دانلود تمام کتاب های برایان تریسی

نوع فایل
پی دی اف
حجم فایل
31 مگابات
تعداد صفحه
15 کتاب
تاریخ انتشار
21 اسفند 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
18 بازدید
۴۶,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۴ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

1. مذاکره
2. مدیریت زمان
3. انگیزش
4. مدیریت
5. واگذاری کارها
6. رهبری
7. بازاریابی
8. خلاقیت و حل مسئله
9. استتراتژی کسب‌و‌کار
10. فروش موفق

زیرک شوید وبه ثروت برسید برایان تریسی

کتاب رسیدن به استقلال مالی برایان تریسی

بهانه تراشی ممنوع (قدرت انضباط فردی) اثر : برایان تریسی

قورباغه را قورت بده
21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان

کتاب کوچک اهداف اثر : برایان تریسی

کتاب فروش موفق برایان تریسی

فهرست مطالب
مقدمه 6
1. در اصول اولیه ممتاز شوید 11
2. حفظ اشتیاق 17
3. مهارت های مدیریت فردی: بازی درونی 25
4. مهار تهای مدیریت فردی: بازی بیرونی 31
5. کسب دانش عالی درباره محصول 39
6. تحلیل رقبا 43
7. ایجاد مزیت رقابتی 49
8. ساخت استراتژی فروش موثر 55
9. جذب حرفه ای مشتریان 61
10 . ارزیابی خریداران احتمالی 67
11 . عامل دوستی 73
12 . سه کلید قانع کردن افراد 79
13 . ارائه فروش موثر 83
14 . قدرت تلقین 87
15 . ایجاد اعتبار کلان 91
16 . پاسخ به اعتراضات 97
17 . از مشتری بخواهید اقدام کند 103
18 . ارائه خدمات عالی به مشتریان 109
19 . حفظ دائمی مشتریان 11 5
20 . مدیریت موثر زمان 121
21 . هیچ محدودیتی وجود ندارد!

کتاب مدیریت برایان تریسی

مقدمه 6
1. سوالات کلیدی در مدیریت اثربخش 9
2. تمرکز بر نتایج کلیدی 11
3. تعیین استانداردهای عملکرد 17
4. متمرکز کردن نیروها 21
5. فعالی تهای حیاتی مدیریت 25
6. مدیریت هدف محور 31
7. مدیریت استثنا محور 35
8. واگذاری موثر 37
9. تربیت کارمندان برتر 41
10 . چند برابر کردن بهره وری 47
11 . استخدام افراد مناسب 51
12 . اخراج افراد بی کفایت 57
13 . برگزاری جلسات موثر 63
14 . ایجاد روحیه تیمی 69
15 . اتخاذ تصمیمات خوب 73
16 . از بین بردن موانع عملکرد 77
17 . تبدیل شدن به الگوی نقش 81
18 . طوفان ذهنی برای یافتن را هحل 85
19 . مذاکره حرفه ای 89
20 . برقراری ارتباط شفاف 93
21 . دستیابی به برتری شخصی 99
نتیجه گیری

کتاب مدیریت و واگذاری کارها برایان ترسی

فهرست مطالب
مقدمه 6
1. ارزشمندترین منبع را پرورش دهید 9
2. با افسانه های مانع از واگذاری مبارزه کنید 11
3. نقطه شروع واگذاری 15
4. مدل کارخانه ای مدیریت 21
5. نتایج کلیدی را مشخص کنید 27
6. معیارهایی برای عملکرد عالی مشخص کنید 33
7. مدیریت هدف محور 39
8. سه ویژگی بهترین رئیس ها 45
9. هفت کلید واگذاری مؤثر 51
10 . مدیریت موردی 57
11 . خود را معلم بدانید 61
12 . در کارمندان اعتمادبه نفس ایجاد کنید 65
13 . تصمیم گیری را واگذار کنید 69
14 . انتظارات را بازرسی کنید 75
15 . با بازخورد منظم افراد را بنا کنید 79
16 . همواره به کارمندان انگیزه بدهید 83
17 . از رهبری موردی استفاده کنید 89
18 . چهار تیپ شخصیتی را مشخص کنید 93
19 . سه شیوه رهبری 101
20 . از واگذاری معکوس اجتناب کنید 105
21 . پنج کلید اثربخشی مدیریتی

