اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید | تحقیق

امتیاز 4.50 ( 2 رای )

اولین لازمه شناخت وظایف دینی اینست که یک مرجع تقلید عالم ، آگاه ، دانا ، زنده ،که آشنایی کامل به اصول دین داشته باشد تا در صورت بروز مشکلات به مرجع تقلید رجوع پیدا کنیم و وظایف دینی خود را از ایشان جویا باشیم.
دومین لازمه شناخت وظایف دینی شناخت خداوند است.
الف : دستورات دین را که راه  سعادت را به ما نشان داده است نمی توانیم به درستی دریافت نمی کنیم و همچنین باعث سرگردانی و گمراهی ما می شود
ب : در انجام وظایف دینی خود به اشتباه خواهیم افتاد و این امر ممکن است سبب این شود تا به جای بندگی خداوند به به سرپیچی از خدا وند کشانده شویم.

راه های شناخت وظایف دینی را ذکر کنید

 • شناخت قرآن و سنت ها
 • مسئولیّت پذیری وشناخت و عمل به وظایف انسانی
مهم‌ترین وظیفه یک فرد شناخت دین و قرآن و گسترش آن در جامعه است

"راه

خصوصیات مراجع تقلید

 • اوینکه مرد باشد.
 • دوم بالغ باشد.
 • سوم عاقل باشد.
 • چهارم شیعه دوازده امامی باشد.
 • پنجم حلال زاده باشد.
 • ششم عادل باشد.
 • هفتم بنابر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد.
 • هشتم مجتهد باشد.
 •  نهم از مجتهدان دیگر اعلم باشد. یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.

تعریف مرجع تقلید

مرجع تقلید کیست

مرجع تقلید، یک مجتهد از گروهی از شیعیان است که در مسائل فقهی بر اساس فتاوای او عمل می‌کنند و وجوهات شرعی را در اختیار او قرار می‌دهند. مرجعیت دینی ، باید بالاترین مقام مذهبی در میان شیعیان داشته باشد . این مقام، انتصابی نیست و معمولا شیعیان با پرس و جو از روحانیان و عالمان دینی، کسانی را که صاحب این صلاحیت باشند شناسایی می‌کنند. مهم‌ترین شرط یه مرجع ، برتری علمی نسبت به سایر مراجع است.

چگونه می توان برای خود مرجع تقلید انتخاب کرد؟

یک فرد مجتهد را میتوان از راه های زیر شناخت.

 • خود فرد به گونه ای آگاهی داشته باشد تا بتواند مجتهد اعلم را بشناسد
 • از دو نفر عالم و عادل که بتوانند مجتهد بود یا اعلم بودن ، مجتهد را تصدیق کنند کمک بگیرد
 • از افرادی که که شناخت کامل از مجتهد اعلم دارن ، مرجع تقیلد خود را انتخاب کنیم.

  راه های شناخت وظایف دینی و مرجع تقیلد کیست

مشکلات عدم آشنایی به وظایف دین

 • باعث تضعیف باورها و اعتقادات دینی در میان جوانان 
 • دین گریزی
 • گرایش به فرنگ های غربی
 • عدم شناخت راه درست از نادرست

نتیجه گیری

براساس این تحقیق در میابیم هرانسان خداشناست باید وظایف دینی خود را بشناست و راه این است کهUnderstanding religious dutiesخداوند و قرآن اهلبیت و سنت هاشان را بشناست کسانیکه راه خداوند را درپیش گیرند نزد خداوند پاداش خوبی خواهند گرفت که قرب به درگاه خداوند است، و هر کس غیر راه خدا وند را در پیش گیرت به گمراهی کشانده می شود و مجازت آن آتش جهنم است.

مطالعه بیشتر