دانلود رایگان تحقیق در مورد حقوق و دستمزد


دانلود رایگان تحقیق در مورد حقوق و دستمزد
نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحه
تاریخ انتشار
10 اسفند 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
26 بازدید
رایگان
افزودن به سبد خرید
  دانلود رایگان

تعريف سيستم حقوق و دستمزد

تعيين حقوق و دستمزدي كه سازمان بايد به كاركنان خود بپردازد ، يكي از مهمترين جنبه هاي مديريت منابع انساني است ، زيرا اولاً سيستم پاداش كه حقوق و دستمزد جزيي از آن را تشكيل مي دهد و تاثير بسزايي در جذب و رضايت كاركنان و ايجاد انگيزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به كاركنان از سنگين ترين هزينه هايي است كه هر سازمان بايد براي پيشبرد و عملي كردن اهداف خود متحمل شود.

بنابراين سيستم حقوق و دستمزدي كه با دقت طراحي شده و اجراي آن براساس سياستها و خط مشي هاي صحيح باشد ، در سلامت اقتصادي سازمان و همچنين به كارگيري درست و مؤثر نيروهاي موجود در سازمان ، نقش مهمي خواهد داشت.

حقوق و دستمزد از يك سو بايد متكي و مستند به مقررات و ضوابط قانوني باشد و از ديگر سو بايد انعطاف و دقت لازم را براي ثبت و محاسبه شرايط متنوع انجام كار دارا باشد تا در چهارچوب كامل ضوابط و مقررات حقوق و مزاياي كاركنان را به درستي و با دقت محاسبه كند و در عين حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نياز مديريت و ديگر مراجع ذيصلاح را تامين نمايد.

 

انواع سيستم هاي پرداخت حقوق

 • ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلي ، احكام ترميم حقوق و مزايا ، كاركرد ماهانه و روزانه، اضافات و كسورات و امكان تعديل آنها.
 • انجام محاسبات مربوط به كليه پرداخت ها و كسورات و تهيه سند مكانيزه به تفكيك مراكز هزينه ، واحدها ، نوع شغل و … جهت تغذيه به سيستم حسابداري مالي.
 • معرفي انواع پرداختها و كسورات.
 • معرفي انواع كاركردها.
 • عمليات مربوط به وامهاي مختلف كاركنان.
 • پرداخت مساعده براساس ضوابط شركت.
 • پرداخت حقوق و مزايا به تفكيك محل كار ، واحدها ، مراكز هزينه ، شهرهاي مختلف و…
 • محاسبه عيدي و پاداش سالانه و امكان صدور سند ذخيره عيدي مكانيزه به سيستم مالي.
 • محاسبه ذخيره سنوات (باز خريد كاركنان) و امكان صدور سند مكانيزه به سيستم مالي.
 • محاسبه تعديلات (Back pay) بصورت نامحدود.
 • اعمال پرداختها در تاريخهاي تحقق يافته با درنظر گرفتن تاثيرات حاصله در سقف بيمه ، ماليات و … در ماه مربوطه.
 • اعمال كليه تغييرات ناشي از تغيير در قوانين و روشهاي حقوق و دستمزد ، بدون نياز به تغيير در برنامه ها.
 • توليد گزارشات استاندارد سيستم نظير گزارش بيمه ، ماليات و … .
 • ارائه اطلاعات عملياتي ، تاريخچه اي و مديريتي كاركنان از طريق امكان طراحي و توليد گزارشات پيش بيني نشده.
 • طراحي فرمهاي مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها.
 • ثبت اطلاعات عمومي شركت براي جلوگيري از عمليات داده آمايي تكراري جهت كليه كاركنان.
 • داشتن پايگاه اطلاعاتي مشترك با سيستم پرسنلي جهت اعمال لحظه اي اسناد وارده در سيستم پرسنلي.
 • طراحي فرمهاي ورودي اسناد حقوق جهت انطباق سيستم با فرمهاي جاري هر سازمان.
 • محاسبه ماليات به سه روش ماليات سالانه ، ماليات سال تا ماه و ماليات ماهانه.
 • محاسبه انواع بيمه هاي خدمات درماني ، تامين اجتماعي و بيمه هاي خصوصي.
 • صدور سند خودكار در بخش اسناد جاري و معوقه حقوق جهت تسهيل در امر داده آمايي اطلاعات.
 • تهيه گزارشات به صورت نامحدود بدون نياز به ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات.
 • معرفي نحوه محاسبه اضافات و كسورات بصورت خاص جهت انطباق با رويه هاي جاري هر سازمان.
 • معرفي كاربران ، گروه كاربران و محدوده عملياتي آنها جهت تامين امنيت اطلاعات.
 • تعريف نحوه دسترسي و جستجوي فرد يا گروهي از افراد در تمامي بخش هاي اطلاعاتي سيستم مانند:
 • معرفي مشخصات كاركنان.
 • اسناد جاري حقوق و دستمزد .
 • اسناد معوقه حقوق و دستمزد.
 • تعذيه كاركرد.

