دانلود پاورپوينت آماده در مورد روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي – دانلود پاورپوینت آماده

 

 

نوع فایل : پاور پوینتpowerpoint

تعداد اسلاید : 356   اسلاید

حجم فایل : 1 مگابایت

فصل اول
طرح تحقيق / كليات

 

اجزاي تشكيل دهنده فصل اول درپايان نامه

 

Øمقدمه

Øبيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق )

Øتاريخچه وادبيات موضوع تحقيق

Øاهميت وضرورت موضوع تحقيق

Øاهداف تحقيق

Øچارچوب نظري تحقيق

Øمدل تحليلي تحقيق

Øفرضيات تحقيق (در صورت وجود)

Øروش تحقيق

Øقلمرو  مكاني تحقيق (جامعه آماري)

Øقلمرو  زماني  تحقيق

Øروش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه

Øابزارهاي گردآوري داده ها (اطلا عات)

Øروش تجزيه وتحليل داده ها

Øشرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقيق

 

 

دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

 

1- مقدمه

 

Øمعمولاً در مقدمه، دانشجو سعي مي كند باآوردن مطالبي براي خواننده ذهنيت مناسبي را دررابطه با كليت تحقيق ايجاد نمايد .

Øمقدمه نبايد بيش از حد طولاني ودر برگيرنده مطالب

   حاشيه اي وغير مرتبط باشد.

Øبا توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق مي باشد لذا معمولا براي قسمت مقدمه بين 1تا3  صفحه رادرنظر مي گيرند.

 

 

2- بيان مساله(پرسش آغازي تحقيق)

 

 

            بيان خوب يك مساله،اطلاعات زير را ارائه مي كند:

Øاهميت مساله

Øمحدود شدگي مساله دريك حوزه تخصصي

Øاطلاعات كلي در باره تحقيقات انجام شده

Øچارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق

Øمشكلات موجود در سازمان

Øقلمرو هاي موردنظر مديريت براي بهبود

Øقلمروهاي نظري كه پژوهشگران تحقيقات بنيادي بايد با نظريه هايشان آن را مشخص تر ومحدودتر كنند

Øتعريف تمامي متغيرهاي مرتبط اعم از متغيرهاي مفهومي يا عملياتي

 

 

 

 

ويژگيهاي بيانه مساله تحقيق(پرسش آغازي)

 

 

1-واضح،روشن،محدود وشفاف بودن (رعايت اصل تحديد مساله)

2-امكان بررسي داشتن ( اجراي فرايند تحقيق روي آن)

3-عدم تاكيد بر قضاوت هاي اخلاقي ،ارزشي وفلسفي

4-مطرح نكردن پيش بيني هاي كلي

5-به صورت سوالي مطرح شدن

6-توجه به رابطه بين حداقل دومتغير كلي

7-وجود داشتن امكان اندازه گيري متغيرها

 

نكاتي درانتخاب مسائل تحقيقاتي

دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

Øخودداري از دوباره كاري در تحقيقات

Øمهم بودن مساله تحقيق وارزش بررسي آن

Øعلاقه مندي ،كنجكاوي وكشش علمي براي شناخت آن

Øآموزش،شرايط وكيفيات فردي شخص محقق

Øفراهم بودن اطلاعات براي سنجش وعملي بودن روش تحقيق

Øوجود وسايل وامكانات مورد نياز تحقيق

Øامكان همياري وهمكاري در انجام تحقيق بين واحدها وافراد ذيربط

Øفراهم بودن بودجه تحقيق و استفاده احتمالي از آن

Øپيش بيني مشكلات ،موانع ،رويدادها وخسارات احتمالي در رابطه با تحقيق

Øوجود زمان لازم براي تحقيق

Ø

 

 

چگونگي ارزيابي مساله تحقيق

دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

1-آيا زمينه مساله،گستردگي وويژگيهاي آن با توجه به پيشينه تحقيق بيان شده است ؟

2-آيا مساله،دامنه مطالعه را محدود ميكند؟

3-آيا مساله،قلمرو علمي تحقيق را مشخص ميكند؟

4-آيااهميت مساله بر حسب يك يا چند ملاك زير بررسي شده است؟

    الف – دستيابي به يك شيوه نو در اجراي امور

    ب – تدوي يك نظريه

    ج – عموميت بخشيدن وگسترش دانش ونظريه هاي علمي

    د – پاسخ گويي به مسائل جامعه

    ه – پيشبرد روش شناسي در تحقيق

 

5-آيا مي توان پيرامون آن فرضيه هايي مطرح كرد؟

6-آيا فرضيه هايي تحقيق ، روش تحقيق را جهت مي دهد؟

7- آيا متغيرهاي پژوهش درآ ن مشخص است ؟

8- آيا تعريف عملياتي متغيرهاي آن امكان پذير است؟

 

خطاها در هنگام انتخاب مساله

 

دالن معتقد است دانشجويان وپژوهشگران  هنگام انتخاب مساله مرتكب چهار اشتباه مي شوند:

1- مساله اي را بدون تحليل جنبه هاي مختلف آن ،شتابزده انتخاب

   مي كنند.

2- بدون مطالعه منابع مرتبط با موضوع ،اقدام به انتخاب مساله 

   مي نمايند.

3- قبل از انتخاب مساله پژوهشي ،روش اجراي تحقيق را مشخص

   مي كنند.

