روش تحقيق چیست تعریف و انواع روش تحقیق و تقسیم بندی روش تحقیق را بیان کنید

روش تحقيق چیست تعریف وانواع روش تحقیق و تقسیم بندی روش تحقیق را بیان کنید

تحقیق چیست؟

برداشت شما از تحقيق چيست؟

چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد؟

چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد؟

ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید؟

انواع تحقيق(از ديدگاههاي مختلف) چیست؟

تقسيم بندی انواع تحقيق؟

معرفي فرايند تحقيق؟

چرا تحقيق؟ و چگونه وارد اين موضوع شديد؟

بديع يا اصيل بودن تحقيق يعني چه؟

نقش حقيقت، قدرت و ارزش در تحقيق را شرح دهید؟

تحقيق چگونه آغاز می شود؟

پيشنهادات شما  براي يافتن موضوع مناسب براي تحقيق چیست؟

شناسايي سؤالهاي تحقيق؟

ماهيت واقعيت اجتماعي  يا پديدة مورد تحقيق چيست؟

موضوع تحقيق با كدام رشته از دانش و معارف بشري ارتباط دارد؟
مسئله يا معماي اصلي چيست؟ يعني سؤال اصلي تحقيق چيست؟
هدف و منظور اصلي تحقيق چيست؟

چگونه به تحقيق خود خاتمه دهيم؟

تعریف تحقیق؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

انواع تحقيق(از ديدگاههاي مختلف)؟

تحقيق نظري (pure)، كاربردي(applied ) و راهبردي( strategic).

توصيفي(descriptive)، تبييني (explanatory) وارزيابي(evaluation).

تحقيق آزاد (market research ) وتحقيق آكادميك(academic research ).

تحقيق اكتشافي(exploratory ) آزمايشي(experimental or testing out )

 حل مشكل(problem solving ).

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

تحقيق پنهاني يا ناآشكار(covert )، رقابتي(adversarial ) ومبتني بر همكاري (collaborative ).

تحقيق بنيادي(basic )، كاربردي، ابزاري، مشاركتي و عملياتي

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

تقسيم بندی انواع تحقيق؟

برحسب هدف:

بنيادی که هدف آن آزمون نظريه ها, تبيين روابط و پديده ها ونظريه پردازی, وبالاخره توليد دانش و بررسی نظريه تحول تاريخ است.

تحقیق کاربردی که هدف آن کاربرد عملی دانش درزندگی است.

تحقیق توسعه ای, که هدف آن تشخيص مناسب بودن يک دانش, روش, ارزش و… برای هدفی خاص ويا تهيه و تدوين برنامه ها, طرحها و پروژه های توسعه ای است.

معرفي فرايند تحقيق؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

فرايند تحقيق از ديدگاهاي متفاوت شامل موارد متنوعي است. بنابراين، نمي توان ديدگاه مشخصي را به عنوان الگو معرفي كرد.

به روند نماهاي متفاوت در خانة 5 صفحات 9، 10 و 11 كتاب توجه كنيد. شما كدام يك از آنها را ترجيح مي دهيد؟ دلايل ترجيح خودرا بيان كنيد.

نقش حقيقت، قدرت و ارزش در تحقيق؟

تحقيق در علوم انساني هميشه يك فعاليت كاملاً‌‌ً عيني نيست كه توسط يك عالم صرفاً به عنوان نظاره گر پديده ها همانند علوم طبيعي انجام مي گيرد.

 با اينكه بيطرفي در جريان و گزارش نتايج تحقيق بسيارمهم است تحقيق در علوم انساني به نحو نيرومندي تحت تاثير انگيزه ها و ارزشهاي محقق قرار مي گيرد.

تحقيق چگونه آغاز می شود؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

انتخاب موضوع:

انتخاب موضوع مهمترين تصميم در فرايند تحقيق است. زيرا با آيندة تحصيلي يا كاري و حتي شغلي شما در ارتباط است.

در اين تصميم گيري به چه نكات مهمي بايد توجه كرد؟

چند پيشنهاد براي يافتن موضوع مناسب براي تحقيق

  • 1. كمك گرفتن از ديگران (استادان، مدير مؤسسه، همكاران، يا افراد خانواده).
  • 2. مطالعة كارهاي تحقيقي ديگران و ارتباط دادن آنها با علايق و انگيزه هاي ديگر خود.
  • 3. فكر كردن به تجارب قبلي و زمينه هاي مورد علاقه تان.
  • 4. فكر كردن به يك عنوان.

دوازده نكتة مهم براي به خاطر سپردن؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

5. آيا از قواعد وانتظارات مؤسسه خود آگاهيد؟ اگر شما براي دريافت درجة داشگاهي تحقيق مي كنيد محدوديتهايي از نظر اتخاب موضوع، تعداد كلمات، نحوة سازماندهي مطالب و… خواهيد داشت ودر اغلب موارد انتظار ميرود نوشته هاي خودرا بصورت منظم، پاكيزه و تايپ شده تحويل دهيد

6.گسترةموضوع واندازة عنوان

7. چقدر وقت داريد و چگونه مي خواهيد وقت خودرا مديريت كنيد؟

8. هزينه هاي تحقيق را چگونه تأمين مي‌كنيد؟

9. چه منابعي در دسترس شما قرار دارد.

 10. نياز شما به پشتيباني و حمايت.

 11 . مسائل دسترسي به امكانات.

 12. ميزان آشنائي شما با روشهاي تحقيق.

اهمیت روش تحقیق چیست؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

انتخاب روش، يك كار كليدي در فرايند تحقيق به حساب مي آيد. بنابراين، نياز داريد تا با كاربردهاي هر يك از روشها و نقاط ضعف وقوت آنها براي موضوعات متفاوت تحقيق آشنا شويد و مهارتهاي خودرا در مورد روشها وتكنيكهاي مختلف تحقيق توسعه دهيد.

روش تحقيق با ماهيت موضوع و نوع شناخت مورد انتظار ارتباط كامل دارد.

بنابراين، آشنائي با انواع شناخت از ديدگاه معرفت شناسي براي محقق ضروري است.

چگونگی انجام تحقیق را نشان دهید؟

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

تحقیق چیست برداشت شما از تحقيق چيست چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد چه تعريفي از تحقيق در نظر داريد ده نكته در مورد تحقيق را بیان کنید انواع تحقيق

مطالعه بیشتر