خرید
هرچند سابقه تاريخی وجود موارد مشكوك تب هموراژيك كنگو-كريمه درايران به صدها سال قبل وگزارش موارد محتمل به حدود سه دهه قبل برمي گردد ولي با توجه به اينكه وجود موارد قطعی بيماری درسال های اخير به اثبات رسيده است لذا جزو بيماری های نوپديد كشور ايران به حساب می آيد.
3,000 تومان

دانلودpptدرموردتب خونریزی دهنده کریمه کنگو(CCHF) تعداداسلایدها:۴۶اسلاید

اسلاید۱(تب خونریزی دهنده کریمه کنگوCCHF) vمقدمه هرچند سابقه تاريخی وجود موارد مشكوك تب هموراژيك كنگو–كريمه درايران به صدها سال قبل وگزارش موارد […]