نوع فایل : پاور پوینتpowerpoint

تعداد اسلاید : ۳۵۶   اسلاید

حجم فایل : ۱ مگابایت

فصل اول
طرح تحقیق / کلیات

 

اجزای تشکیل دهنده فصل اول درپایان نامه

 

Øمقدمه

Øبیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق )

Øتاریخچه وادبیات موضوع تحقیق

Øاهمیت وضرورت موضوع تحقیق

Øاهداف تحقیق

Øچارچوب نظری تحقیق

Øمدل تحلیلی تحقیق

Øفرضیات تحقیق (در صورت وجود)

Øروش تحقیق

Øقلمرو  مکانی تحقیق (جامعه آماری)

Øقلمرو  زمانی  تحقیق

Øروش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه

Øابزارهای گردآوری داده ها (اطلا عات)

Øروش تجزیه وتحلیل داده ها

Øشرح واژه ها واصطلاحات به کار رفته در تحقیق

 

 

دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

 

۱- مقدمه

 

Øمعمولاً در مقدمه، دانشجو سعی می کند باآوردن مطالبی برای خواننده ذهنیت مناسبی را دررابطه با کلیت تحقیق ایجاد نماید .

Øمقدمه نباید بیش از حد طولانی ودر برگیرنده مطالب

   حاشیه ای وغیر مرتبط باشد.

Øبا توجه به اینکه هدف از تهیه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق می باشد لذا معمولا برای قسمت مقدمه بین ۱تا۳  صفحه رادرنظر می گیرند.

 

 

۲- بیان مساله(پرسش آغازی تحقیق)

 

 

            بیان خوب یک مساله،اطلاعات زیر را ارائه می کند:

Øاهمیت مساله

Øمحدود شدگی مساله دریک حوزه تخصصی

Øاطلاعات کلی در باره تحقیقات انجام شده

Øچارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق

Øمشکلات موجود در سازمان

Øقلمرو های موردنظر مدیریت برای بهبود

Øقلمروهای نظری که پژوهشگران تحقیقات بنیادی باید با نظریه هایشان آن را مشخص تر ومحدودتر کنند

Øتعریف تمامی متغیرهای مرتبط اعم از متغیرهای مفهومی یا عملیاتی

 

 

 

 

ویژگیهای بیانه مساله تحقیق(پرسش آغازی)

 

 

۱-واضح،روشن،محدود وشفاف بودن (رعایت اصل تحدید مساله)

۲-امکان بررسی داشتن ( اجرای فرایند تحقیق روی آن)

۳-عدم تاکید بر قضاوت های اخلاقی ،ارزشی وفلسفی

۴-مطرح نکردن پیش بینی های کلی

۵-به صورت سوالی مطرح شدن

۶-توجه به رابطه بین حداقل دومتغیر کلی

۷-وجود داشتن امکان اندازه گیری متغیرها

 

نکاتی درانتخاب مسائل تحقیقاتی

دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

Øخودداری از دوباره کاری در تحقیقات

Øمهم بودن مساله تحقیق وارزش بررسی آن

Øعلاقه مندی ،کنجکاوی وکشش علمی برای شناخت آن

Øآموزش،شرایط وکیفیات فردی شخص محقق

Øفراهم بودن اطلاعات برای سنجش وعملی بودن روش تحقیق

Øوجود وسایل وامکانات مورد نیاز تحقیق

Øامکان همیاری وهمکاری در انجام تحقیق بین واحدها وافراد ذیربط

Øفراهم بودن بودجه تحقیق و استفاده احتمالی از آن

Øپیش بینی مشکلات ،موانع ،رویدادها وخسارات احتمالی در رابطه با تحقیق

Øوجود زمان لازم برای تحقیق

Ø

 

 

چگونگی ارزیابی مساله تحقیق

دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

۱-آیا زمینه مساله،گستردگی وویژگیهای آن با توجه به پیشینه تحقیق بیان شده است ؟

۲-آیا مساله،دامنه مطالعه را محدود میکند؟

۳-آیا مساله،قلمرو علمی تحقیق را مشخص میکند؟

۴-آیااهمیت مساله بر حسب یک یا چند ملاک زیر بررسی شده است؟

    الف – دستیابی به یک شیوه نو در اجرای امور

    ب – تدوی یک نظریه

    ج – عمومیت بخشیدن وگسترش دانش ونظریه های علمی

    د – پاسخ گویی به مسائل جامعه

    ه – پیشبرد روش شناسی در تحقیق

 

۵-آیا می توان پیرامون آن فرضیه هایی مطرح کرد؟

۶-آیا فرضیه هایی تحقیق ، روش تحقیق را جهت می دهد؟

۷- آیا متغیرهای پژوهش درآ ن مشخص است ؟

۸- آیا تعریف عملیاتی متغیرهای آن امکان پذیر است؟

 

خطاها در هنگام انتخاب مساله

 

دالن معتقد است دانشجویان وپژوهشگران  هنگام انتخاب مساله مرتکب چهار اشتباه می شوند:

۱- مساله ای را بدون تحلیل جنبه های مختلف آن ،شتابزده انتخاب

   می کنند.

۲- بدون مطالعه منابع مرتبط با موضوع ،اقدام به انتخاب مساله 

   می نمایند.