سيستم حقوق و دستمزد

 • امكان تعريف انواع حقوق به تفكيك نوع استخدام.
 • تعيين مراكز هزينه ، واحدهاي سازماني ، پست هاي سازماني و محل هاي پرداخت حقوق.
 • ثبت مشخصات شناسنامه اي پرسنل و مواردي نظير شماره بيمه ، وضعيت تاهل ، تعداد فرزندان ، مدارك تحصيلي.
 • معرفي عوامل حقوق مستمر هر نوع استخدام نظير مزايا ، كسور ، كاركرد ، اضافه كاري.
 • تعيين انواع روش هاي محاسباتي عوامل حقوق مستمر و غير مستمر بصورت (ثابت ، ماهانه و يا به نسبت كاركرد در هر ماه).
 • امكان ايجاد انواع جداول مالياتي و معافيت هاي قانوني و انتخاب انواع روش هاي محاسبه ماليات بصورت سالانه يا ماهانه با امكان اعمال تعديلات مالياتي در پايان سال.
 • تعيين ضرائب جداول بيمه تامين اجتماعي ، خدمات درماني ، صندوق بازنشستگي و بيمه هاي خصوصي نظير بيمه دانا و آسيا.
 • تعيين ضرائب انواع اضافه كاري.
 • تعيين صندوق هاي مختلف اعطاي وام و تخصيص وام هاي متعدد به پرسنل ، تعيين نحوه بازپرداخت و كسر اتوماتيك اقساط وام ها و تقسيط وام ها بصورت مجزا.
 • امكان ايجاد ارتباط موارد و پارامترهاي فوق براي تك تك كاركنان و يا به صورت گروهي تعريف شده در سيستم.
 • ثبت احكام متعدد استخدامي و حقوق براي هر يك از پرسنل در مقاطع مختلف زماني و انجام محاسبات و تهيه گزارش ها با حفظ سوابق.
 • معرفي نحوه محاسبه عوامل مختلف حقوق به صورت كاملاً پويا با استفاده از كليه پارامترهاي سيستمي و قابل تعريف توسط كاربر.
 • ذخيره و نگهداري سوابق كاركردي كاركنان نظير سنوات ، عيدي ، بن ، مرخصي و تعريف ضرائب به تفكيك هر نوع استخدام
 • محاسبه سوابق كاركرد نظير بازخريد مرخصي ، بازخريد سنوات ، بازخريد بن ، عيدي كاركنان طبق ضرائب تعريف شده توسط كاربر.
 • تعيين ميزان مرخصي هر نوع استخدام در سازمان و محاسبه مانده مرخصي كاركنان بعد از انجام محاسبات.
 • ورود اطلاعات حضور و غياب پرسنل از طريق فايل يا به صورت دستي (با امكان تعريف صفحه گسترده پويا براي ورود اطلاعات).
 • ورود اطلاعات حضور و غياب و حقوق ماه هاي تكميل نشده بابت تكميل اطلاعات سالانه و با تعديل ماليات سالانه.
 • ارسال الكترونيكي اطلاعات بيمه كاركنان سازمان تامين اجتماعي طبق فرمت اين سازمان از طريق ديسكت و يا اينترنت.
 • تهيه ليست حقوق كاركنان جهت ارائه به شعب مختلف بانك به شكل چاپ روي كاغذ و يا ارسال فايل براي بانك مربوطه.
 • انجام كليه عمليات محاسباتي و پردازش هاي لازم به صورت انفرادي و گروهي.
 • تعريف كاربران سيستم و تعيين سطوح دسترسي براي رده هاي عملياتي هر يك از كاربران توسط كاربر ارشد يا مدير سيستم.

در اين سيستم گزارش هاي متنوع كلي و تفضيلي به تفكيك گروه يا كاركناني كه داراي يك يا چند ويژگي مشترك باشند ، فراهم شده است ، كه از جمله به موارد اصلي زير اشاره مي گردد:

 • فهرست كاركرد ماهانه پرسنل به تفكيك مواردي نظير نوع استخدام ، مراكز هزينه ، واحدهاي سازماني و محل پرداخت حقوق ، شغل و …
 • گزارش هاي بيمه و ماليات ماهانه پرسنل و ليست بانك به تفكيك مواردي نظير نوع استخدام ، مراكز هزينه ، واحدهاي سازماني و …
 • فهرست حقوق و مزاياي ماهانه پرسنل به تفكيك مواردي نظير نوع استخدام ، مراكز هزينه ، واحدهاي سازماني و …
 • تهيه گزارش احكام استخدامي.
 • تهيه انواع فيش حقوق بصورت عوامل ثابت حقوق و يا متناسب با كاركرد كاركنان.
 • تهيه گزارش كاردكس وام هاي پرداختي و اقساط هر يك به تفكيك محل پرداخت.
 • تهيه گزارش تعديل ماليات سالانه.
 • تهيه گزارش ليست بيمه با فرمت مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي و تهيه ديسگت جهت سازمان مذكور.
 • تعريف گزارش بصورت پارامتريك و طبق درخواست كاربر.
 • ساير گزارش هاي مديريتي به صورت ماهانه يا سالانه مانند: مزايا و كسور ، اضافه كاري و …
 • تكميل بيمه هاي خدمات درماني و بيمه بازنشستگي.
 • امكانات افزايش حكم حقوق بصورت گروهي.
 • فراهم آوردن امكان ذخيره و بازيابي اطلاعات.
 • پويا سازي سيستم از لحاظ معرفي عوامل حقوق.
 • تكميل تاريخ اثر در سيستم.
 • امكان ايجاد كارگاه هاي مختلف در سيستم حقوق و دستمزد.
 • ارسال و دريافت اطلاعات از كارگاه هاي مختلف.
 • امكان صدور اسناد حسابداري حقوق و دستمزد.
 • تهيه و ارسال ديسكت ليست حقوق و دستمزد به بانك هاي مختلف.
 • تكميل صندوق پس انداز كاركنان.
 • تهيه گزارش درصدي مراكز هزينه.
 • تهيه گزارش هاي نموداري.
 • گزارش ورود كاربران و تهيه LOG.

 

نحوه جمع آوري اطلاعات

تعيين ميزان پرداخت به مديران و كاركنان حرفه اي مانند مهندسان ، پزشكان و يا دانشمنداني كه در استخدام سازمان هستند ، از جهت بسياري شبيه تعيين حقوق و مزايا در سطحي است كه باعث جذب و استخدام نخبگان و ماندن آنها در سازمان گردد. روشهاي اصلي ارزشيابي مشاغل (امتيازي ، مقايسه عوامل ، طبقه بندي ، درجه بندي) كه براي قيمت گذاري مشاغل مديريتي و حرفه اي نيز مناسب هستند ، ولي از آنجا كه مشاغل مديريتي و حرفه اي تفاوت اصولي با مشاغل كارگري و كارمندي دارند ، ارزشيابي آنها تنها مي تواند بخشي از مشكلات قيمت گذاري اين قبيل مشاغل را رفع كند. براي مثال در مشاغل مديريتي و حرفه اي تفاوت اصولي با مشاغل كارگري و كارمندي دارند. ارزشيابي آنها تنها مي تواند بخشي از مشكلات قيمت گذاري اين قبيل مشاغل را رفع كند.

