متن آموزشی درموردکلید های میانبر در ورد word

نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

#کلیدهای# عمومی
#ایجاد# یک_ سند -جدید# Ctrl+N
فراخوانی یک سند متفاوت# Ctrl+O
حرکت میان سندهای باز# Ctrl+F6
ذخیره سازی یک سند Ctrl+S
چاپ یک سند Ctrl+P
بستن یک سند Ctrl+W

کلیدهای میانبر حرکت در سند


یک کلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl
یک پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl
یک صفحه کامل به بالا Page up
یک صفحه کامل به پایین Page down
ابتدای سطر Home
انتهای سطر End
ابتدای یک سند Ctrl+Home
انتهای یک سند Ctrl+End
یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا
یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین
یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ
حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما Ctrl+Del
حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما Ctrl+Backspace
حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up
حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down

کلید های میانبر کار با متن


انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+Shift
انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+Shift
انتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+Shift+‍Ctrl
انتخاب یک سطر Shift+End
انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+Shift+‍Ctrl
اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl
رفتن به یک صفحه مشخص G+‍Ctrl

کلید های میانبر ویرایش متن


حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace
حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete
حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl+ Backspace
حذف کاراکتر بعدی اشاره گر Ctrl+Delet
کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X
کپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C
الصاق متن کپی شده Ctrl+V
بررسی املایی یک سند F7
یافتن متن در سند Ctrl+F
جایگزینی متن در سند Ctrl+H
عملUndo Ctrl+Z
عمل Redo Ctrl+Y
پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter
حرکت به سمت پایین در Tab Outline
درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab
حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl+0

کلیدهای میان بر قالب بندی متن
تغییر قلم F+Shift+‍Ctrl
تغییر اندازه قلم P+Shift+‍Ctrl
پررنگ کردن قلم B+‍Ctrl
ایتالیک کردن قلم I+‍Ctrl
زیر خط دار کردن قلم U+‍Ctrl
دو زیر خط دار کردن قلم D+Shift+‍Ctrl
حذف قالب بندی کاراکتر Space Bar+‍Ctrl
فضای خطوط تنها پاراگراف ۱+‍Ctrl
فضای دو برابر خطوط پاراگراف ۲+‍Ctrl
فضای ۵/۱ برابر خطوط پاراگراف ۵+‍Ctrl
تراز بندی وسط پاراگراف E+‍Ctrl
تراز بندی چپ پاراگراف L+‍Ctrl
تراز بندی راست پاراگراف R+‍Ctrl
تراز بندی از دو طرف پاراگراف J+‍Ctrl
برجسته کردن پاراگراف از چپ M+‍Ctrl
برجسته کردن پاراگراف ازراست M+shift+‍Ctrl
حذف قالب بندی پاراگراف Q+‍Ctrl
به روز رسانی فیلدها F9
تغییر روش نمایش فیلد منتخب Shift+F9
تغییر روش تمام فیلدهای سند Alt+F9
کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم [+Ctrlا]
تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی
تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس D+Shift+‍Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس =+Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس =+Ctrl+Shift
تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ AK+shift+‍Ctrl
تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl
تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl
تغییر اندازه قلم جاری F3+Shift
ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی P+Shift+‍Ctrl
حذف تو رفتگی سطر بعدی +T‍Ctrl
حذف تو رفتگی سطر دوم T+Shift+‍Ctrl
انتخاب همه سند A+‍Ctrl
درج یک شکستگی سطری Enter+Shift
انتقال به سطر یا صفحه بعدی Ctrl+Enter
اشکار یا پنهان نمودن علایم H+Shift+‍Ctrl

کلیدهای میان بر صدا


خاموش/روشن نمودن میکروفن Winkey+V
انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی Winkey+T
فعال کردن حالت تصحیح Winkey+C

