دانلود
کنید کلید های میانبر
رایگان

متن آموزشی درموردکلید های میانبر در ورد word

#کلیدهای# عمومی #ایجاد# یک_ سند -جدید# Ctrl+N فراخوانی یک سند متفاوت# Ctrl+O حرکت میان سندهای باز# Ctrl+F6 ذخیره سازی یک سند Ctrl+S […]