براي مثال در مشاغل مديريتي و حرفه اي عواملي چون قدرت تشخيص مسائل ، قضاوت و تصميم گيري (كه به آساني نمي توان كميت آنها را اندازه گيري كرد) نقش مهمي دارند. همچنين در اين مشاغل عوامل پويا مانند شايستگي و قابليتهاي واقعي يا بالقوه اهميت زيادي دارد و ملاك پرداخت است. در حالي كه در مشاغل كارگري و كارمندي ، به عوامل ايستا ، مانند شرايط كار توجه بيشتري مي شود.

بنابراين ، تعيين ميزان پرداخت به مشاغل مديريتي و حرفه اي از پيچيدگي نسبي بيشتري برخوردار است و اگر چه از روشهاي معمول ارزشيابي در قيمت گذاري اين مشاغل استفاده مي شود ، پاداش ، مزايا و امتيازات فوق العاده اي كه براي متصديان مشاغل مديريتي و حرفه اي در نظر گرفته مي شود ، نقش مهمتري در اين زمينه دارد.

 

محاسبه حقوق ماهيانه

گزارشات كنترلي:

جهت كنترل اطلاعات تعذيه شده به سيستم.

گزارشات دوره اي:

 • گزارش پرداخت حقوق و متمم آن به تفكيك مراكز هزينه (ستونهاي اين گزارش توسط كاربر قابل تغيير و تعريف است.
 • فيش حقوقي.
 • گزارش بيمه (استاندارد بيمه).
 • گزارش ماليات.
 • گزارش خالص پرداختي به تفكيك بانك.
 • گزارش پرداخت عوامل حقوقي (اضافه كار ، خالص حقوق و …).
 • گزارش ساعات كاركرد و عوامل هزينه براي هر مركز هزينه.

گزارشات موردي:

 • گزارش مانده و كارت مرخصي.
 • گزارش كارت سالانه پرداخت حقوق كاركنان.
 • گزارش عيدي و پاداش آخر سال با تعديل ماليات حقوق.
 • گزارش علي الحساب پرداخت عيدي پاداش.
 • گزارش وامها ، اقساط ، مانده و كارت وام.
 • گزارش مانده مرخصي.

 

پارامترهاي حقوقي

جداول مالياتي: قابل تنظيم با مصوبه هاي هر سال دولت (بر اساس سال يا ماه).

عوامل حقوقي: با تعيين وضعيت بيمه ، ماليات ، نحوه محاسبه بر اساس كاركرد و … اين عوامل قابل تغيير ، ايجاد و حذف توسط كاربر مي باشد.

 • ثبت اطلاعات براساس رسيدهاي دريافت و پرداخت وجه.
 • با توجه به كثرت و تنوع اطلاعات سيستم ، مشاهده آنها ، بصورت پارامتريك و تعيين شرايط توسط كاربر امكان پذير گرديده است.
 • امكان تعريف حسابهاي بانكي و صندوقها با مشخصات كامل و تعداد نامحدود.
 • ارتباط و انتساب كاربران به صندوقها و امكان ايجاد محدوديت هاي مورد نظر.
 • امكان انتقال بين حسابها (رسيد پرداخت و دريافت متقابل).
 • صدور سند حسابداري براي تمام دريافت و پرداختها و پي گيري هاي مربوطه.
 • امكان دريافت مجدد چك صادر شده يا واگذار شده و رديابي اسناد از ابتداي وصول و گردش تا انتها.
 • مشاهده دفتر بانك و مانده صندوقها و مشتريان.
 • ورود اطلاعات صورت حساب بانك (توسط كاربر و ديسكت) و تهيه صورت مغايرت بانكي.

 

شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق

 • بكارگيري اطلاعات فردي هر فرد

        1-1-1 تمام اطلاعاتي كه در سيستم كارگزيني براي فرد ثبت مي شود براي كليه عمليات حقوق و دستمزد مستقيماً قابل استفاده است.

 • استفاده از تعاريف عوامل حقوقي
  • بخش عمده اطلاعات ثبت شده براي عوامل حقوقي (مثل اطلاعات ماليات ، بيمه و …) مربوط به نحوه محاسبه ارقام فيش حقوق بوده و در اين قسمت استفاده مي شود.
 • مقادير قابل تنظيم سيستم

       1-3-1 به قسمت مقادير قابل تنظيم در قسمت كارگزيني مراجعه شود.

 • استفاده از ساعات كارتزني

         1-4-1 تمامي مقادير ثبت شده در قسمت ثبت ساعات كارتزني قابل استفاده در اين قسمت مي باشند (مثلاً براي جريمه هر ساعت تاخير / تعجيل و يا هر روز غيبت).

 • تعيين سطوح دستيابي

          1-5-1 استفاده از تمام امكانات مربوط به امنيت داده ها همانند امكانات امنيت داده ها در قسمت كارگزيني وجود دارد.

 

2- فيش حقوق

2-1 صدور فيش حقوق تمام پرسنل در يك ماه.

    2-1-1 صدور فيش حقوقي خودكار به صورت دسته جمعي براي تمام پرسنل شاغل (كه در مرخصي بدون حقوق نيستند) بر اساس آخرين حكم تاييد شده ( كه به صورت خودكار انتخاب مي شود) تنها با انتخاب ماه مورد نظر.

   2-1-2 شماره گذاري خودكار فيشهاي حقوقي به هنگام صدور فيش گروهي (انتخابي).

   2-1-3 نمايش فهرست پرسنلي كه به هنگام صدور فيش گروهي برايشان فيش صادر مشده است با ذكر علت آن.

2-2 صدور فيش براي يك فرد خاص.

    2-2-1 صدور فيش حقوق براي يك فرد در يك ماه مشخص براساس آخرين حكم تاييد شده آن فرد.

2-3 تشخيص خودكار مواردي كه صدور فيش ممكن نيست.