کتاب مدیریت زمان برایان تریسی

فهرست مطالب
مقدمه 6
1. روانشناسی مدیریت زمان 9
2. ارزش هایتان را مشخص کنید 15
3. به چشم انداز و ماموریت تان فکر کنید 21
4. به آینده بروید و به عقب نگاه کنید 27
5. برنامه های مکتوب تهیه کنید 31
6. پروژه ها را روی نمودار ببرید 35
7. فهرستی از کارهای روزانه تهیه کنید 41
8. اولویت های شفافی تعیین کنید 47
9. در مسیر بمانید 55
10 . نتایج کلیدی را مشخص کنید 61
11 . کار را به دیگران واگذار کنید 67
12 . قاطعانه تمرکز کنید 71
13 . بر تعلل غلبه کنید 75
14 . قعطات بزرگ زمان ایجاد کنید 79
15 . وقفه ها را کنترل کنید 83
16 . کارهایتان را دست هبندی کنید 87
17 . تلفن را مدیریت کنید 91
18 . جلسات موثری برگزار کنید 95
19 . تندتر بخوانید، بیشتر به یادآورید 99
20 . بر بهبود فردی سرمایه گذاری کنید 103
21 . محیط کار خود را منظم کنید 107
نتیج هگیری

دانلود کتاب های برایان تریسی

کتاب مذاکره برایان تریسی

فهرست مطالب
مقدمه 6
1. هر چیزی قابل مذاکره است 11
2. بر ترس مذاکره غلبه کنید 15
3. انواع مذاکره 19
4. روابط کاری دائم 23
5. شش سبک مذاکره 29
6. کاربردهای قدرت در مذاکره 35
7. قدرت و برداشت 39
8. اثر احساسات بر مذاکره 43
9. عامل زمان در تصمیمات 47
10 . خواسته خود را بدانید 53
11 . پروژه مذاکره هاروارد 57
12 . آمادگی کلید کار است 59
13 . جایگاه طرفین را مشخص کنید 63
14 . قانون چهار 67
15 . قدرت القا در مذاکره 71
16 . ترغیب با عمل متقابل 75
17 . ترغیب با تائید اجتماعی 79
18 . تاکتیک های مذاکره قیمت 83
19 . روش ترک مذاکره 89
20 . مذاکرات هرگز نهایی نمی شوند 93
21 . مذاکره کننده موفق

دانلود کتاب های برایان تریسی

کتاب رهبری کسب و کار برایان تریسی دانلود کتاب های برایان تریسی

فهرست مطالب
مقدمه 6
1. رهبران ساخته م یشوند، به دنیا نمی آیند 9
2. احساس ماموریت 13
3. عمل محوری 19
4. ویژگی شجاعت 25
5. استراتژی داشته باشید 29
6. توانایی الهام بخشی و انگیزش 35
7. تعهد به برنده شدن 41
8. ایجاد ارتباط با دیگران 45
9. درس آموختن از سختی ها 51
10 . ایجاد یک تیم قهرمان 55
11 . تمرکز بر نتایج 59
12 . اشتیاق به رهبری 63
13 . نقش عز تنفس در رهبری 69
14 . رهبری با الگوی خودمان 75
15 . خودانگیزشی برای رهبران 79
16 . ارتقا قابلی تهای رهبری 83
17 . کسب قدرت با همکاری 87
18 . تصمی مگیری با توافق عموم 93
19 . گوش شنوا داشته باشید 97
20 . مانند یک رهبر زندگی کنید 101
21 . همیشه صادق باشید