4- به جاي تعريف د قيق وروشن مفاهيم موجود درمسا له، آنرابه

    صورت كلي توصيف مي كنند.

 

ارتباط بين مساله با عنوان وموضوع تحقيق

 

 

   اولين گام در هر تحقيق ،انتخاب يك موضوع است ،براي انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصي وجود ندارد:

    1- راه هاي انتخاب موضوع تحقيق

    2-فنون درك مساله تحقيق از عنوان تحقيق

 

1-راه هاي انتخاب موضوع تحقيق:دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

 

 

Øتجارب شخصي

Øكنجكاوي در اطلاعات منتشره ازسوي رسانه ها

Øبهره گيري ازدانش قلمرو تخصصي

Øتمايل به حل مساله

Øفرصت ها وتهديدات پيش آمده

Øارزش هاي فردي

Øوقايع زندگي روزمره

 

فنون درك مساله تحقيق از عنوان تحقيق

 

 

1-آزمون نظريه ها،مدل ها وروش هاي مطروحه در ادبيات قلمرو تخصصي

2-بحث بر سر ايده با ديگران

3-بكارگيري يك محتواي خاص

4-تعريف اهداف وخواسته مورد نظر از تحقيق

 

 

6-1-مفهوم چيست ؟

 

   مفهوم يكي از مهمترين نمادها درزبان ،بويژه دررابطه با پژوهش علمي است.

   مفهوم را مي توان انتزاع يا تجريد رويدادهاي مشاهده پذير دانست، بدين معنا كه بيانگر يك چيز، ويژگي ، يا پديده بخصوصي است .

  مفهوم انتزاعي از رويدادهاي قابل مشاهده است كه معرف شباهت ها يا جنبه هاي مشترك ميان آنها است .

 

انواع مفاهيم:دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

 

1-مفهوم نظري :

    ازهرگونه شرايط زماني ومكاني خاص مستقل هستند وبه توصيف موجوديتهاي غير قابل مشاهده مي پردازند،مانند وطن ،عاطفه وارتباط .

2-مفهوم تجربي:

  قابل اندازه گيري هستند وبراساس فعاليتهاي حسي وبه صورت عيني وبا حداقل كوشش ساخته مي شوند،واقعي ،ملموس ياتجربي هستند،مانند انسان ،خانه وگربه .

  

 

روشهاي توسعه مفاهيم

 

Ø توسعه وگسترش يا ادراك يك مفهوم نظري “توضيح” ناميده مي شود.از مفاهيم نظري به عنوان وسايل تفكر استفاده مي شود.

Øتوسعه وگسترش يا ادراك يك مفهوم تجربي  “تعريف”  ناميده مي شود. مفاهيم  تجربي ،ابزاري هستند كه از

   طريق آنها آزمون تفكر از مشاهده استفاده مي شود.

طبقه بندي متغيرها

 

 

طبقه بندي نوع اول : دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

       الف) متغير وابسته

         ب)  متغير مستقل

         ج)  متغير تعديل گر

          د)  متغير مداخله گر

          ه)  متغير كنترل

طبقه بندي نوع دوم :

      الف)  متغير فعال

        ب)  متغير خصيصه اي

طبقه بندي نوع سوم :

      الف)  متغير كيفي

        ب)  متغير كمي

 طبقه بندي نوع چهارم :

      الف)  متغير پيوسته

        ب)  متغير گسسته

طبقه بندي نوع پنجم :

      الف)  متغيردوارزشي

        ب)  متغيرچند ارزشي

 

   ب) متغير مستقل :

Øمتغيري است كه روي متغير وابسته بصورت مثبت يا منفي تاثير مي گذارد.

Øيك ويژگي از محيط فيزيكي يا اجتماعي است كه بعد ازانتخاب ،دخالت يا دستكاري شدن توسط محقق،مقاديري را مي پذيردتا تاثيرش بر روي متغير ديگر مشاهده شود.

Øشرايط يا خصايصي هستند كه محقق در عمل آنهارا براي اثبات ارتباطشان باپديده موردمشاهده دستكاري مي كند.

Ø

 

  ج)متغير تعديل گر :دانلود پاورپوينت روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

Øمتغيري كه داراي تاثيري قوي بررابطه بين متغير مستقل ومتغير وابسته است .

Øمتغيري كيفي وكمي است كه جهت يا ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد.

Øنقش متغير تعديل گر درپژوهش علمي ومدل تحليلي آن شبيه نقش كاتاليزوردر شيمي است كه بدون آنكه در واكنش دخالت كند معين مي كند كه واكنش مورد نظر چگونه پيش خواهدرفت .

Ø

 

طبقه بندي نوع سوم :

 

الف)متغير كيفي :

        به متغيري اطلاق مي شود كه اختلاف وتغييرات بين ميزانهاي مختلف آن كيفي است وبراي ثبت آن ممكن است از روشهاي ديگري غير از بكاربردن عدداستفاده شود.

 ب) متغير كمي :

       به متغيري اطلاق مي شود كه براي اندازه گيري آنها مي توان اعداد را به وضعيت آزمود ني وبرطبق قاعده اي معين منتسب كرد،اين گونه متغيرهابه دو دسته تقسيم مي شود:

Øمتغيركمي پيوسته

Øمتغيركمي گسسته

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.