    2-3-1 عدم صدور فيش در موارد عدم وجود حكم (قابل تنظيم) ، مرخصي بدون حقوق و يا وجود فيش حقوق قبلي براي اين ماه (جلوگيري از ثبت بيش از يك فيش حقوقي براي يك كاربر در يك ماه).

2-4 استخراج عوامل حقوقي از روي آخرين حكم معتبر.

    2-4-1 صدور فيش براساس آخرين حكم تاييد شده هر فرد در زمان مربوط به فيش انجام مي گيرد كه جستجوي اين حكم بصورت خودكار انجام مي گيرد.

2-5 امكان تغيير وضعيت تاييد فيشهاي حقوقي (تاييد فيش صادر شده).

    2-5-1 وضعيت تاييد فيش هاي صادر شده ، بعداً (با تعيين سطوح دستيابي) قابل تغيير است. به اين ترتيب امكان صدور فيش توسط يك واحد (يك گروه تعريف شده كاربران) و تاييد آن توسط واحد ديگر فراهم مي شود.

2-6 انجام محاسبات براساس نوع استخدام و درجه هيئت علمي.

    2-6-1 امكان طبقه بندي پرسنل براساس نوع استخدام (رسمي ، پيماني ، خريد خدمت و … نوع استخدام توسط كاربر قابل تعريف و اصلاح است) و درجه هيئت علمي (عضو هيئت علمي نيست ، استاد ، استاديار و … كه مقادير اين متغيير نيز قابل تعريف و اصلاح توسط كاربر است) به منظور تعيين نحوه محاسبه مواردي چون بيمه و ماليات بطور اختصاصي براي هر گروه.

2-7 محاسبه ماليات.

    2-7-1 استخراج جمع عوامل حقوقي مشمول ماليات و يا مشمول بيمه بازنشستگي براي هر حكم.

    2-7-2 محاسبه ماليات به صورت ماهانه و كسر مبلغ آن از فيش هر ماه.

    2-7-3 امكان تعريف جدول ماليات حقوق براي هر سال.

   2-7-4 محاسبه ماليات از روي جدول سال گذشته در صورتي كه هنوز جدول جديد تعريف نشده باشد.

   2-7-5 مشخص نمودن فيشهاي حقوقي كه مالياتشان از روي جدول صحيح محاسبه نشده است جهت اعمال اصلاحات بعدي.

   2-7-6 محاسبه ماليات براساس مقايسه جمع حقوق و مزاياي مشمول ماليات با جدول مالياتي.

   2-7-7 محاسبه ماليات عوامل حقوقي مزاياي مشمول ماليات مقطوع بطور جداگانه براساس درصد ماليات و سقف معافيت تعيين شده براي هركدام و اضافه كردن مبلغ محاسبه شدن به جمع ماليات محاسبه شده در بند فوق.

    2-7-8 عدم منظور كردن مبالغ عوامل حقوقي معاف از ماليات.

    2-7-9 عدم محاسبه ماليات براي پرسنل معاف از پرداخت ماليات.

    2-7-10 محاسبه ماليات اضافه كار به صورت درصدي ثابت (اين درصد توسط كاربر قابل تنظيم است) بطور يكسان براي تمام پرسنل.

    2-7-11 محسوب كردن سقف معافيت مالياتي.

2-8 محاسبه بيمه بازنشستگي و مقرري ماه اول.

    2-8-1 كسر مقرري ماه اول (كسر از تمام پرسنل با استخدام رسمي ، از تمام پرسنل و يا هيچكدام به تعيين كاربر) منظور شدن اين مبلغ به حساب بازنشستگي توسط اين سيستم انجام نمي شود.

     2-8-2 كسر بيمه بازتشستگي پرسنل رسمي براي هر فيش براساس جمع مبلغ مشمول بيمه بازنشستگي و درصد كسر بيمه كه توسط كاربر قابل تنظيم است.

     2-8-3 كسر بيمه بازنشستگي پرسنل غير رسمي براي هر فيش براساس جمع مبلغ مشمول بيمه بازنشستگي و درصد كسر بيمه كه توسط كاربر قابل تنظيم است.

     2-8-4 محاسبه بيمه بازنشستگي سهم كارفرما براي پرسنل غير در ليست حقوق براساس درصد كسر بيمه كه توسط كاربر قابل تنظيم است و ارائه جمع اين مبالغ.

2-9 محاسبه سهم بيمه خدمات درماني.

    2-9-1 كسر بيمه درمان براساس تعداد دفترچه هاي بيمه خدمات درماني هر فرد ، با منظور كردن تعداد دفترچه هاي خود و فرزندان و همسر و متفرقه كه مبلغ كسر به ازاي هر نوع دفترچه و نيز سقف تعداد فرزنداني كه شامل كسر مقدار حداقل مي شوند ، توسط كاربر قابل تنظيم است.

2-10 منظور كردن تمام موارد بدهي و يا پرداخت كه براي فرد ثبت شده باشد با ماليات مربوطه.

     2-10-1 تسويه بدهي / پرداخت با فيش حقوقي با منظور كردن خودكار بدهي يا پرداختهايي كه براي فرد ثبت شده است در فيش حقوقي در صورتي كه موعد تسويه آنها با تاريخ فيش متناسب باشد و تغيير وضعيت بدهي / پرداخت به پرداخت شده ، ثبت تاريخ تسويه و ثبت توضيح نحوه تسويه توسط فيش حقوق بصورت خودكار.

2-11 محسوب كردن تمام اختلافات ناشي از صدور حكمي كه تاريخ تاثير آن در گذشته است.

     2-11-1 در صورتي كه فيش براساس يك حكم جديد صادر مي شود ، برنامه كنترل خواهد كرد كه اگر تاريخ تاثير حكم جديد ، فيشهايي كه در ماههاي قبل صادر شده را هم تحت تاثير قرار مي داده ، مبلغ اختلاف محاسبه شده ، به صورت خودكار در فيش اين ماه منظور شود.

2-12 حذف فيش حقوق

       2-12-1 امكان حذف كامل فيش حقوق همراه با بازگرداندن وضعيت يك بدهي يا پرداخت كه توسط يك فيش تسويه شده است به تسويه نشده.

2-13 محاسبه جريمه غيبت و تاخير

     2-13-1 محاسبه خودكار مبالغ جريمه تاخير و غيبت براساس ساعات ثبت شده غيبت و تاخير ضرب در مبالغ جريمه به ازاي هر ساعت تاخير (قابل تنظيم).

2-14 محاسبه مبلغ اضافه كار

     2-14-1 محاسبه مبلغ اضافه كار براساس ساعت ثبت شده اضافه كار (در حال حاضر اين مقدار بايد بطور دستي به سيستم وارد شود و با راه اندازي سيستم كارتزني ساعات اضافه كار به صورت خودكار عمل مي كند) ضرب در يك صد و هفتاد و پنج (اين مقدار قابل تنظيم است) جمع حقوق و فوق العاده شغل.

2-15 عوامل حقوقي كه در حكم گنجانده نمي شود

     2-15-1 امكان تعريف عوامل حقوقي كه در حكم ثبت نشود و به صورت ماهانه محاسبه شده و در فيش حقوق منظور شود.

2-16 چاپ فيش حقوق

     2-16-1 چاپ فيش حقوقي براي هر فرد كه در آن تمام عوامل حقوقي ، مزايا ، كسور قانوني و متفرقه ثبت شده است.

2-17 ساير موارد

     2-17-1 محاسبه جمع كسور قانوني (بيمه ، ماليات ، و مقرري ماه اول) براي هر فيش.

     2-17-2 محاسبه جمع كسور متفرقه براي هر فيش پس از كسر كسور قانوني.

     2-17-3 امكان حذف يا اضافه كردن و يا ويرايش مبلغ عوامل حقوقي و كسور محاسبه شده در فيش. وجود يا عدم وجود اين امكان جزو مقادير قابل تنظيم سيستم است و مي توان آن را به كلي حذف نمود.

     2-17-4 ثبت خودكار تمام تغييراتي كه در فيش داده شده است به صورت متن فارسي در قسمت توضيحات وجود يا عدم وجود اين امكان جزو مقادير قابل تنظيم سيستم است و مي توان آن را به كلي حذف نمود.

3- ليست حقوق

3-1 تعريف گروه هاي عوامل حقوقي براي استفاده در ليست حقوق

عوامل حقوقي ليست حقوق (به صورت مجموع يك يا چند عامل حقوقي تعريف شده در كارگزيني) توسط كاربر قابل تعريف هستند.

3-2 تنظيم ليست حقوق

قابليت انتخاب 14 فيلد مختلف (در 2 سطر و 7 ستون) از بين گروه هاي عوامل حقوقي تعريف شده براي نمايش عوامل حقوقي.

4- چاپ ليست حقوق

    4-1-1 چاپ ليست حقوق كه در آن مبالغ پرداختي به هر فرد منعكس شده است.

    4-1-2 درج موارد عوامل حقوقي متفرقه ، اضافه كار ، جمع حقوق و مزايا ، ماليات ، بازنشستگي ، بيمه ، بيمه سهم كارفرما ، كسور متفرقه ، جمع كسور و خالص پرداختي در ليست حقوق علاوه بر موارد قابل تعريف فوق الذكر.

 

5- پرداخت يا بدهي متفرقه

5-1 تعريف بدهي يا پرداخت جديد براي هر فرد

امكان ثبت بدهي يا پرداخت براي هر فرد و تقسيط مبلغ آن و تعيين موعد پرداخت و زمان واقعي پرداخت هر قسط (بصورت خودكار و يا دستي) و تعيين وضعيت هر قسط (مانده ، پرداخت شده ، معوقه). از اين امكان مي توان براي بازپرداخت وام ، اصطلاحات اشتباه هاي واريز پول ، اصلاح احكام و … استفاده كرد. به همراه امكان ويرايش يا حذف هر يك از اقساط يا كل بدهي / پرداخت.

5-2 فهرست بدهي ها و پرداختها

5-3 تقسيط خودكار بدهي يا پرداخت

تقسيط خودكار كل مبلغ بدهي / پرداخت با تعيين مبلغ هر قسط و يا تعداد اقساط برابر.

5-4 پرداخت گروهي (پاداش ، …)

 

6- ماليات

6-1 تشكيل جداول مالياتي براي هر سال

با ابلاغ جدول مالياتي سال ، مي توان جدولي تشكيل داد كه در آن ميزان ماليات موثر براي هر سقفي از حقوق ماهيانه درج مي شود. به اين ترتيب در جدول سقف معافيت مالياتي و نيز حداكثر حقوق نيز منظور مي گردد.

6-2 محاسبه ماليات براساس جدول سال

در هنگام صدور فيش حقوق ، جدول مالياتي سال مربوطه جستجو مي شود. جمع مبلغ مشمول ماليات فيش حقوق مربوطه با جدول مقايسه شده و مبلغ ماليات محاسبه مي گردد. در صورتي كه جدول مالياتي سال مربوطه وجود نداشته باشد ماليات بر اساس جدول سال گذشته محاسبه شده و فيش حقوقي علامت گذاري مي شود تا بعداً با ابلاغ جدول مالياتي جديد سال ،‌بتوان اختلاف در محاسبه مبلغ ماليات را جبران نمود.

6-3 محاسبه ماليات مقطوع براي برخي عوامل حقوقي خاص

مبلغ آن دسته از عوامل حقوقي كه نحوه محاسبه ماليات آنها به صورت مقطوع تعيين شده است در جمع مبلغ مشمول ماليات منظور نمي شود بلكه ماليات آنها بطور جداگانه و به روش تعيين شده محاسبه شده و با مبلغ ماليات جمع زده مي شود.

6-4 منظور كردن معافيت مالياتي براي برخي پرسنل

اگر در پرونده فردي معافيت مالياتي ثبت شده باشد ، ماليات براي وي محاسبه نمي شود.