دانلود کتاب های برایان تریسی

کتاب استراتژی کسب و کار برایان تریسی

فهرست مطالب
مقدمه 7
1. تعریف استراتژی 11
2. اصول استراتژی موثر 19
3. پنج سوال در برنامه ریزی استراتژیک 25
4. افراد کلیدی در تعیین استراتژی 29
5. ارز شها، چش مانداز و هدف 33
6. ماموریت سازمان را مشخص کنید 39
7. بازگشت از آینده 43
8. حوز ههای مهم استراتژیک 49
9. نیروی محرک: کلید استراتژی 53
10 . چهار مفهوم کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک 59
11 . تمرکز بر برتری ها 63
12 . توسعه مرتبط 67
13 . استفاده از استراتژی توقف 71
14 . تفکر از صفر 75
15 . حمله کنید 81
16 . انعطاف پیروز است 87
17 . خلق بازارهای جدید 91
18 . انتخاب رقبا 95
19 . مشارکت دادن همه افراد 99
20 . اهمیت ساختار سازمانی 103
21 . پنج مرحله تدوین و اجرای استراتژی

دانلود کتاب های برایان تریسی

کتاب درآمد رویایی اثر برایان تریسی

فصل 1: شرایط جدید……………………………………………………………………………………….. 9
فصل 2: شرکت خدمات شخصی شما……………………………………………………………….. 23
فصل 3: توان پول سازی خود را افزایش دهید……………………………………………………. 35
فصل 4: بر نقاط قوت خود سرمایه گذاری کنید………………………………………………….. 57
فصل 5: انتخاب شغل مناسب………………………………………………………………………….. 69
فصل 6: آینده متعلق به افراد شایسته است………………………………………………………. 107
فصل 7: دو برابر کردن کارایی…………………………………………………………………………. 121
فصل 8: مدیریت پروژه کاربردی……………………………………………………………………… 153
فصل 9: اهمیت دادن به افراد………………………………………………………………………….. 165
فصل 10 : مهارت حل مسئله و تصمی مگیری…………………………………………………….. 173
فصل 11: درآمد و جایگاهتان راب ه سرعتب الاب برید……………………………………………….. 187
فصل 12: ادراک همه چیز است……………………………………………………………………..

دانلود کتاب های برایان تریسی رایگان

کتاب قدرت جذبه چگونه دیگران را به خود جذب کنیم؟

 کتاب قدرت جذبه دانلود کتاب های برایان تریسی

«رازهای» افراد خوش صحبت و مشهور اصلاً راز نیستند؛ این رازها روش‌های ساده ثابت شده‌ای برای تعامل با دیگران هستند که باعث می‌شوند افراد با شما ارتباط برقرار کرده و پیام‌تان را دریافت کنند.

در نتیجه، آنها بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، از شما خرید می‌کنند، وارد روابط تجاری و خصوصی با شما می‌شوند و نظر مثبتی نسبت به شما پیدا می‌کنند.

توانایی شما برای این که فردی با جذبه و کاملاً دوست‌داشتنی و خوش‌رو باشید، بیش از هر خصوصیت دیگری درهای موفقیت را به روی‌تان خواهد گشود. بیشتر مردم شما را دوست داشته و رفتار صمیمانه‌ای با شما خواهند داشت، تمایل آنها به دیدار شما بیشتر می‌شود، به صحبت‌های شما گوش می‌دهند، در جمع شما حضور پیدا کرده و شما را به جمع خود دعوت می‌کنند.

با آموختن حقایق ساده درباره جذبه و تمرین تکنیک‌هایی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، می‌توانید تأثیرگذاری و بهره‌مندی از تعاملات خود با دیگران را به طور چشمگیری افزایش دهید، از خانواده خود شروع کنید و آن را به تمامی افرادی که ملاقات می‌کنید، گسترش دهید.

شما موفق‌تر خواهید بود، درآمد بیشتر، پیشرفت سریع‌تر و فروش بیشتری خواهید داشت، در اکثر مذاکرات پیروز خواهید شد و هنگام برخورد با دیگران قانع‌کننده‌تر و بانفوذتر خواهید بود

دانلود کتاب های برایان تریسی موفق

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.