کلیدهای میان بر منوها
فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT
فعال شدن منوی Alt + F File
فعال شدن منوی Alt + E Edit
فعال شدن منوی Alt + V View
فعال شدن منوی Alt + I Insert
فعال شدن منوی Alt + O Format
فعال شدن منوی Alt + T Tools
فعال شدن منوی Alt + A Table
فعال شدن منوی Alt + W Windows
فعال شدن منوی Alt + H Help

۱- برای انتخاب کردن یک عبارت یا کلمه می توانید از = shift + فلش های چپ و راست استفادهکنید.
۲- برای کپی کردن= (ز)ctrl + c
۳- برای چسباندن (پیست کردن)= (ر) ctrl + v
۴- یرای بریدن (کات کردن)= (ط) ctrl + x
۵- برای راست چین کردن مطلب نوشته شده = (ق) ctrl + r
۶- برای چپ چین کردن مطلب نوشته شده = (م) ctrl + l
۷- برای وسط چین کردن مطلب نوشته شده = (ث) ctrl + e
۸- برای از طرفین تراز کردن مطلب نوشته شده = (ت) ctrl + j
۹- برای راست به چپ کردن متن = (سمت راست ) ctrl + shift
۱۰- برای چپ به راست کردن متن = (سمت چپ ) ctrl + shift
۱۱- برای افزایش حجم قلم مطلب نوشته شده = (چ) ] / ctrl + }
۱۲- برای کاهش حجم قلم مطلب نوشته شده = (ج) [ / ctrl + {
۱۳- برای فارسی کردن متن اگر انگلیسی تایپ می شد = alt + shift
۱۴- برای انگلیسی کردن متن اگر فارسی تایپ می شد = alt + shift
۱۵- برای ضخیم کردن قلم متن تایپ شده (bold) = ( ذ ) ctrl + b
۱۶- برای کج کردن متن تایپ شده (italic) = ( ه ) ctrl + i
۱۷- برای زیر خط دار کردن متن تایپ شده (underline) = ( ع ) ctrl + u
۱۸- برای پرینت گرفتن از صفحه تایپ شده = (ح) ctrl + p
۱۹- برای باز کردن یک صفحه جدید در ورد می توانید از = (د) ctrl + n
۲۰- برای باز کردن فایل های word در محیط ورد می توانید از (خ) ctrl + o استفاده کنید .و صفحه تایپ شده تان را از اینجا ( باز )open کنید .
۲۱- اگر درهنگام کار با ورد نیاز داشتید یکی از کادرهای نوار استاندارد را باز کنید کافی است که altرا نگه دارید و اگر توجه کنید زیرنام هریک از این منوها حرف اول آن زیر خط دار است کافی است تایپ شما به صورتانگلیسی باشد و آن دکمه را بزنید. منو باز می شود ، توجه داشته باشید که در هریک اززیر منوها هم چنین حالتی وجود دارد .
۲۲- برای انتخاب تمام متن نوشته شده = (ش) ctrl + a
۲۳- برای save کردن متن تایپ شده = (س) ctrl + sتوجهکنید که در بار اول کادر save باز می شود و شما باید نامی برای متن تایپ شده خودبگذارید و دکمه ok را کلیک کنید ولی در دفعات بعد در پایین صفحه ورد بالای نوار start اگر توجه کنید علامت فلاپی دیسک برای چند لحظه ظاهر می شود و دوباره ناپدیدمی شود .
۲۴- اگر می خواهید فونت خود را عوض کنید از (ی) ctrl + d استفاده کنید و نوع قلم خود را مشخص کنید 
۲۵- اگر می خواهید کلمه و یا عبارتی را پیداکنید(find) از (ب) ctrl + f استفاده کنید عبارت و یا کلمه مورد نظر خود را در کادرتایپ کنید و روی find nex ،enter بزنید ، آن را برای شما پیدا می کند و اگر بیش ازیک بار تکرتر شده باشد بازدن هر بار روی دکمه enter و با find next کلامات بعدی راپیدا می کند.
۲۶- اگر کلمه و یا عبارتی را تایپ کردید و دیدید که باید باکلمه ای دیگر عوض شود کافی است از ( آ ) ctrl + h یعنی حایگزینی ( reelace ) استفاده کنید به این صورت که بعد از نوشتن کلمه و یا عبارت مورد نظر در قسمتجایگزینی ( replace ) در کادر دوم کلمه و یا عبارت جایگزین را می نویسید و بررویجایگزینی همه(all ( reelace کلیک می کنید کلمه و یا عبارت مورد نظر جایگزین کلمه ویا عبارت قبلی می شود .
۲۷- برای باز کردن گیومه راست___{ = (چ)[+shift
۲۸- برای باز کردن گیومه چپ___} = (ج)]+shift
۲۹- برای باز کردن پرانتز راست ___( = (۰) shift + 0
۳۰- برای باز کردن پرانتز چپ ___) = (۹) shift + 9
۳۱- برای تایپ دو نفطه ___ : = (ک) ;+shift
۳۲- برای تایپ علامت سوال ___ ؟ = (ض)/+ shift
۳۳- برای تایپ علامت تعجب ___ ! = (۱) shift + 1
۳۴- برای تایپ علامت ادساین ___ @ = (۲) shift + 2
۳۵- برای تایپ علامت اند (AND ) ___ & =(7) shift + 7
برای تایپ علائم ریاضی در word از کلید های میانبر زیر استفاده کنید :
۱- علامت جمع ___ + = (=)=+ shift
۲- علامت ضربدر _____ × = (÷)`+ shift البته تو فارسی
۳- علامت تقریبی ____ ~ = (÷)`+ shift البته تو انگلیسی
۴- علامت درصد _____ % = (۵) shift + 5
۵- علامت دلار ______ $ = (۵) shift + 5
۶- علامت ستاره _____ * =(۸) shift + 8
۷- علامت چهار خونه _____ # = (۳) shift + 3