۳- قبل از انتخاب مساله پژوهشی ،روش اجرای تحقیق را مشخص

   می کنند.

۴- به جای تعریف د قیق وروشن مفاهیم موجود درمسا له، آنرابه

    صورت کلی توصیف می کنند.

 

ارتباط بین مساله با عنوان وموضوع تحقیق

 

 

   اولین گام در هر تحقیق ،انتخاب یک موضوع است ،برای انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصی وجود ندارد:

    ۱- راه های انتخاب موضوع تحقیق

    ۲-فنون درک مساله تحقیق از عنوان تحقیق

 

۱-راه های انتخاب موضوع تحقیق:دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

 

 

Øتجارب شخصی

Øکنجکاوی در اطلاعات منتشره ازسوی رسانه ها

Øبهره گیری ازدانش قلمرو تخصصی

Øتمایل به حل مساله

Øفرصت ها وتهدیدات پیش آمده

Øارزش های فردی

Øوقایع زندگی روزمره

 

فنون درک مساله تحقیق از عنوان تحقیق

 

 

۱-آزمون نظریه ها،مدل ها وروش های مطروحه در ادبیات قلمرو تخصصی

۲-بحث بر سر ایده با دیگران

۳-بکارگیری یک محتوای خاص

۴-تعریف اهداف وخواسته مورد نظر از تحقیق

 

 

۶-۱-مفهوم چیست ؟

 

   مفهوم یکی از مهمترین نمادها درزبان ،بویژه دررابطه با پژوهش علمی است.

   مفهوم را می توان انتزاع یا تجرید رویدادهای مشاهده پذیر دانست، بدین معنا که بیانگر یک چیز، ویژگی ، یا پدیده بخصوصی است .

  مفهوم انتزاعی از رویدادهای قابل مشاهده است که معرف شباهت ها یا جنبه های مشترک میان آنها است .

 

انواع مفاهیم:دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

 

۱-مفهوم نظری :

    ازهرگونه شرایط زمانی ومکانی خاص مستقل هستند وبه توصیف موجودیتهای غیر قابل مشاهده می پردازند،مانند وطن ،عاطفه وارتباط .

۲-مفهوم تجربی:

  قابل اندازه گیری هستند وبراساس فعالیتهای حسی وبه صورت عینی وبا حداقل کوشش ساخته می شوند،واقعی ،ملموس یاتجربی هستند،مانند انسان ،خانه وگربه .

  

 

روشهای توسعه مفاهیم

 

Ø توسعه وگسترش یا ادراک یک مفهوم نظری “توضیح” نامیده می شود.از مفاهیم نظری به عنوان وسایل تفکر استفاده می شود.

Øتوسعه وگسترش یا ادراک یک مفهوم تجربی  “تعریف”  نامیده می شود. مفاهیم  تجربی ،ابزاری هستند که از

   طریق آنها آزمون تفکر از مشاهده استفاده می شود.

طبقه بندی متغیرها

 

 

طبقه بندی نوع اول : دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

       الف) متغیر وابسته

         ب)  متغیر مستقل

         ج)  متغیر تعدیل گر

          د)  متغیر مداخله گر

          ه)  متغیر کنترل

طبقه بندی نوع دوم :

      الف)  متغیر فعال

        ب)  متغیر خصیصه ای

طبقه بندی نوع سوم :

      الف)  متغیر کیفی

        ب)  متغیر کمی

 طبقه بندی نوع چهارم :

      الف)  متغیر پیوسته

        ب)  متغیر گسسته

طبقه بندی نوع پنجم :

      الف)  متغیردوارزشی

        ب)  متغیرچند ارزشی

 

   ب) متغیر مستقل :

Øمتغیری است که روی متغیر وابسته بصورت مثبت یا منفی تاثیر می گذارد.

Øیک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد ازانتخاب ،دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق،مقادیری را می پذیردتا تاثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود.

Øشرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنهارا برای اثبات ارتباطشان باپدیده موردمشاهده دستکاری می کند.

Ø

 

  ج)متغیر تعدیل گر :دانلود پاورپوینت روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی

Øمتغیری که دارای تاثیری قوی بررابطه بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته است .

Øمتغیری کیفی وکمی است که جهت یا میزان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد.

Øنقش متغیر تعدیل گر درپژوهش علمی ومدل تحلیلی آن شبیه نقش کاتالیزوردر شیمی است که بدون آنکه در واکنش دخالت کند معین می کند که واکنش مورد نظر چگونه پیش خواهدرفت .

Ø

 

طبقه بندی نوع سوم :

 

الف)متغیر کیفی :

        به متغیری اطلاق می شود که اختلاف وتغییرات بین میزانهای مختلف آن کیفی است وبرای ثبت آن ممکن است از روشهای دیگری غیر از بکاربردن عدداستفاده شود.

 ب) متغیر کمی :

       به متغیری اطلاق می شود که برای اندازه گیری آنها می توان اعداد را به وضعیت آزمود نی وبرطبق قاعده ای معین منتسب کرد،این گونه متغیرهابه دو دسته تقسیم می شود:

Øمتغیرکمی پیوسته

Øمتغیرکمی گسسته

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0