6-5 منظور كردن معافيت مالياتي براي برخي عوامل حقوقي

اگر برخي عوامل حقوقي به صورت معاف از ماليات مشخص شده باشند ، در محاسبه ماليات منظور نمي شوند.

6-6 محاسبه ماليات براساس نوع استخدام و درجه هيئت علمي

مانند ساير محاسبات ، بر حسب نوع استخدام و عضويت در هيئت علمي بطور اختصاصي صورت مي گيرد.

مقاله تحقیق حقوق و دستمزد

بدهي / پرداخت

6-7 امكان ثبت بدهي يا پرداخت براي هر فرد و تقسيط مبلغ آن و تعيين موعد پرداخت و زمان واقعي پرداخت هر قسط (به صورت خودكار و يا دستي) و تعيين وضعيت هر قسط (مانده ، پرداخت شده ، معوقه). از اين امكان مي توان براي بازپرداخت وام ، اصلاحات اشتباه هاي واريز پول ، اصلاح احكام و … استفاده كرد.

6-8 امكان ويرايش يا حذف هر يك از اقساط يا كل بدهي / پرداخت

7- صدور فيش حقوق

7-1 صدور فيش حقوق براي يك فرد در يك ماه مشخص براساس آخرين حكم تاييد شده آن فرد.

7-2 صدور فيش حقوقي خودكار به صورت دسته جمعي براي تمام پرسنل شاغل (كه در مرخصي بدون حقوق نيستند) براساس آخرين حكم تاييد شده (كه به صورت خودكار انتخاب مي شود) تنها با انتخاب ماه مورد نظر.

7-3 شماره گذاري خودكار فيشهاي حقوقي به هنگام صدور فيش گروهي

7-4 امكان حذف يا اضافه كردن و يا ويرايش مبلغ عوامل حقوقي و كسور محاسبه شده در فيش. وجود يا عدم وجود اين امكان جزو مقادير قابل تنظيم سيستم است و مي توان آن را به كلي حذف نمود.

7-5 ثبت خودكار تمام تغييراتي كه در فيش داده شده است به صورت متن فارسي در قسمت توضيحات.وجود يا عدم وجود اين امكان جزو مقادير قابل تنظيم سيستم است و مي توان آن را به كلي حذف نمود.

7-6 امكان حذف كامل يك فيش

7-7 جلوگيري از ثبت بيش از يك فيش حقوقي براي يك كاربر در يك ماه.

7-8 بررسي نوع استخدام هر فرد در هنگام صدور فيش جهت بررسي نحوه كسر بيمه بازنشستگي (آيا فرد از پرداخت بيمه معاف است ـ مثل استخدام طرحي ـ و يا پرداختهاي غير حكم وي ، مثل اضافه كاري ، نيز مشمول بيمه بازنشستگي مي شود ـ  مثل استخدام پيماني). به علاوه امكان كسر مبلغ ثابت بيمه از همه.

7-9 محاسبه مبلغ اضافه كاري براساس فرمولي كه توسط خود كاربر تعريف مي شود با تمام امكانات تعريف ساير عوامل حقوقي براي تعريف انواع اضافه كار.تحقیق حقوق و دستمزد

7-10 امكان تعريف اضافه كار عادي و اضافه كار طرح (و يا هر نوع اضافه كار اختصاصي ديگر) توسط كاربر.

7-11 ثبت تمام مبالغ مندرج در حكم براي كد «بيمه بازنشستگي استخدام قطعي» در اولين فيش حقوق پس از صدور حكم استخدام قطعي.تحقیق حقوق و دستمزد

7-12 اعمال تمام تغييرات حقوق ثبت شده در هنگام محاسبات فيش حقوق (مثلاً اينكه فردي در يك ماه كمتر يا بيشتر از 30 روز كاركرد دارد و يا اينكه اين ماه بايد اضافه كاري وي قطع شود و يا …).

7-13 محاسبه تفاوت حقوق و تفاوت مزايا بصورت كاملاً خودكار و در مواردي كه حكم در زمان اجراي خود به كار بسته نشده باشد و اعمال تفاوت ها در فيش و انعكاس آن در ليست حقوق.

7-14تسويه تمام بدهي ها قبلي و يا فقط بدهي هاي ماه گذشته در فيش حقوق به انتخاب كاربر.

7-15 محاسبه ثبت و درج جمع مبلغ مشمول ماليات براي هر فيش حقوقي.

7-16 محاسبه بيمه سهم كارفرما براي هر فرد براساس ضريب تعيين شده (قابل تنظيم توسط كاربر) به تفكيك نوع استخدام.

7-17 محاسبه مقرري ماه اول و منظور داشتن خودكار آن تحت كد مربوطه به نحوي كه در ليست حقوق و ليست كسور قابل گزارش گيري باشد.

7-18 امكان تنظيم محاسبه ساعات ماه جاري و يا ماه گذشته براي محاسبه اضافه كاري و از اين قبيل.

7-19 تنظيم زمان  بكار بستن حكم جديد (از اول ماه بعد يا از زمان اجرا) همراه با محاسبه خودكار تفاوت در هر يك از حالات انتخاب شده.تحقیق حقوق و دستمزد

8- تسويه بدهي / پرداخت با فيش حقوقي؛تحقیق حقوق و دستمزد

8-1 منظور كردن خودكار بدهي يا پرداختهايي كه براي فرد ثبت شده است در فيش حقوقي در صورتي كه موعد تسويه آنها با تاريخ فيش متناسب باشد و تغيير وضعيت بدهي / پرداخت به پرداخت شده ، ثبت تاريخ تسويه و ثبت توضيح نحوه تسويه توسط فيش حقوق به صورت خودكار.

8-2 بازگرداندن وضعيت يك بدهي يا پرداخت كه توسط يك فيش تسويه شده است به تسويه نشده در صورت حذف فيش مربوطه.تحقیق حقوق و دستمزد

8-3 امكان ثبت كسر يا پرداختي براساس كدهاي تعريف شده به نحوي كه تمام پرداختها برهمان اساس در ليست حقوق محاسبه و نمايش داده مي شوند.

8-4 امكان تعيين نحوه كسر ماليات از هر پرداخت (بطور گروهي يا فردي و براي هر مورد).

8-5 امكان تعيين كسر يا عدم كسر از جمع مشمول ماليات در مورد هر كسر متفرقه.

8-6 تعيين نحوه تسهيم مبلغ براي پرداخت گروهي به صورت تعيين مبلغ ثالث براي تمام افراد ، تعيين كل مبلغ و تسهيم براساس: نمره ارزيابي و ضريب بخش مربوطه (حق مشاركت) ، متغير ديگر و يا تسهيم به نسبت مساوي علاوه بر امكان تعيين غير خودكار مبلغ براي هر يك از افراد.

8-7 محاسبه خودكار حق مشاركت براي تمام پرسنل با تعيين كل مبلغ و نمره ارزيابي ماهيانه افراد.

 

9- عوامل حقوقي ؛تحقیق حقوق و دستمزد

9-1 امكان مشخص كردن اينكه يك عامل حقوقي مشمول ماليات و يا بيمه بازنشستگي ، هست يا خير.

9-2 امكان تعريف شرايط احراز براي هر عامل حقوقي با استفاده از هر تركيبي از اتمام متغيرهايي كه در سيستم براي هر فرد ثبت مي شود.

    9-2-1 محاسبه مبلغ فيش براساس حكم

9-3 امكان طبقه بندي پرسنل براساس نوع استخدام (رسمي ، پيماني ، خريد خدمت و … انواع استخدام توسط كاربر قابل تعريف و اصلاح است) و درجه هيئت علمي (عضو هيئت علمي نيست ، استاد ، استاديار ، … كه مقادير اين متغيير نيز قابل تعريف و اصلاح توسط كاربر است) به منظور تعيين نحوه محاسبه مواردي چون بيمه و ماليات بطور اختصاصي براي هر گروه.

9-4 در صورتي كه فيش براساس يك حكم جديد صادر مي شود ، برنامه كنترل خواهد كرد كه اگر تاريخ تاثير حكم جديد ، فيشهايي كه در ماه هاي قبل صادر شده را هم تحت تاثير قرار مي داده ، مبلغ اختلاف محاسبه شده ، بصورت خودكار در فيش اين ماه منظور شود.

9-5 امكان تعريف عوامل حقوقي كه در حكم ثبت نشود و به صورت ماهانه محاسبه شده و در فيش حقوق منظور شود.

9-6 محاسبه مبلغ اضافه كار براساس ساعت ثبت شده اضافه كار (در حال حاضر اين مقدار بايد بطور دستي به سيستم وارد شود و با راه اندازي سيستم كارتزني ساعات اضافه كار به صورت خودكار عمل مي كند) ضرب در يك صد و هفتاد و پنجم (اين مقدار قابل تنظيم است) جمع حقوق و فوق العاده شغل.

9-7 محاسبه خودكار مبالغ جريمه تاخير و غيبت براساس ساعات ثبت شده غيبت و تاخير ضرب در مبالغ جريمه به ازاي هر ساعت تاخير (قابل تنظيم).

9-8 استخراج جمع عوامل حقوقي مشمول ماليات و يا مشمول بيمه بازنشستگي براي هر حكم.

10ـ ثبت ساعات مختلف: اضافه كار ، غيبت و …

10-1 امكان ثبت جمع ساعات تاخير / تعجيل ، اضافه كار ، روزهاي غيبت ، (و نيز 5 مورد اضافه قابل تعريف) براي هر فرد به صورت غير خودكار.

10-2 امكان تنظيم ميزان جريمه به ازاي هر ساعت تاخير / تعجيل و يا هر روز غيبت توسط كاربر.

 

11- ماليات؛تحقیق حقوق و دستمزد

11-1 محاسبه ماليات بصورت ماهانه و كسر مبلغ آن از فيش هر ماه

11-2 امكان تعريف جدول ماليات حقوق براي هر سال

11-3 محاسبه ماليات از روي جدول سال گذشته در صورتي كه هنوز جدول جديد تعريف نشده باشد.

11-4 مشخص نمودن فيشهاي حقوقي كه مالياتشان از روي جدول صحيح محاسبه نشده است جهت اعمال اصلاحات بعدي.

11-5 محاسبه ماليات براساس مقايسه جمع حقوق و مزاياي مشمول ماليات با جدول مالياتي.

11-6 محاسبه ماليات عوامل حقوقي مزاياي مشمول ماليات مقطوع بطور جداگانه براساس درصد ماليات و سقف معافيت تعيين شده براي هر كدام و اضافه كردن مبلغ محاسبه شدن به جمع ماليات محاسبه شده در بند فوق.

11-7 عدم منظور كردن مبالغ عوامل حقوقي معاف از ماليات.

11-8 عدم محاسبه ماليات براي پرسنل معاف از پرداخت ماليات.

11-9 محاسبه ماليات اضافه كار به صورت درصدي ثابت (اين درصد توسط كاربر قابل تنظيم است) بطور يكسان براي تمام پرسنل.

11-10 محسوب كردن سقف معافيت مالياتي ؛تحقیق حقوق و دستمزد

 

12- مقرري ماه اول

12-1 كسر مقرري ماه اول (كسر از تمام پرسنل با استخدام رسمي  ، از تمام پرسنل و يا هيچكدام به تعيين كاربر) منظور شدن اين مبلغ به حساب بازنشستگي توسط اين سيستم انجام نمي شود.

 

13- بازشستگي ؛تحقیق حقوق و دستمزد

13-1 كسر بيمه بازنشستگي پرسنل رسمي براي هر فيش براساس جمع مبلغ مشمول بيمه بازنشستگي و درصد كسر بيمه كه توسط كاربر قابل تنظيم است.

13-2 كسر بيمه بازنشستگي پرسنل غير رسمي براي هر فيش براساس جمع مبلغ مشمول بيمه بازنشستگي و درصد كسر بيمه كه توسط كاربر قابل تنظيم است.

13-3 محاسبه بيمه بازنشستگي سهم كارفرما براي پرسنل غير در ليست حقوق براساس درصد كسر بيمه كه توسط كاربر قابل تنظيم است و ارائه جمع اين مبالغ.

 

14- بيمه درمان تحقیق حقوق و دستمزد

14-1 كسر بيمه درمان براساس تعداد دفترچه هاي بيمه خدمات درماني هر فرد ، با منظور كردن تعداد دفترچه هاي خود و فرزندان و همسر و متفرقه كه مبلغ كسر به ازاي هر نوع دفترچه و نيز سقف تعداد فرزنداني كه شامل كسر مقدار حداقل مي شوند ، توسط كاربر قابل تنظيم است.

 

15- كسور قانوني و متفرقه

15-1 محاسبه جمع كسور قانوني (بيمه ، ماليات و مقرري ماه اول) براي هر فيش.

15-2 محاسبه جمع كسور متفرقه براي هر فيش پس از كسر كسور قانوني.

تحقیق حقوق و دستمزد

16- ليست حقوق ؛تحقیق رایگان حقوق و دستمزد

16-1 چاپ ليست حقوق كه در آن مبالغ پرداختي به هر فرد منعكس شده است.

16-2 قابليت تعريف 14 فيلد مختلف (در 2 سطر و 7 ستون) براي نمايش عوامل حقوقي. عوامل حقوقي ليست حقوق ( به صورت مجموع يك يا چند عامل حقوقي تعريف شده در كارگزيني) توسط كاربر قابل تعريف هستند.

16-3 درج موارد عوامل حقوقي متفرقه ، اضافه كار ، جمع حقوق و مزايا ، ماليات ، بازنشستگي ، بيمه ، بيمه سهم كارفرما ، كسور متفرقه ، جمع كسور و خالص پرداختي در ليست حقوق علاوه بر موارد قابل تعريف فوق الذكر.

16-4 نمايش بيمه سهم كارفرما در ليست حقوق (بدون محاسبه در جمع پرداختي) همراه با محاسبه جمع در پايان هر قسمت ليست و جمع كل ليست.

16-5 جمع هر يك از عوامل تعيين شده در ليست حقوق در پايان هر قسمت از ليست و ارائه جمع كل براي هر كدام در پايان ليست.

16-6 قابليت تعيين و انتخاب 14 فيلد مختلف (در 2 سطر و 7 ستون) از بين گروه هاي عوامل حقوقي تعريف شده و يا كدهاي دريافت براي نمايش عوامل حقوقي و تعيين و انتخاب 6 فيلد مختلف (در 2 سطر و 3 ستون) از بين كدهاي دريافت و پرداخت براي نمايش كسور.

16-7 امكان افزودن محل امضاي كارمندان به ليست حقوق.تحقیق حقوق و دستمزد

16-8 امكان افزودن محل امضاي مسوولان تاييد ليست حقوق در پايان هر صفحه ، پايان هر بخش و پايان كل ليست حقوق به تعيين كاربر همراه با امكان ويرايش اسامي و عناوين و يا حتي تعداد افراد تاييد كننده ليست.

16-9 امكان تغيير عنوان ليست ، اندازه فونت حروف و اعداد ليست ، تعيين چاپ يا عدم چاپ ترام در ليست ، تعيين تعدادي سطوري كه بايد در هر صفحه چاپ شود و …

16-10 چاپ ليست حقوق به تفكيك هيئت علمي ساير پرسنل و يا با هم

16-11 چاپ ليست حقوق به تفكيك نوع استخدام ، چاپ ليست فقط يك نوع استخدام با همه با هم.

16-12 چاپ ليست حقوق فقط براي يك بخش با واحد مديريتي (و زير مجموعه ها) و يا به تفكيك بخش.

16-13 گسترش گروه بندي چاپ ليست حقوق.

16-14 امكان درج تمام عوامل پرداختي به فرد در ليست (مثلاً اضافه كار) و يا حذف برخي پرداختها از اين ليست.

16-15 ليست هاي اضافه كاري

16-16 ليست افزايش و كاهش

16-17 محاسبه خودكار و چاپ كارت وضعيت حقوقي هر فرد.

16-18 ليست هاي بيمه ، ماليات ، بانك ، كسورات.

 

17- گزارشها:تحقیق رایگان حقوق و دستمزد

17-1 چاپ فيش حقوقي براي هر فرد كه در آن تمام عوامل حقوقي ، مزايا ، كسور قانوني و متفرقه ثبت شده است.

17-2 نمايش فهرست پرسنلي كه به هنگام صدور فيش گروهي برايشان فيش صادر نشده است با ذكر علت آن.

17-2-1 موارد عمومي

17-3 تعريف كدهاي دريافت و پرداخت كه براي تعيين ستون هاي ليست حقوق ، موارد كسر يا پرداخت ، كسر يا پرداخت هاي گروهي ، درج موارد كسر يا پرداخت صوري و يا اصلاحي (مثلاً در موارد اصلاح دستي اشتباه قبلي در كسر ماليات يك فرد) و … مورد استفاده قرار گرفته است.

17-4 امكان تعريف كدهاي دريافت و پرداخت به نحوي كه پرداخت هاي خارج و داخل مشمول قابل تميز بوده و در نهايت بتوان از آنها به تفكيك گزارش گرفت.

17-5 ثبت نمرات ارزيابي ماهيانه افراد به تفكيك بخش.

17-6 ثبت ضريب حق مشاركت هر يك از بخشها.

17-7 فرم اختصاصي براي محاسبه ماليات مبلغ معين براساس هر يك از جداول مالياتي ثبت شده در سيستم.

17-8 امكان محاسبه ماليات هيئت علمي با و يا بدون در نظر گرفتن سقف معافيت و با امكان تعيين 2 درصد مختلف براي محاسبه مبلغ.تحقیق رایگان حقوق و دستمزد

17-9 اصلاح مالياتهاي قبلي با جدول سال جديد در هر زمان از سال.

17-10 امكان تعيين درصد بيمه سهم كارفرما به تفكيك نوع استخدام.

17-11 امكان تعيين استخدامهاي معاف از بيمه و يا مشمول بيمه براي تمام پرداختها.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.