برای تایپ علائم فارسی در word از کلید های میانبر زیر استفاده کنید :


۱- علامت تنوین نصب ازکلیدهای ترکیبی = (ض) shift + q مانند اصلاً
۲- علامت تنوین جر از کلیدهای ترکیبی = (ث) shift + e مانندجمیعٍ
۳- علامت تنوین رفع از کلیدهای ترکیبی = (ص) shift + w مانند رابعٌ
۴- علامت ضمه از کلیدهای ترکیبی = (س) shift + s
۵- علامت فتحه از کلیدهای ترکیبی = (ش) shift + a
۶- علامت کسره از کلیدهای ترکیبی = (ی) shift + d
۷- علامت أ از کلیدهای ترکیبی = (د ) shift + n
۸-علامت إ از کلیدهای ترکیبی = (ذ) shift + b
۹-علامت ؤ از کلیدهای ترکیبی = (ر ) shift + V
۱۰- علامت ء از کلیدهای ترکیبی = (ئ) shift + m
۱۱- علامت __ّ_ از کلیدهای ترکیبی = (ب) shift + f
۱۲- علامت « از کلیدهای ترکیبی = (ن) shift + k
۱۳- علامت » از کلیدهای ترکیبی = (م) shift + L
۱۴-علامت ة از کلیدهای ترکیبی = (ظ) shift +z
۱۵- علامت ي از کلیدهای ترکیبی = (ط) shift + X
۱۶- علامت ژ از کلیدهای ترکیبی = (ز) shift + C
۱۷- علامت ۀ از کلیدهای ترکیبی = (ر) shift + V
۱۸- علامت آ از کلیدهای ترکیبی = (ا) shift + H
۱۹- علامت ، از کلیدهای ترکیبی = (ف) shift + T
۲۰- علامت ؛ از کلیدهای ترکیبی = (غ) shift + Y
۲۱- علامت , از کلیدهای ترکیبی = (ع) shift + U
۲۲- علامت از کلیدهای ترکیبی = (.).+ shift

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *